Preddiplomski studij turkologije

PROGRAM PREDDIPLOMSKOGA STUDIJA

Bodovi: Predmeti na turkologiji obvezatni su i po semestru donose 15 bodova (u I. i II. semestru), odnosno 14 bodova (u III., IV, V, i VI. semestru), što je ukupno 86 boda u preddiplomskom studiju koji traje šest semestara (15 x 2 + 14 x 4 = 86). U konačan zbroj bodova na prvoj godini uključen je i strani jezik struke, koji se polaže nakon prvog, odnosno drugog semestra preddiplomskog studija. Ostale bodove (najmanje 4) student prikuplja na izvanturkološkim izbornim predmetima i kolegijima iz fakultetske ponude.

Strani jezici struke: Strani jezici struke jesu engleskinjemački i ruski. U prvom i drugom semestru turkologije strani se jezik boduje s po dva boda jer je uključen u popis obvezatnih predmeta. Po vlastitoj želji i prema potrebi student u trećem i četvrtom semestru studija može nastaviti slušati jezik koji je odabrao kao strani jezik struke, ali samo kao izborni predmet.

Hodogram i opisi predmetâ preddiplomskog studija:

1. SEMESTAR

A) Obvezatni predmeti

NAZIV PREDMETA (1)* OBLICI NASTAVE Broj sati ECTS UKUPNO
Turski jezik: fonetika, fonologija, morfonologija (I) Predavanja 2 3 7
Asistentske vježbe 2 2
Lektorske vježbe 4 2

* Redni broj predmeta u opisu predmetâ preddiplomskog studija.

NAZIV PREDMETA (2) OBLICI NASTAVE Broj sati ECTS UKUPNO
Uvod u studij turkologije (I) Predavanja 2 2 3
Seminari 1 1

 

NAZIV PREDMETA (3) OBLICI NASTAVE Broj sati ECTS UKUPNO
Islamska civilizacija (I) Predavanja 2 2 3
Seminari 1 1

 

NAZIV PREDMETA (4) OBLICI NASTAVE Broj sati ECTS UKUPNO
Zajedničke programske osnove: strani jezik 2

 

B) Izborni predmeti biraju se iz cjelokupne fakultetske ponude.

2. SEMESTAR

A) Obvezatni predmeti

NAZIV PREDMETA (5) OBLICI NASTAVE Broj sati ECTS UKUPNO
Turski jezik: fonetika, fonologija, morfonologija (II) Predavanja 2 3 7
Asistentske vježbe 2 2
Lektorske vježbe 4 2

 

NAZIV PREDMETA (6) OBLICI NASTAVE Broj sati ECTS UKUPNO
Uvod u studij turkologije (II) Predavanja 2 2 3
Seminari 1 1

 

NAZIV PREDMETA (7) OBLICI NASTAVE Broj sati ECTS UKUPNO
Islamska civilizacija (II) Predavanja 2 2 3
Seminari 1 1

 

NAZIV PREDMETA (8) OBLICI NASTAVE Broj sati ECTS UKUPNO
Zajedničke programske osnove: strani jezik 2

B) Izborni predmeti biraju se iz cjelokupne fakultetske ponude.

3. SEMESTAR

A) Obvezatni predmeti

NAZIV PREDMETA (9) OBLICI NASTAVE Broj sati ECTS UKUPNO
Turski jezik: morfologija (I) Predavanja 2 3 7
Asistentske vježbe 2 2
Lektorske vježbe 4 2

 

NAZIV PREDMETA (10) OBLICI NASTAVE Broj sati ECTS UKUPNO
Povijest Osmanskog carstva Predavanja 2 2 3
Seminari 1 1

 

NAZIV PREDMETA (11) OBLICI NASTAVE Broj sati ECTS UKUPNO
Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija* Predavanja 1 2 4
Vježbe 2 2

*Arapski jezik nije obvezatan predmet za studente koji žele pohađati samo dodiplomski studij i steći akademski naziv „baccalaurea / baccalaureus“. Namjesto njega studenti u III, IV, V i VI semestru mogu birati neke od ponuđenih izbornih predmeta.

B) Izborni predmeti biraju se iz cjelokupne fakultetske ponude.

