Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” 74/14), Izborna skupština Udruženja studenata filozofije na svojoj Sjednici održanoj u Zagrebu 5. studenog 2014. godine donijela je sljedeći

STATUT
UDRUŽENJA STUDENATA FILOZOFIJE
FILOZOFSKOG FAKULTETA
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 1. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu , sjedištu i području djelovanja udruge; o ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada udruge; o članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku rada, te postupku s imovinom u slučaju prestanka rada udruge.

Članak 2.

Udruženje studenata filozofije je udruga koju su utemeljili studenti Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu radi promicanja interesa studenata.
Udruženje studenata filozofije (u daljnjem tekstu Udruženje) neprofitna je pravna osoba, upisana u Registar pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Članak 3.

Udruženje djeluje na području Grada Zagreba, pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Članak 4.

Naziv udruge je Udruženje studenata filozofije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Skraćeni naziv je Udruženja studenata filozofije.
Sjedište Udruženja je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ulica Ivana Lučića 3.

 1. ZNAK I PEČAT

Članak 5.

Udruženje ima pečat promjera 30 mm, u čijem se središtu nalazi stilizirani znak, a oko kojeg je ispisan tekst: “Udruženje studenata filozofije“ i „Filozofski fakultet“. Ovo grafičko rješenje ujedno predstavlja i znak Udruženja.

 1. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I GOSPODARSKE DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Udruženje je izraz želje studenata filozofije da izravno sudjeluju u akademskom životu i utječu na akademska i kulturna događanja unutar i izvan okvira Filozofskog fakulteta.

Udruženje je nestranačka i neprofitna organizacija studenata usmjerena prvenstveno na unapređenje života akademske zajednice.

Udruženje djeluje na području strukovnog djelovanja studenata.

Članak 7.

Ciljevi Udruženja su:

– djelatna skrb za ostvarivanje obrazovnih, društvenih, kulturnih i drugih interesa studenata;

– zaštita standarda i socijalnog statusa studenata;

– utjecanje na kvalitetu studija te na puno poštivanje studentskih prava i sloboda;

– promicanje filozofije kao struke;

– sudjelovanje u radu Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;

– sudjelovanje u radu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;

– doprinos razvoju modernog i autonomnog sveučilišta;

– doprinos ostvarivanju slobodnog, demokratskog, pluralnog ,tolerantnog, socijalno
pravednog i nenasilnog društva;

– povezivanje i suradnja sa drugim studentskim, omladinskim i sličnim organizacijama na Fakultetu, Sveučilištu i šire, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu.

Članak 8.

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje obavlja sljedeće djelatnosti:

– pomoć studentima u ostvarivanju njihovih prava i to u obliku posredovanja u komunikaciji između studenata i upravnih tijela sveučilišnih i drugih institucija;

– organiziranje tribina, skupova, seminara i sl.;

– suradnja sa Vijećem Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;

– izdavanje publikacija poput periodičkih časopisa ili biltena za potrebe studenata i populariziranje struke, a u skladu s posebnim zakonskim propisima;

– organiziranje prigodnih kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih programa;

– ostale djelatnosti potrebne za ostvarivanje ciljeva Udruženja.

– gospodarske djelatnosti udruge uključuju organiziranje stručnih izleta i putovanja

Članak 9.

Načela djelovanja Udruženja su: poštovanje različitosti stavova, misli i ideja, sloboda izbora, samostalnost organizacije u radu, javnost i demokratičnost te odgovornost pojedinca i organizacije za rad.

 1. ČLANSTVO

Članak 10.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno, članom može postati svatko tko prihvati statut Udruženja, a zadovoljava uvjete propisane u člancima 12., 13. ili 14. ovoga statuta.

Prepreka članstvu ne smije biti nacionalna, spolna, rasna, socijalna ili vjerska pripadnost.

Članak 11.

Članovi udruženja mogu biti:

– redovni

– izvanredni

– počasni

Članak 12.

Redovnim članom kluba može postati:

– svaki/a student/ica preddiplomskog i diplomskog studija filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji/a prihvaća i aktivno podupire program i Statut Udruženja;

Članak 13.

