Vulgarni latinitet

Status kolegija: obvezatni
Semestar: VI.
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 3 sata seminara
Broj ECTS bodova: 6
Uvjeti: Latinska sintaksa 2

Cilj kolegija: Analizom odabranih tekstova poučavani će uočiti i biti sposobni protumačiti osobitosti govornog latinskog jezika u odnosu na književni jezik.

Sadržaj kolegija: Pojam i definicija vulgarnog latinskog, izvori za proučavanje vulgarnog latinskog, glasovne i morfosintaktične osobitosti, analiza odabranih tekstova.

Studentske obveze: Ponavljanje nastavnog sadržaja i tjedna priprema zadanog teksta. Za izlazak na ispit polaznik kolegija mora spremiti navedene latinske tekstove (u spomenutom izboru, no bez obzira jesu li u cijelosti pročitani na seminaru ili ne), te teoretski dio kolegija pripremiti prema najmanje dva citirana priručnika.

Ispit: jedan pismeni ispit od 45 minuta (60% mogućih bodova; analiza odabranog teksta, oko 100 riječi, u kojem postoje karakteristični oblici vulgarnog latinskoga jezika i prijevod tog teksta); jedan usmeni ispit od 30 minuta (40 % bodova):


Raspored po tjednima

Blok sat 1P+1S

 1. uvodni sat: dogovor, literatura
 2. općeniti pregled materije: pitanje definicije i trajanja VL / tekst: prilog 1
 3. općeniti pregled materije: pitanje jedinstva VL; odnos prema romaskim jezicima / tekst: voštana pločica iz Fayuma (ugovor Eshina Flavijana)
 4. fonološka obilježja vulgarnog latiniteta: vokalizam / tekst: Appendix Probi (izbor prema Tekavčiću)
 5. fonološka obilježja vulgarnog latiniteta: konsonantizam / tekst: pompejanski zidni natpisi, nadgrobni natpisi, tabellae defixionum (izbor prema Tekavčiću i Pisaniju)
 6. morfološka obilježja vulgarnog latiniteta: imena / tekst: pompejanski zidni natpisi, nadgrobni natpisi, tabellae defixionum (izbor prema Tekavčiću i Pisaniju)
 7. morfološka obilježja vulgarnog latiniteta: imena /tekst: pisma Klaudija Terencijana
 8. morfološka obilježja vulgarnog latiniteta: glagoli / tekst: pisma Klaudija Terencijana
 9. sintaktička obilježja vulgarnog latiniteta: sintaksa padeža / tekst: izbor iz Itinerarium Egeriae (prema Tekavčiću)
 10. sintaktička obilježja vulgarnog latiniteta: sintaksa padeža / tekst: izbor iz Vetus Latina i Vulgata (prema Tekavčiću i Diazu)
 11. sintaktička obilježja vulgarnog latiniteta: sintaksa rečenice / tekst: izbor iz formule i diplome (izbor prema Tekavčiću i Diazu)
 12. sintaktička obilježja vulgarnog latiniteta: sintaksa rečenice / tekst: izbor iz Petronii Satyrica (poglavlja 41-46)
 13. leksička obilježja vulgarnog latiniteta: tvorba riječi, pomaci u značenju, posuđenice / tekst: izbor iz Petronii Satyrica (poglavlja 41-46)
 14. leksička obilježja vulgarnog latiniteta: geografska distribucija leksika / tekst: izbor iz Petronii Satyrica (poglavlja 41-46)
 15. ponavljanje

Blok sat 2S

 1. dogovor
 2. Itinerarium Egeriae (1-4)
 3. Itinerarium Egeriae (5-9)
 4. Itinerarium Egeriae (10-14)
 5. Itinerarium Egeriae (15-19)
 6. natpisi (izbor prema Tekavčiću, Väänänenu, Pisaniju, Diazu)
 7. natpisi (izbor prema Tekavčiću, Väänänenu, Pisaniju, Diazu)
 8. tabellae defixionum (izbor prema Tekavčiću, Väänänenu, Pisaniju, Diazu)
 9. Mulomedicina Chironis (izbor prema Tekavčiću, Väänänenu i Diazu)
 10. Vetus Latina i Vulgata (izbor prema Tekavčiću, Väänänenu i Diazu)
 11. formule i diplome (izbor prema Tekavčiću i Diazu)
 12. Petronii Satyrica (poglavlja 26-46)
 13. Petronii Satyrica
 14. Petronii Satyrica
 15. Ponavljanje i priprema za ispit

 

Literatura

a) priručnici

 • Pavao Tekavčić, Uvod u vulgarni latinitet (s izborom tekstova). Kućna tiskara Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1970.
 • József Herman, Vulgar Latin. The Pennsylvania State University Press, University Park 2000. (prvo izdanje na francuskom: Le latin vulgaire. Paris 1967.)
 • Reinhard Kiesler, Einführung in die Problematik des Vulgärlateins. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2006.
 • Veikko Väänänen, Introduction au latin vulgaire. Klincksieck, Langres 2006. (prvo izdanje 1963.)
 • Karl Vossler, Einführung ins Vulgärlatein. Max Hueber Verlag, München 1954.C.
 • H. Grandgent, An Introduction to Vulgar Latin. D.C. Heath & Co., Boston 1907.
 • Leonard R. Palmer, The Latin Language. Bristol Classical Press, London 1999. (prvo izdanje 1954.)
 • Einar Löfstedt, Late Latin. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo 1959.
 • Moreno Morani, Introduzione alla linguistica latina. Lincom Europa, München 2000.

b) zbirke tekstova s komentarima

 • Vittore Pisani, Testi latini arcaici e volgari (con commento glottologico). Rosenberg & Sellier, Torino 1975.
 • Manuel C. Díaz y Díaz, Antologia del Latin Vulgar. Editorial Gredos, Madrid 1985.