4. SEMESTAR

A) Obvezatni predmeti

NAZIV PREDMETA (12) OBLICI NASTAVE Broj sati ECTS UKUPNO
Turski jezik: morfologija (II) Predavanja 2 3 7
Asistentske vježbe 2 2
Lektorske vježbe 4 2
NAZIV PREDMETA (13) OBLICI NASTAVE Broj sati ECTS UKUPNO
Povijest Republike Turske Predavanja 2 2 3
Seminari 1 1

 

NAZIV PREDMETA (14) OBLICI NASTAVE Broj sati ECTS UKUPNO
Osnove arapskog jezika: morfologija Predavanja 1 2 4
Vježbe 2 2

B) Izborni predmeti biraju se iz cjelokupne fakultetske ponude.

5. SEMESTAR

A)   Obvezatni predmeti

NAZIV PREDMETA (15) OBLICI NASTAVE Broj sati ECTS UKUPNO
Turski jezik: osnove sintakse (I) Predavanja 2 3 7
Asistentske vježbe 2 2
Lektorske vježbe 4 2

 

NAZIV PREDMETA (16) OBLICI NASTAVE Broj sati ECTS UKUPNO
Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (I) Predavanja 1 2 4
Vježbe 2 2

 

NAZIV PREDMETA (17) OBLICI NASTAVE Broj sati ECTS
Stari turkijski narodi i jezici Predavanja 2 2 3
Seminari 1 1

B) Izborni predmeti biraju se iz cjelokupne fakultetske ponude.

6. SEMESTAR

A)   Obvezatni predmeti

NAZIV PREDMETA (18) OBLICI NASTAVE Broj sati ECTS UKUPNO
Turski jezik: osnove sintakse (II) Predavanja 2 3 7
Asistentske vježbe 2 2
Lektorske vježbe 4 2

 

NAZIV PREDMETA (19) OBLICI NASTAVE Broj sati ECTS UKUPNO
Osnove arapskoga jez.: morfologija s elementima sintakse (II) Predavanja 1 2 4
Vježbe 2 2

 

NAZIV PREDMETA (20) OBLICI NASTAVE Broj sati ECTS
Suvremeni turkijski narodi i jezici Predavanja 2 2 3
Seminari 1 1

B) Izborni predmeti biraju se iz cjelokupne fakultetske ponude.

Opisi predmetâ preddiplomskog studija:

1) Turski jezik: fonetika, fonologija, morfonologija (I);

ECTS-bodovi: 7;

Jezik: hrvatski i turski;

Trajanje: 1 semestar;

Status: obvezatni;

Oblik nastave: 2 sata predavanja, 2 sata asistentskih i 4 sata lektorskih vježbi na tjedan;

Uvjeti: upisan prvi semestar;

Ispit: pismeni i usmeni;

Sadržaj: klasifikacija turskih samoglasnika i suglasnika; fonološki opis turskoga jezika; promjene na morfonološkoj razini, zakoni asimilacije;

Cilj: usvojiti znanja naznačena u opisu sadržaja ovoga predmeta.

Osnovna literatura:

Čaušević, E. (1996.), Gramatika suvremenoga turskog jezika, Zagreb.

Kornfilt, J. (2000), Turkish, New York: Routledge.

Underhill, R. (1976.), Turkish Grammar, Cambridge.

Lewis, G. J. (1967.), Turkish Grammar, Oxford.

Čaušević, E. (1994.), Struktura turske rečenice. Prilog kontrastivnoj analizi sintakse turskog i hrvatskog jezika. U: Suvremena lingvistika 37. 1994. 5-34.

Dopunska literatura:

Göksel, A. i Kerslake, C. (2005), Turkish: A Compehensive Grammar, New York: Routledge.

Ćatović, A., Bakšić, S. i Ertanır, E. (2011), Vrijeme je za turski, İstanbul: Fono Yayınları.

Kissling, H. J. (1960.), Osmanisch-Türkische Grammatik, Wiesbaden.

Kononov, A. N. (1956.), Grammatika sovremennogo tureckogo literaturnogo jazyka, Moskva, Leningrad

Nilsson, B. (1985.), Case Marking Semantics in Turkish, Stockholm.

Jansky, H. (1986.11), Lehrbuch der türkischen Sprache (überarbeitet u. erweitert von Landmann, A.), Wiesbaden.

2) Uvod u studij turkologije (I);

ECTS-bodovi: 3;

Jezik: hrvatski;

Trajanje: 1 semestar;

Status: obvezatni;

Oblik nastave: 2 sata predavanja, 1 sat seminara na tjedan;

Uvjeti: upisan prvi semestar;

Ispit: pismeni;

Sadržaj: Povijest turkoloških studija; „altajski jezici“ – pristalice i protivnici altaističke teorije; tipološka bliskost „altajskih“ jezika; turkijski jezici; postignuća, zadaci, ciljevi i znanstvene metode turkoloških studija.