Izvanrednim članom može postati:

– svaki/a student/ica poslijediplomskog studija filozofije;

– svaki/a diplomirani/a student/ica filozofije;

– svaki/a student/ica svih drugih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija svih ostalih sveučilišta u Hrvatskoj i inozemstvu koji aktivno podupiru program Udruženja i prihvaćaju njegov statut.

Članak 14.

Počasnim članom može postati svaka osoba koja ima izuzetne zasluge u ostvarivanju temeljnih ciljeva udruženja.

Članak 15.

Članom Udruženja postaje se ispunjavanjem pristupnice. Član se upisuje u knjigu članova koju vodi tajnik Udruženja. Podaci u knjizi članova uneseni su elektronički i sadrže podatke o osobnom imenu, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruženju, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva, broju mobitela, e-mail adresi, adresi prebivališta, godini studija i spolu.

Počasnim članom postaje se na temelju odluke Skupštine.

Članak 16.

Prava i obaveze članova Udruženja su:

– sudjelovati u radu Udruženja;

– u slučaju redovnih članova, birati i biti biran u tijela Udruženja;

– tražiti pomoć u ostvarivanju svojih prava iz područja djelovanja Udruženja;

– ocjenjivati rad Udruženja;

– svojim djelovanjem štititi interese, ugled, čast i imovinu Udruženja;

Članak 17.

Članstvo u Udruženju prestaje:

 1. a) redovnim i izvanrednim članovima:

– dobrovoljnim istupanjem iz Udruženja;

– prestankom statusa definiranog u članku 12., odnosno 13. ovoga statuta;

– isključenjem iz Udruženja po odluci predsjedništva i to ako je član namjerno ili iz krajnje nepažnje radio protivno načelima i ciljevima definiranim ovim statutom;

-smrću člana.

 1. b) počasnim članovima:

– dobrovoljnim istupanjem iz Udruženja;

– isključenjem iz Udruženja po odluci predsjedništva i to ako je član namjerno ili iz krajnje nepažnje radio protivno načelima i ciljevima definiranim ovim statutom;

-smrću člana.

Član Udruženja koji je isključen iz udruženja prema odluci Predsjedništva može u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, izraziti žalbu na dotičnu odluku Skupštini Udruženja koja je dužna na prvoj sljedećoj sjednici žalbu razmotriti i donijeti konačnu odluku.

 1. USTROJSTVO

Članak 18.

Udruženje predstavlja i zastupa Predsjednik, a zastupa ga Tajnik.

Članak 19.

Odluku o formiranju odbora, povjerenstava i radnih grupa mogu donijeti Skupština i Predsjedništvo, ovisno o datoj potrebi, a o udruživanju Udruženja u savez s drugim udrugama odluku donosi Skupština Udruženja.

Članak 20.

Odbori, povjerenstva i radne grupe Udruženja rade i djeluju u skladu s ovim statutom i Pravilnikom o svom radu.

Članak 21.

Tijela udruženja su:

– Skupština

– Predsjedništvo

– Nadzorni odbor

5.1. Skupština:

Članak 22.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruženjem.

Skupštinu čine svi redovni članovi Udruženja.

Članak 23.

Skupština može biti godišnja i izvanredna.

Godišnja Skupština udruženja održava se redovito početkom svake akademske godine.

Sjednice Skupštine saziva predsjedništvo na vlastitu inicijativu.

Predsjedništvo je dužno sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 10 članova skupštine ili Nadzorni odbor Udruženja.

U odluci o sazivanju Skupštine predsjedništvo utvrđuje dnevni red sjednice i dan kada će se sjednica održati, te je dužno na sjednicu pozvati sve redovne članove Udruženja.

Ako Predsjedništvo ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovog članka, sazvat će je predlagatelj.

Skupštinu Udruženja u slučaju isteka mandata tijelima saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 10 članova skupštine koji su upisani u knjigu članova prije isteka mandata tijelima Udruženja.

Članak 24.

