Osnove latinskoga 2

Status kolegija: obvezatni / izborni*
Semestar: II.
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 3 sata seminara (obvezatni) / 1 sat predavanja i 1 sat seminara (izborni)
Broj ECTS bodova: 7 (obvezatni) / 4 (izborni)
Uvjeti: Osnove latinskoga 1

Ciljevi kolegija: temeljito ovladati niže navedenim jezičnim strukturama radi stjecanja sigurnosti i automatizma u primjeni usvojenih znanja; povećati kapacitet i kvalitetu prevođenja s latinskoga na hrvatski i s hrvatskoga na latinski; stvoriti temelje za složenije analize sintaktičkih i stilskih struktura na višim godinama studija.

Sadržaj kolegija: utvrđuju se i proširuju temeljna znanja o osobitostima latinskoga glagolskog sustava (tvorba glagolskih oblika, upotreba vremenā i načinā, osobitosti glagolskih imena) u latinskom jeziku klasičnoga doba; detaljno se analizira funkcioniranje osobitih latinskih rečeničnih konstrukcija (akuzativ i nominativ s infinitivom, ablativ apsolutni, perifrastične konjugacije); razvijaju se sposobnosti aktivne upotrebe spomenutih rečeničnih konstrukcija pri prevođenju s hrvatskoga na latinski; poznavanje jezika usavršava se na odabranim Cezarovim, Ovidijevim i Katulovim tekstovima (razvijaju se prijevodne strategije i vrši jezična analiza teksta s naglaskom na gore spomenute gramatičke elemente).

Studentske obveze: Izvršavanjem obveza moguće je prikupiti 100 bodova. Obveze su: aktivno sudjelovanje na nastavi i izvršavanje domaćih zadataka = 10 bodova (min. 8) – uvjet za potpis; četiri 10-minutne pisane provjere = 10 bodova (min. 6) – uvjet za potpis; jedna 45-minutna pisana provjera = 10 bodova (min. 6) – uvjet za potpis; pisani ispit = 40 bodova (min. 24) – uvjet za usmeni; usmeni ispit = 30 bodova (min. 18)


Raspored po tjednima

 1. uvodno o latinskom glagolskom sustavu; seminar: De bello Gallico VI, 13
 2. morfologija prezentske osnove; seminar: De bello Gallico VI, 14-16
 3. morfologija perfektne osnove; seminar: De bello Gallico VI, 17-19
 4. morfologija participske osnove; seminar: Metamorphoses I, 1-51
 5. deponentni i semideponentni glagoli; seminar: Metamorphoses I, 52-102
 6. nepravilni glagoli; seminar: Metamorphoses I, 103-150
 7. perifr. konjugacija aktivna, atributni i predikatni particip; seminar: Metamorphoses I, 253-300
 8. participium coniunctum i ablativ apsolutni 1; seminar: Metamorphoses I, 301-355
 9. participium coniunctum i ablativ apsolutni 2; seminar: Metamorphoses I, 356-415
 10. gerundiv, perifrastična konjugacija pasivna, gerund; seminar: Metamorphoses I, 452-503
 11. infinitiv i supin; seminar: Metamorphoses I, 504-566
 12. akuzativ s infinitivom 1; seminar: Carmina 1, 2, 3
 13. akuzativ s infinitivom 2; seminar: Carmina 5, 7, 8
 14. nominativ s infinitivom; seminar: Carmina 30, 31, 51
 15. ponavljanje i priprema za ispit; seminar: Carmina 70, 72, 75, 83

 

Literatura

a) obvezatna

 • Veljko Gortan, Oton Gorski, Pavao Pauš, Latinska gramatika. Zagreb: Školska knjiga, 2005.
 • Mirko Divković, Latinsko-hrvatski rječnik. Zagreb: Naprijed, 1997.
 • Jozo Marević, Hrvatsko-latinski rječnik. Zagreb:  Školska knjiga, 1994.
 • materijali koji se dijele na nastavi

b) lektira (OL2 kao izborni kolegij ne uključuje polaganje lektire)

 • Cezar, De bello Gallico VI, 13-24
 • Ovidije, Metamorphoses I, 1-150, 253-415, 452-566; IV, 55-166; VIII, 152-235; X, 1-85; XV, 745-879
 • Katul, Carmina 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 30, 31, 43, 46, 49, 51, 70, 72, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 92, 101

Kolegij Osnove latinskoga 2 kao izborni mogu upisati i studenti IV. i VI. semestra sveučilišnog prijediplomskog studija Grčki jezik i književnost.