Nikola Vukosavljević

Ime i prezime: Nikola Vukosavljević
Zvanje: znanstveni suradnik
Institucija: Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Adresa:
Ivana Lučića 3
HR-10000 Zagreb
Telefon: (01) 6060 780
E-mail: nvukosav@ffzg.hr
Osobna web-stranica: http://www.ffzg.unizg.hr/arheo

CV: Nikola Vukosavljević (PDF format)