Postupak izmjena i dopuna studijskih programa

Manje izmjene i dopune studijskoga programa znače promjene izvedbenoga plana programa
te sadržajne promjene programa do 20% koje ne mijenjaju bitno studijski program, završne
kompetencije studenata i njihove kvalifikacije (stručni profil); odnosno predmeti u ukupnom  iznosu od 80% ECTS bodova cjelokupnoga programa ne smiju biti promijenjeni s obzirom na
broj ECTS bodova i ishode učenja predmeta.

Veće izmjene i dopune (iznad 20%, ali ne više od 40 %) studijskoga programa znače izmjene i  dopune studijskih programa kojima se u znatnijoj mjeri mijenjaju obvezni predmeti, odnosno
završne kompetencije studenata i njihove kvalifikacije (stručni profil); odnosno predmeti u ukupnom iznosu od 60% ECTS bodova cjelokupnoga programa ne smiju biti promijenjeni  s obzirom na broj ECTS bodova i ishode učenja predmeta.

Suštinske su izmjene i dopune studijskoga programa (više od 40%) one koje bitno mijenjaju studijski  program. Postupak  suštinskih izmjena i dopuna studijskoga  programa, koje zahvaćaju više od 40% studijskoga programa,  smatraju se zahtjevom za vrjednovanje novoga studijskog programa.

(PRAVILNIK o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih,
diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu)