Program studija

Preddiplomski je studij dvopredmetan (može se studirati u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima na Filozofskom fakultetu) i traje ukupno 3 godine. Tijekom studija studenti će steći temeljna znanja iz slovačkoga jezika, književnosti i kulture te postići komunikacijsku kompetenciju na slovačkom jeziku na razini B2 prema Zajedničkome europskome referentnome okviru za jezike Vijeća Europe. Sva znanja stečena na preddiplomskom studiju slovakistike preduvjet su za nastavak studija, odnosno za izbor određenoga usmjerenja na dvogodišnjem diplomskom studiju slovačkoga jezika i književnosti na zagrebačkom ili nekom drugom sveučilištu, za upis na druge diplomske studije koji to omoguće, kao i za nastavak studija na poslijediplomskoj razini.

Od ukupno 180 ECTS-bodova u preddiplomskom studiju 90 ih se odnosi na jedan predmet iz dvopredmetne studijske kombinacije, pri čemu studenti slovakistike 60 ECTS-bodova stječu pohađajući 12 obvezatnih kolegija.

Ukupno 30 ECTS-bodova u preddiplomskolm studiju studenti stječu pohađajući izborne kolegije. Najmanje 15 ECTS-bodova moraju steći pohađajući kolegije s unutarnjom izbornošću, a preostale po slobodnom izboru iz fakultetske ponude. Kolegiji s unutarnjom izbornošću su kolegiji iz ponude Katedre za slovački jezik i književnost te određeni kolegiji vezani uz slovakistiku iz fakultetske ponude. Studenti koji žele nastaviti diplomski studij slovakistike moraju odslušati i položiti staroslavenski jezik iz ponude Odsjeka za kroatistiku.

Umjesto izbornoga kolegija studenti treće godine preddiplomskoga studija slovačkoga jezika i književnosti mogu uz mentorovu suglasnost napisati završni rad u opsegu od otprilike 30 kartica. Rad nosi 5 ECTS-a, a njegova izrada mora početi najkasnije na početku 6. semestra.

Preddiplomski studij studenti završavaju nakon što:
a) odslušaju 12 obvezatnih i 6 izbornih kolegija
b) polože sve ispite
c) napišu i obrane završni rad, ako se umjesto jednoga izbornoga kolegija odluče za njegovu izradu (5 ECTS-bodova)
d) prikupe najmanje 90 ECTS-bodova

Završetkom preddiplomskoga studija stječe se naziv baccalaurea/baccalaureus (prvostupnica/prvostupnik) humanističke struke, smjer slovakistika.

Program preddiplomskoga studija u cijelosti možete preuzeti ovdje.

Broj dopusnice možete preuzeti ovdje.