Skupštini predsjedava te odluke potpisuje Predsjednik Udruženja, a u njegovoj odsutnosti Tajnik.

O radu skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruženja.

Članak 25.

Odluke Skupštine donose se natpolovičnom većinom glasova svih prisutnih redovnih članova Udruženja.

Izvanredni članovi mogu sudjelovati u radu Skupštine samo putem rasprava, prijedloga i sugestija, ali nemaju pravo neposrednog odlučivanja putem glasovanja.

Glasovanje u Skupštini u pravilu je javno, a u iznimnim slučajevima može biti i tajno.

Članak 26.

Skupština ima sljedeće osnovne nadležnosti:

– donosi i mijenja statut Udruženja;

– donosi financijski plan i završni račun;

– donosi pravilnik o svom radu;

– donosi i mijenja program rada;

– bira i razrješuje članove Predsjedništva i Nadzornog odbora;

– odlučuje o žalbama članova protiv odluka Predsjedništva;

– odlučuje o udruživanju u savez s drugim udrugama;

– razmatra i usvaja izvješće o radu Udruženja;

– daje smjernice za rad Udruženja;

– osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi te im utvrđuje zadatke;

– obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom;

– odlučuje o prestanku rada Udruženja.

5.2. Predsjedništvo Udruženja:

Članak 27.

Predsjedništvo je izvršno tijelo Udruženja, sastoji se od 5 članova koji moraju biti redovni članovi Udruženja.

Članove Predsjedništva bira Skupština na svojoj godišnjoj sjednici, članovi Predsjedništva imaju mandat od godinu dana i mogu biti ponovo birani.

Članak 28.

Predsjedništvo čine:

– Predsjednik kojeg bira Skupština na temelju predloženog programa rada;

– 3 Potpredsjednika i Tajnik koje predlaže Predsjednik, a potvrđuje ih Skupština.

Članak 29.

Predsjednik Predsjedništva istovremeno je i Predsjednik Udruženja.

Predsjednik Predsjedništva saziva sjednice Predsjedništva i Skupštine te im predsjedava, potpisuje odluke i akte, te potpisuje financijske spise s još jednim članom Predsjedništva.

Članak 30.

Tajnik Predsjedništva istovremeno je i Tajnik Udruženja.
Tajnik Udruženja vodi i sastavlja zapisnike sjednica Predsjedništva i Skupštine, organizira i odgovoran je za administrativne poslove, te vrši financijske poslove vezane uz rad Udruženja.

Članak 31.

Potpredsjednici Predsjedništva istovremeno su Potpredsjednici Udruženja.

Članak 32.

Djelokrug Predsjedništva je:

– donosi poslovnik o svom radu;

– vodi cjelokupnu aktivnost Udruženja između dvije skupštine;

– Saziva skupštinu Udruženja;

– u ime skupštine privremeno donosi odluke i zaključke, usvaja potrebne dokumente te ih na prvom zasjedanju Skupštine podnosi na raspravu i usvajanje;

– bira predstavnike Udruženja u one organizacije s kojima Udruženje surađuje;

– brine o izvršenju programa i provodi odluke skupštine;

– upravlja imovinom Udruženja;

– donosi prijedlog financijskog plana i završnog računa;

– obavlja druge poslove u skladu s ovim Statutom i zakonskim propisima

Članak 33.

Sjednicu predsjedništva saziva Predsjednik Udruženja. Sjednica Predsjedništva se mora sazvati na zahtjev najmanje dvoje njegovih članova.

Odluke predsjedništva su pravovaljane ako je nazočno barem troje članova i ako je za njih glasovala većina od ukupnog broja prisutnih članova Predsjedništva.

Sjednice predsjedništva održavaju se prema potrebi, o čemu odlučuje Predsjednik, a moraju se održati najmanje jednom u tri mjeseca.

Članak 34.

Članovi Predsjedništva su za svoj osobni i zajednički rad odgovorni Skupštini.

Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

Skupština može opozvati člana Predsjedništva ili Predsjedništvo u cjelini ako smatra da je svojim radom povrijedio Statut ili ciljeve djelovanja koje je utvrdila Skupština.

