Ivor Karavanić

Ime i prezime: Ivor Karavanić
Zvanje: redoviti profesor
Institucija: Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Adresa:
Ivana Lučića 3
HR-10000 Zagreb
Telefon: 01 6060 782
Fax: 01 6159 782
E-mail: ikaravan@ffzg.hr
Osobna stranica: http://www.ffzg.unizg.hr/arheo

CV: Ivor Karavanić (PDF format)