Latinska sintaksa 2

Status kolegija: obvezatni
Semestar: IV.
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 3 sata seminara
Broj ECTS bodova: 7
Uvjeti: Latinska sintaksa 1

Ciljevi kolegija: Uspješno okončavši kolegij, studenti će samostalno, prima vista čitati i razumjeti odjeljke latinskog teksta; povećat će iskustvo u pravilnoj usmenoj, auditivnoj i pismenoj upotrebi latinskog; samostalno će analizirati i interpretirati sintaktičke pojave i probleme vezane uz latinske zavisne rečenice. Usvojena pravila i vještine aktivno će primjenjivati prevodeći hrvatske rečenice na latinski. Propisane će tekstove temeljito poznavati, moći će ih samostalno prevesti i odgovoriti na pitanja o kontekstualnim, sadržajnim i jezičnim osobinama.

Sadržaj kolegija: Studenti nastavljaju upoznavati i usvajati latinsku sintaksu rečenica, produbljuju stečene jezične vještine, razvijaju jezičnu kompetenciju, šire aktivni i pasivni latinski vokabular, rade na sintagmama i izoliranim rečenicama te na cjelovitim, neadaptiranim latinskim tekstovima; naglasci su na razumijevanju i gramatičkoj analizi. Pri radu studenti upoznaju i upotrebljavaju osnovna stručna pomagala i referentna djela (gramatike, rječnici). Studenti bivaju poticani da sintaktičke pojave uspoređuju s istovrsnim fenomenima u hrvatskom i opisom tih fenomena u referentnoj kroatističko-filološkoj literaturi.

Studentske obveze: Izvršavanjem obveza moguće je prikupiti 100 bodova. Obveze su: aktivno sudjelovanje na nastavi i izvršavanje domaćih zadataka = 10 bodova (min. 8) – uvjet za potpis; četiri 10-minutne pisane provjere = 10 bodova (min. 6) – uvjet za potpis; jedna 45-minutna pisana provjera = 10 bodova (min. 6) – uvjet za potpis; pisani ispit = 40 bodova (min. 24) – uvjet za usmeni; usmeni ispit = 30 bodova (min. 18).


Raspored po tjednima

 1. uvodni dogovor; seminar: In Catilinam I, 1-3
 2. vremenske rečenice 1; seminar: In Catilinam I, 4-8
 3. vremenske rečenice 2; seminar: In Catilinam I, 9-13
 4. uzročne rečenice; seminar: In Catilinam I, 14-18
 5. posljedične rečenice; seminar: In Catilinam I, 19-23
 6. poredbene rečenice; seminar: In Catilinam I, 24-28
 7. pogodbene rečenice; seminar: In Catilinam I, 29-33
 8. zavisni hipotetički period 1; seminar: De rerum natura I, 1-43
 9. zavisni hipotetički period 2; seminar: De rerum natura I, 44-101
 10. dopusne rečenice; seminar: De rerum natura I, 102-145
 11. odnosne rečenice; seminar: De rerum natura II, 1-61
 12. neupravni govor; seminar: De rerum natura IV, 1037-1090
 13. red riječi i rečenica; seminar: De rerum natura IV, 1091-1140
 14. ponavljanje i priprema za ispit; seminar: De rerum natura IV, 1141-1191
 15. ponavljanje i priprema za ispit; seminar: De rerum natura IV, 1192-1232

 1. Literatura
 2. a) gramatika (obavezna)
 • Gortan, Veljko; Gorski, Oton; Pauš, Pavao, Latinska gramatika, Zagreb: Školska knjiga, npr. (7) 1985.
 • Dodatni materijali (dijele se tijekom nastave).
 1. b) gramatika (preporučena)
 • Menge, Hermann, Lehrbuch der Lateinischen Syntax und Semantik. Völlig neu bearbeitet von Thorsten Burkard und Markus Schauer, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000.
 • Scherer, Anton, Handbuch der lateinischen Syntax, Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1975.
 • Traina, A. – Bertotti, T., Sintassi normativa della lingua latina (Vol. I-III), Firenze: Cappelli editore, (3)1973.
 • Wheelock, Frederic M., Wheelock’s Latin, Revised by Richard A. LaFleur, New York: HarperCollins, (6)2000.
 • Žepić, M., Latinske i hrvatske zadaće o skladnji latinskoga jezika (II. dio: O načinima), Zagreb: Kr. sveučilišna knjižara Fr. Suppana (Kugli i Deutsch), (4)1902.
 • Barić, Eugenija, et al, Hrvatska gramatika, Zagreb: Školska knjiga, (2)1997.
 1. c) rječnici (obavezni)
 • Divković, Mirko, Latinsko-hrvatski rječnik : za škole / priredio Mirko Divković, Zagreb: Naprijed, (8)1997. (Reprint 2. izd. iz 1900.)
  ili:
 • Marević, Jozo et al, Lexicon Latino-Croaticum encyclopaedicum, Velika Gorica: Marka, 2000.
 • Žepić, M., Hrvatsko-latinski rječnik, Zagreb: Nediljko Dominović, 1993. (pretisak)
 1. d) rječnici (preporučeni):
 • Georges, Karl Ernst, Lateinisch – Deutsch. Ausführliches Handwörterbuch. Elektronische Ausgabe der 8. Auflage (1913/1918), Berlin: Directmedia, 2002. ( CD-ROM; Digitale Bibliothek Band 69)
 • Glare, P. G. W. (ur.), Oxford Latin Dictionary, Oxford: Clarendon Press, 1982.
 • Lewis, C. T. – Short, C., A Latin Dictionary, Oxford: Clarendon Press, 11879. (puno pretisaka, uključujući http://www.perseus.tufts.edu/)
 1. e) tekstovi:
  • Ciceron, In Catilinam I-IV
  • Lukrecije, De rerum natura I, 1-145; II, 1-61; IV, 1037-1287; VI, 1090-1286