Latinska sintaksa 1

Status kolegija: obvezatni
Semestar: III.
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 3 sata seminara
Broj ECTS bodova: 7
Uvjeti: Osnove latinskoga 2

Ciljevi kolegija: Uspješno okončavši kolegij, studenti će samostalnije čitati i razumjeti latinske tekstove; povećat će iskustvo u pravilnoj usmenoj, auditivnoj i pismenoj upotrebi latinskog; samostalno će analizirati i interpretirati sintaktičke pojave i probleme u latinskoj rečenici. Poznavanje gramatike i sintakse aktivno će primijeniti prevodeći hrvatske rečenice i sintagme na latinski. Zadane će tekstove temeljito poznavati, moći će ih samostalno prevesti i odgovoriti na pitanja o specifičnim kontekstualnim, sadržajnim i jezičnim osobinama tih tekstova.

Sadržaj kolegija: Studenti upoznaju i usvajaju latinsku sintaksu padeža te prvi dio sintakse rečenica, produbljuju stečene jezične vještine, razvijaju jezičnu kompetenciju, šire aktivni i pasivni latinski vokabular, rade na sintagmama i izoliranim rečenicama te na cjelovitim, neadaptiranim latinskim tekstovima; naglasci su na razumijevanju i gramatičkoj analizi. Pri radu studenti upoznaju i upotrebljavaju osnovna stručna pomagala i referentna djela (gramatike, rječnici). Studenti bivaju poticani da sintaktičke pojave uspoređuju s istovrsnim fenomenima u hrvatskom i opisom tih fenomena u referentnoj kroatističko-filološkoj literaturi.

Studentske obveze: Izvršavanjem obveza moguće je prikupiti 100 bodova. Obveze su: aktivno sudjelovanje na nastavi i izvršavanje domaćih zadataka = 10 bodova (min. 8) – uvjet za potpis; četiri 10-minutne pisane provjere = 10 bodova (min. 6) – uvjet za potpis; jedna 45-minutna pisana provjera = 10 bodova (min. 6) – uvjet za potpis; pisani ispit = 40 bodova (min. 24) – uvjet za usmeni; usmeni ispit = 30 bodova (min. 18).


Raspored po tjednima

 1. uvodni dogovor; seminar: De bello Iugurthino 1-3
 2. akuzativ 1; seminar: De bello Iugurthino 4-6
 3. akuzativ 2; seminar: De bello Iugurthino 7-10
 4. dativ; seminar: De bello Iugurthino 11-13
 5. genitiv; seminar: De bello Iugurthino 14
 6. ablativ 1; seminar: De bello Iugurthino 15-17
 7. ablativ 2; seminar: De bello Iugurthino 18-20
 8. značenje i upotreba vremena; seminar: Aeneis I, 1-49
 9. značenje i upotreba načina u nezavisnim rečenicama; seminar: Aeneis I, 50-91
 10. slaganje vremena; seminar: Aeneis I, 92-141
 11. jednačenje načina; seminar: Aeneis I, 142-197
 12. upitne rečenice; seminar: Aeneis I, 198- 253
 13. zahtjevne rečenice; seminar: Aeneis I, 254-304
 14. ponavljanje i priprema za ispit; seminar: Aeneis I, 305-352
 15. ponavljanje i priprema za ispit; seminar: osvrt na pročitane tekstove

Literatura

a) gramatika (obavezna)

 • Dodatni materijali (dijele se tijekom nastave);
 • Gortan, Veljko; Gorski, Oton; Pauš, Pavao, Latinska gramatika, Zagreb: Školska knjiga, npr. (7)1985

b) gramatika (preporučena)

 • Menge, Hermann, Lehrbuch der Lateinischen Syntax und Semantik. Völlig neu bearbeitet von Thorsten Burkard und Markus Schauer, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000.
 • Scherer, Anton, Handbuch der lateinischen Syntax, Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1975.
 • Traina, A. – Bertotti, T., Sintassi normativa della lingua latina (Vol. I-III), Firenze: Cappelli editore, (3)1973.
 • Wheelock, Frederic M., Wheelock’s Latin, Revised by Richard A. LaFleur, New York: HarperCollins, (6)2000.
 • Žepić, M., Latinske i hrvatske zadaće o skladnji latinskoga jezika (II. dio: O načinima), Zagreb: Kr. sveučilišna knjižara Fr. Suppana (Kugli i Deutsch), (4)1902.
 • Barić, Eugenija, et al, Hrvatska gramatika, Zagreb: Školska knjiga, (2)1997.

c) rječnici (obavezni)

 • Divković, Mirko, Latinsko-hrvatski rječnik : za škole / priredio Mirko Divković, Zagreb: Naprijed, (8)1997. (Reprint 2. izd. iz 1900.)
  ili:
 • Marević, Jozo et al, Lexicon Latino-Croaticum encyclopaedicum, Velika Gorica: Marka, 2000.
 • Žepić, M., Hrvatsko-latinski rječnik, Zagreb: Nediljko Dominović, 1993. (pretisak)

d) rječnici (preporučeni):

 • Georges, Karl Ernst, Lateinisch – Deutsch. Ausführliches Handwörterbuch. Elektronische Ausgabe der 8. Auflage (1913/1918), Berlin: Directmedia, 2002. ( CD-ROM; Digitale Bibliothek Band 69)
 • Glare, P. G. W. (ur.), Oxford Latin Dictionary, Oxford: Clarendon Press, 1982.
 • Lewis, C. T. – Short, C., A Latin Dictionary, Oxford: Clarendon Press, 11879. (puno pretisaka, uključujući http://www.perseus.tufts.edu/)

e) tekstovi

 • C. Sallusti Crispi De bello Jugurthino liber. Izdao i protumačio Franjo Maiksner, Zagreb: Lav. Hartman, 1873. (izdanje s hrvatskim komentarom)
 • P. Vergili Maronis Aeneidos liber I