Najava predavanja prof. dr. sc. Drage Roksandića

23 velj.
2012

Dr. sc. Drago Roksandić, red. prof.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Trideset godina hrvatske vojnokrajiške historiografije (1981-2011.): tranzicijski konteksti, prijeporni koncepti, pluralizam istraživačkih praksi

Naslov ciklusa i napose ovog predavanja uvjetne su naravi jer je predavač mišljenja da se vojnokrajišku povijest ne može kritički propitivati onkraj konceptualnih pretpostavki, pristupa i metoda koji vojnokrajiške fenomene u hrvatskoj i srednjojugoistočnoeuropskoj povijesti ranoga novog vijeka, odnosno, moderne epohe shvaćaju kao fenomene višegraničja (multiple borderland). Dakle, riječ je o fenomenima konfliktnoga komunikacijskog prostora sučeljenih imperijalnih periferija (habsburške, mletačke i osmanske). Riječ je isto tako o povijesti dugotrajne europske civilizacije marginalizacije i kulturne barbarizacije. S takvim pretpostavkama moguće je definirati neograničeni broj vojnokrajiških „analitičkih jedinica“ u mikro-, mezzo- i makrohistorijskim razmjerima te različitim disciplinarnim, multi-, inter-, i transdisciplinarnim pristupima.

Svijest o hrvatskoj povijesti kao povijesti ranonovovjekovnog/modernog europskog višegraničja baština je tradicionalne i moderne hrvatske historiografije, ali se disciplinarno realizira(la) na, uvjetno rečeno, oprečne načine. U tradicijski ukorijenjim shvaćanjima hrvatske povijesti kao povijesti (zapadnoga) kršćanskog predziđa (antemurale Christianitatis) u milenarističkoj projekciji, habsburška Vojna krajina na tlu Hrvatske jedno je od bitnih obilježja njezina europskog identiteta. Oprečno shvaćanje hrvatske povijesti kao povijesti europskog imperijalnog višegraničja pretpostavlja, nasuprot tome, epistemološki, teorijski i metodski mnoštvo inovacija koje problemski korespondiraju s usporedivim usmjerenjima u europskoj i svjetskoj historiografiji „studija granicā“ (border studies).

Cilj je ovoga uvodnog predavanja predočiti bilancu tri desetljeća hrvatske vojnokrajiške historiografije, protekla od 1981. godine – prekretne u njezinu razvitku – u ozračju iskustava međunarodnoga znanstvenog projekta „Triplex Confinium: hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu“ (utemeljen 1996.), ali i s postojanim nastojanjem da se vlastite, individualne i kolektivne učinke i ograničenja interpretira na način koji će biti kritički inkluzivan spram drugih produktivnih trendova u hrvatskoj i susjednim vojnokrajiškim historiografijama.

Prezentacija

Biografija

Drago Roksandić

 Prof. dr. sc. Drago Roksandić (Petrinja, 12. I. 1948.) redovni je profesor u trajnom zvanju na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Šef je Katedre za povijest Srednje i Jugoistočne Europe, voditelj modula Diplomskog studija ranoga novog vijeka te nositelj kolegija „Teorije i metode“ na Poslijediplomskom doktorskom studiju moderne i suvremene hrvatske povijesti.  Voditelj je projekta “Triplex Confinium” (utemeljenog 1996. godine).

God. 2000/2001. i 2001/2002. bio je pročelnik Odsjeka za povijest i predstojnik Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sa svojim projektnim suradnicima, godine 2001., u Zavodu za hrvatsku povijest inicirao je stvaranje Centra za komparativnohistorijske studije, koji je 2007. god. postao fakultetska ustrojbena jedinica pod nazivom Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije.

Voditelj je  Programa “Desničini susreti” te predsjednik Inicijativnog odbora za programiranje Međunarodnoga sveučilišnog centra u Kuli Stojana Jankovića u Islamu Grčkom kod Zadra.

Bio je gost-predavač (visiting lecturer) na sveučilištu Yale u SAD 1990. godine. Od 1991/1992. do 1996/1997. godine bio je u različitim statusima istraživač u bečkom Institut für die Wissenschaften vom Menschen, pored ostalog s pokojnim Tonyjem Judtom i drugima jedan od utemeljitelja i voditelja istraživačkog projekta “Re-Thinking the Post-War History of Europe”. Od 1995/1996. do 2001/2002. godine bio je stalni gostujući profesor na Srednjoeuropskom sveučilištu (Central European University /CEU/) u Budimpešti. Po pozivu je kao predavač ili kao referent sudjelovao u radu nekih dvije stotine skupova u tridesetak zemalja.

(Vidjeti kompletnu biobibliografiju profesora Drage Roksandića do 2008. godine u: Hrvoje Petrić, „Živjeti Triplex Confinium (u povodu 60. godišnjice rođenja prof. dr. sc. Drage Roksandića“, Ekonomska i ekohistorija, vol. 4, br. 4, str. 151–231).

Podijelite Komentirajte

Odgovori

rel=