Matetina pećina

U razdoblju od 11. do 22. ožujka 2013. godine provedena su arheološka istraživanja  Matetine pećine i rekognosciranje južnih obronaka Kozjaka i Labinštice, između Matetine pećine i Mujine pećine. Glavni je cilj istraživanja u Matetinoj pećini bio utvrditi postojanje kulturnih slojeva, a osobito onih musterijenskih. Matetina pećina smještena je na strateški izuzetnom položaju, iznad Kaštelanskoga zaljeva na južnim obroncima Kozjaka (287 mnm, 43°34’58” N, 16°19′ 41” E). Udaljena je oko 6 km zračne linije od Mujine pećine u kojoj su utvrđeni kasnomusterijenski slojevi (Rink et al. 2002; Karavanić et al. 2008) te je ta geografska bliskost bila još jedan od razloga za pokusno sondiranje ove pećine. Pećina je dužine 20 m, a raspona širine od 1,5 do 5,5 m. Ulaz je uzak i visok te u pećini ima mnogo dnevnoga svjetla. Sonda je postavljena u SZ dijelu pećine, u stražnjem dijelu i na suhom mjestu. Istražena je sonda površine 1m2  do dubine od 30 cm. U sondi nisu pronađeni tragovi ljudskoga boravka. Osim vrlo tankoga površinskog sloja s recentnim otpadom ispod njega je dokumentiran još i sloj lapora i sporadično gline koji predstavljaju geološke slojeve bez utvrđene prisutnosti ljudskoga boravka.