Dijalektologija

Dijalektologija

Naziv kolegija: Dijalektologija ukrajinskog jezika

Nastavnica: dr. sc. Oksana Timko Đitko, red. prof.

ECTS-bodovi: 2 ECTS

Jezik: ukrajinski

Trajanje: jedan semestar

Status: izborni

Oblik nastave: 2 sata predavanja

Cilj kolegija: Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima dijalektologije te sa specifičnim obilježjima ukrajinskog jezika. Osobitosti ukrajinske fonologije, morfologije, tvorbe riječi promatraju se kroz  njihovu realizaciju unutar dijalekata ukrajinskog jezika. Daje se puna karakteristika gramatičkih oblika suvremenog jezika u njihovoj usporedbi sa realizacijom u govorimo ukrajinskog jezika. Studenti će tijekom semestra usvojiti komparativne pojmove i pravila, te će poslije odslušanog kolegija imati znanja o teritorijalnom raslojavanju ukrajinskog jezika.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Dijalektologija ukrajinskoga jezika bitan je dio studija jezika. Student koji je već usvojio pravila i norme standardnog jezika ima mogućnost vidjeti njihove varijante unutar govora pojedinih narječja. Dijalektologija je neophodna osnova za razumijevanje činjenica suvremenog standardnog jezika,  a također i dijalekata ukrajinskog jezika.

Korištene metode: Kolegij se sastoji od predavanja. Sve informacije koje studenti dobiju na predavanjima produbljivat će se i razvijati tijekom semestra kroz vježbe. Korištenjem raznih audio pomagala studentima će se prezentirati jezično stanje u svim narječjima ukrajinskog jezika.

Sadržaj kolegija

 1. Predavanje:  Predmet i zadatci kolegija. Upoznavanje sa terminologijom (izoglosa, areal…). Veze sa drugim znanstvenim disciplinama.
 2. Predavanje: Izvori proučavanja narječja ukrajinskog jezika. Povijest proučavanja.
 3. Predavanje:  Narječja ukrajinskog jezika.
 4. Predavanje:  Porijeklo ukrajinskog jezika i njegovih narječja. Nastanak suvremenog ukrajinskog standardnog jezika i njegova veza sa dijalektima.
 5. Predavanje: Podjela na teritorijalne cjeline ukrajinskog jezika. Fonetska transkripcija. Grupe dijalekata ukrajinskog jezika. Uvodne napomene
 6. Predavanje: Sjeverni (poljiski) govori. Teritorija i podjela. Fonetske osobine.
 7. Predavanje: Morfološke i sintaktičke osobitosti. L’ivoberežnopoljis’ki, pravoberežnopoljis’ki, volinjsko-poljis’ki govori.
 8.  Predavanje: Jugozapadni dijalekt. Teritorija i podjela. Fonetske osobitosti. Morfološke i sintaktičke osobine.
 9.  Predavanje: Volin’s’ki, naddnjistrjans’ki, nadsjans’ki, sjevernopodkarpatski (bojkivski), zakarpatski, zapadnokarpatski (lemkivs’ki), istočnokarpatski (gucul’s’ki), bukovyns’ki, pod’il’s’ki..
 10.  Predavanje: Jugoistočni dijalekti. Teritorija i podjela. Fonetske osobine. Morfološke osobine.
 11.  Predavanje: Serednjonaddnjipr’ans’ki govori, slobožans’ki govori, stepovi govori.
 12. Predavanje: Osnovica standardnog jezika. Usporedba osobina različitih govora ukrajinskog jezika.
 13.  Predavanje: Završno predavanje. Utvrđivanje i ponavljanje gradiva.

Literatura:

 1. Obvezatna:
 2. Bevzenko, S. P. (1980). Ukrajins’ka d’ialektologija. – Kyjiv
 3. Žylko, F. T. (1966). Narysy z d’ialektologiji ukrajins’koji movy. – Kyjiv
 4. Izborna:
 5. Ukrajins’ka mova. Encykloped’ja. (2000.). – Kyjiv.

Način polaganja ispita: pismeno i usmeno

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studenti će tijekom semestra pisati više testova kojima će se provjeravati uspješnost svladavanja gradiva. Osim toga, uvjet za pristupanje ispitu jest položeni kolokvij.