Latinska stilistika

Status kolegija: obvezatni
Semestar: VIII.
Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata seminara
Broj ECTS bodova: 7
Uvjeti: Latinska sintaksa 2

Ciljevi kolegija: Uspješno okončavši kolegij, studenti će raspolagati osnovnim poznavanjem stilističke terminologije i stilističkih problema, kako onih općih, tako i specifično latinskih, odnosno rimskih. Osvijestit će i povećati vlastitu stilsku kompetenciju i senzibilitet za različite rimske književne vrste. Imat će prilike pratiti i kritički vrednovati razvoj vlastite kompetencije, te eksplicirati i verbalizirati svoj doživljaj književnog teksta.

Sadržaj kolegija: Studenti upoznaju osnovne teorijske probleme stilistike i razvijaju svoju latinsku stilsku kompetenciju, čitajući i analizirajući različite vrste tekstova na latinskom – od neknjiževnih i strogo uporabnih do ekscerpata jezičnih umjetnina – ali i sami sastavljajući stilski oblikovane latinske tekstove, te prestilizirajući postojeće. Sudjelujući u tjednim raspravama studenti usvajaju osnovnu stilističku terminologiju, te uče prepoznavati i artikulirati vlastite dojmove o tekstovima. Samostalni studentski projekt jest vođenje “stilističkog dnevnika” tijekom čitanja jednog od stilski raznolikih djela rimske književnosti.

Studentske obveze: tjedna priprema zadanog teksta; aktivno sudjelovanje u radu grupe; vođenje dnevnika čitanja.

Ispit: Pismeni ispit od 90 minuta (25% bodova): prestiliziranje zadanog teksta. Klauzura u 6. tjednu semestra – pismeni ispit od 45 minuta (30% mogućih bodova), o jednom od dotad obrađenih tekstova (dužine oko 1000 riječi). Izrada samostalnog projekta (25% bodova) tijekom nastave; predaje se 11. tjedan. To je dnevnik čitanja odabranog latinskog teksta (veće samostalne cjeline, oko 15.000 riječi). Razgovor od 30 minuta (20% bodova) o samostalnom projektu s konkretnom analizom dijela pročitanog teksta.


Literatura

a) obvezatna

  • tekstovi i ostali radni materijali (dijele se tijekom nastave);

b) preporučena

  • Albrecht, Michael von, Meister römischer Prosa von Cato bis Apuleius. Interpretationen. Tübingen – Basel: Francke, 1995.
  • Landfester, Manfred, Einführung in die Stilistik der griechischen und lateinischen Literatursprachen. Mit einem Beitrag von Barbara Kühn über Formen des Prosarhythmus. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1997.
  • Marouzeau, Jules, Traité de stylistique appliquée au latin, Paris: Les Belles Lettres, 1935.