Rimska književnost carskoga razdoblja

Status kolegija: obvezatni / izborni*
Semestar: II.
Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata seminara (obvezatni) / 2 sata predavanja (izborni)
Broj ECTS bodova: 5 (obvezatni) / 2 (izborni)
Uvjeti: Rimska književnost republikanskoga razdoblja (za RKCR kao obvezatni kolegij)

Ciljevi kolegija: Uvid u osnovna razlikovna obilježja rimske književnosti carskoga razdoblja; usvajanje osnovnih biobibliografskih podataka o najistaknutijim autorima od 30. pr. Kr. do 524.; cjelovit pregled žanrovskoga inventara u tom vremenu; uočavanje sukoba poganske i kršćanske književne tradicije; raspoznavanje najvažnijih metričkih oblika rimskoga pjesništva.

Sadržaj kolegija: Predavanja donose uvod u razlikovna obilježja književnosti carskoga razdoblja, nudeći pregled književnosti kroz Augustovo doba (30. pr. Kr. -14); književnost tzv. srebrnoga vijeka (14-117); te posljednje razdoblje (117-524). U okviru seminara tumači se versifikacijski sustav rimske književnosti i uče strukture temeljnih klasičnih stihova (heksametar, pentametar, falečki jedanaesterac, jamb, asklepijadski stihovi, sapfička, alkejska, asklepijadske i ostale horacijevske strofe, epode) na pjesničkim opusima Vergilija, rimskih elegičara, Katula i Horacija.

Studentske obveze: Redovno pohađanje nastave, kratke pismene provjere svaki drugi tjedan (51% ukupnih bodova donosi oslobođenje od pismenog dijela ispita književnosti!), ispit.

Ispit: pismeni (kratki odgovori na 80 pitanja: književnost + civilizacija, prema propisanoj literaturi), donosi 80 bodova; usmeni (kratak razgovor o pitanjima koja nisu točno odgovorena u pismenome).


Raspored po tjednima

 1. Predavanje: uvod, Augustovo doba. Materijali: kronologijaVergilijeSeminar: verzifikacijski sustavi; načela kvantitativne verzifikacije; temeljni pojmovi klasične metrike
 2. Predavanje: Vergilije (Bukolike, Georgike, Eneida, Appendix Vergiliana).MaterijaliSeminar: dugi i kratki slogovi; stope; cezura, dijereza, elizija
 3. Predavanje: Horacije (lirika, satire, poslanice). Materijali: Horacije. Materijali: rknj-carsko02.docRimska ljubavna elegija (Tibul, Propercije, Ovidije). Materijali: ElegijaSeminar: heksametar
 4. Predavanje:  Proza Augustova dobaSeminar: heksametar, elegijski distih
 5. Predavanje: Književnost tzv. srebrnoga vijeka; antiklasicistička reakcija (Lukan, Seneka). Materijali: rknj-carsko04.doc (Word dokument). Poezija. Tradicionalni ep (Valerije Flak, Stacije, Silije Italik). Materijali: rknj-carsko05.docSeminar: elegijski distih, falečki jedanaesterac
 6. Predavanje: Epigram: Marcijal. Materijali: rknj-carsko06.docSeminar: glikonej, ferekratej, glikonejska strofa
 7. Predavanje: Satira: Perzije, Juvenal. Materijali: rknj-carsko07.docSeminar: sapfička strofa (prva i druga); ponavljanje
 8. Predavanje: Historiografija: Tacit. Materijali: rknj-carsko08.docSeminar: manji i veći asklepijadski stih, prva i druga asklepijadska strofa
 9. Predavanje: Retorika i znanstvena proza: Plinije Stariji, Plinije Mlađi, Kvintilijan. Materijali: rknj-carsko09.docSeminar: treća asklepijadska strofa, prva arhiloška strofa; ponavljanje
 10. Predavanje: Rimski roman 1: Petronije. Materijali: rknj-carsko10.docSeminar: druga i treća arhiloška strofa, alkejska strofa
 11. Predavanje: Rimski roman 2: Apulej. Materijali: rknj-carsko11.docSeminar: jamb
 12. Predavanje: Rimska književnost II. st.: Fronton, Aulo Gelije, Svetonije. Materijali: rknj-carsko12.docSeminar: jamb
 13. Predavanje: Pojava kršćanske književnosti (Tertulijan, Minucije Feliks, Ciprijan, Laktancije). Materijali: rknj-carsko13.docSeminar: jamb, epode
 14. Predavanje: Autori IV. stoljeća (Auzonije, Klaudijan, Amijan Marcelin, Makrobije, Marcijan Kapela, Servije, Donat). Materijali: rknj-carsko14.docSeminar: epode; ponavljanje svih naučenih metara
 15. Predavanje:  Veliki crkveni oci: Ambrozije, Jeronim, Augustin. Kraj rimske književnosti: Kasiodor, Boetije. Materijali: rknj-carsko15.docSeminar: ponavljanje i provjera svih naučenih metara

Literatura

a) obvezatna (RKCR kao obvezatni kolegij)

 • Vratović, V., “Rimska književnost” u: Povijest svjetske književnosti 2, ur. V. Vratović, Zagreb 1977, str. 245-312.
 • Golik, Julije: «Metrika Horacijevih pjesama» u: Kvinta Horacija Flaka izabrane pjesme, Zagreb 1941.
 • Katul, Gaj Valerije: Carmina (bilo koje cjelovito izdanje, izabrane pjesme)
 • Horacije Flak, Kvint: Carminum libri IV; Epodon liber (bilo koje cjelovito izdanje, izabrane pjesme)

b) obvezatna (RKCR kao izborni kolegij)

c) preporučena

 • Bricko, M.; Novaković, D.; Salopek, D.; Šešelj, Z.; Škiljan, D.: Leksikon antičkih autora, ur. D. Škiljan, Zagreb 1996. (obrađivani autori)
 • Conte G.B., Letteratura latina. Manuale storico dalle origini alla fine dell’impero romano, Firenze (2)1989, ili eng. prijevod: Latin Literature. A History, Baltimore, 1994.
 • Popis kratica antičkih autora (njemačka Wikipedija)
 • Primjeri iz rimske književnosti u hrvatskom prijevodu, priredio Stjepan Senc, Zagreb 1920.

Kolegij Rimska književnost carskoga razdoblja kao izborni mogu upisati i studenti II., IV. i VI. semestra sveučilišnog prijediplomskog studija Grčki jezik i književnost, kao i drugi studenti Filozofskog fakulteta.