Predsjedništvo ili član Predsjedništva opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.

Prijedlog za opoziv pojedinog člana Predsjedništva može podnijeti Predsjednik Udruženja, Nadzorni odbor ili najmanje 10 članova Skupštine.

5.3. Nadzorni odbor:

Članak 35.

Nadzorni odbor je kontrolno tijelo koje prati rad svih tijela Udruženja, financijsko i materijalno poslovanje Udruženja te se brine o poštivanju statuta i ostalih važećih propisa.

O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor izvještava mjerodavno tijelo Udruženja, a ukoliko ono ne ukloni nepravilnosti u svom djelokrugu Nadzorni odbor će o tome izvijestiti nadležno tijelo državne uprave.

Članak 36.

Nadzorni odbor ima tri člana, a bira se na godišnjoj skupštini. Mandat člana Nadzornog odbora traje jednu godinu i može biti ponovo biran.

Član Nadzornog odbora mora biti redovni član Udruženja.

Član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti i član Predsjedništva Udruženja.

Nadzorni odbor odluke donosi na svojim sjednicama koje se održavaju po potrebi i to natpolovičnom većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor odlučuje o tome ima li sukoba interesa te ako ga uoči, dužan je tražiti od predsjedništva Udruženja sazivanje Skupštine u vezi tog pitanja.

 1. MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 37.

Djelatnosti Udruženja financiraju se:

– namjenskim sredstvima dobivenim od državnih tijela i drugih organizacija u svrhu ostvarivanja postavljenih ciljeva;

– iz prihoda ostvarenih izdavanjem publikacija definiranih u članku 8. ovog Statuta;

– iz prihoda iz darova, donacija, priloga i sl.;

– sredstvima od članarina;

– iz drugih izvora sukladno zakonu.

Članak 38.

Financijsko poslovanje Udruženja vodi se na temelju važećih financijskih propisa.

Članak 39.

Udruženje financijskim poslovanjem osigurava dugoročnu financijsku stabilnost.

Stjecanjem i pribavljanjem financijskih izvora iz članka 37. ovog Statuta formiraju se trajni i povremeni izvori financiranja Udruženja.

Članak 40.

Imovinu Udruženja čine novčana sredstva, nekretnine, oprema, inventar i arhivsko-bibliotečni fond.

Imovina Udruženja prvenstveno služi za ostvarivanje njegovih programskih ciljeva, te za uredno poslovanje Udruženja.

Udruženje može svoju imovinu udružiti s drugim studentskim ili omladinskim organizacijama i udrugama.

Članak 41.

Predsjedništvo Udruženja može donijeti poseban pravilnik o financijsko materijalnom poslovanju.

 1. JAVNOST RADA

Članak 42.

Rad Udruženja je javan.

Javnost rada Udruženja ostvaruje se:

– pravovremenim i kvalitetnim izvještavanjem članova o radu Udruženja, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima i na druge načine;

– putem sredstava javnog priopćavanja;

– izdavanjem periodičnih obavijesti, biltena, časopisa i sličnog;

– putem interneta.

 1. PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Članak 43.

Udruženje prestaje s radom prema odluci Skupštine pri čemu će se odlučiti i o imovini Udruženja na način određen zakonom.

Članak 44.

Likvidatora Udruženja bira Skupština.

Likvidator Udruženja dužan je podnijeti prijavu o prestanku rada Udruženja nadležnom organu radi brisanja Udruženja iz Registra udruga.

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Statut Udruženja donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova prisutnih na sjednici, a nakon provedene rasprave.

Članak 46.

Za tumačenje ovoga statuta nadležna je Skupština.

Članak 47.

Ovaj statut stupa na snagu danom prihvaćanja na Skupštini Udruženja.

Usvajanjem ovog Statuta prestaje važiti Statut usvojen na sjednici Skupštine Udruženja 20. siječnja 2010. u Zagrebu

U Zagrebu, 5. studenog 2014. godine

Predsjednik:

Karlo Jurak

Facebook Twitter Email Reddit Stumbleupon Tumblr