Cilj: usvojiti znanja naznačena u opisu sadržaja ovoga predmeta.

Osnovna literatura:

Róna-Tas, A. (1991.), An Introduction to Turkology, Szeged.

Róna-Tas, A. (1998.), The Reconstruction of Proto-Turkic and the Genetic Questions, U: The Turkic Languages (ed. by Lars Johanson and Éva Á. Csató), London, New York. (str. 67-80)

Mali pojmovnik za kolegij Uvod u turkologiju. (Skripta za internu uporabu).

Dopunska literatura:

Baskakov, N. A. (1969.), Vvedenie v izučenie tjurkskih jazykov, Moskva.

Eren, H. (1998.), Türklük Bilimi Sözlüğü, Ankara.

3) Islamska civilizacija (I);

ECTS-bodovi: 3;

Jezik: hrvatski;

Trajanje: 1 semestar;

Status: obvezatni;

Oblik nastave: 2 sata predavanja, 1 sat seminara na tjedan;

Uvjeti: upisan prvi semestar;

Ispit: pismeni i usmeni;

Sadržaj: političke, društvene i kulturne prilike na Arapskome poluotoku prije pojave islama; objava, konsolidacija i širenje islama; pregled najznačajnih povijesnih događaja u islamskome svijetu do kraja 13. stoljeća; posljedice mongolskih osvajanja;

Cilj: usvojiti znanja naznačena u opisu sadržaja ovoga predmeta.

Osnovna literatura:

Hiti, F. (1989.), Istorija Arapa (preveo P. Pejčinović), Sarajevo.

Dopunska literatura:

Hourani, A. (1991.), A History of the Arab People, London.

Hourani, A. (1992.), Die Geschichte der arabischen Völker (prijevod na njemački), Frankfurt am Main.

4) Strani jezik struke (I);

ECTS-bodovi: 2;

Jezik:

Trajanje: 1 semestar;

Status: obvezatni;

Oblik nastave:

Uvjeti: upisan prvi semestar;

Ispit:

Sadržaj:

Cilj: usvojiti znanja naznačena u opisu sadržaja ovoga predmeta.

5) Turski jezik: fonetika, fonologija, morfonologija (II);

ECTS-bodovi: 7;

Jezik: hrvatski i turski;

Trajanje: 1 semestar;

Status: obvezatni;

Oblik nastave: 2 sata predavanja, 2 sata asistentskih i 4 sata lektorskih vježbi na tjedan;

Uvjeti: upisan i odslušan Turski jezik: fonetika, fonologija, morfonologija (I);

Ispit: pismeni i usmeni;

Sadržaj: aglutinacija (vokalna harmonija) na gramatičkoj i leksičkoj (tvorbenoj) razini; odstupanja od vokalne harmonije (s posebnim osvrtom na leksik stranoga podrijetla); naglasak, temeljna pravila ortoepije;

Cilj: usvojiti znanja naznačena u opisu sadržaja ovoga predmeta.

Osnovna literatura:

Čaušević, E. (1996.), Gramatika suvremenoga turskog jezika, Zagreb.

Kornfilt, J. (2000), Turkish, New York: Routledge.

Underhill, R. (1976.), Turkish Grammar, Cambridge.

Lewis, G. J. (1967.), Turkish Grammar, Oxford.

Čaušević, E. (1994.), Struktura turske rečenice. Prilog kontrastivnoj analizi sintakse turskog i hrvatskog jezika. U: Suvremena lingvistika 37. 1994. 5-34.

Dopunska literatura:

Göksel, A. i Kerslake, C. (2005), Turkish: A Compehensive Grammar, New York: Routledge.

Ćatović, A., Bakšić, S. i Ertanır, E. (2011), Vrijeme je za turski, İstanbul: Fono Yayınları.

Kissling, H. J. (1960.), Osmanisch-Türkische Grammatik, Wiesbaden.

Kononov, A. N. (1956.), Grammatika sovremenogo tureckogo literaturnogo jazyka, Moskva, Leningrad

Nilsson, B. (1985.), Case Marking Semantics in Turkish, Stockholm.

Jansky, H. (1986.11), Lehrbuch der türkischen Sprache (überarbeitet u. erweitert von Landmann, A.), Wiesbaden.

6) Uvod u studij turkologije (II);

ECTS-bodovi: 3;

Jezik: hrvatski;

Trajanje: 1 semestar;

Status: obvezatni;

Oblik nastave: 2 sata predavanja, 1 sat seminara na tjedan;

Uvjeti: upisan i odslušan Uvod u studij turkologije (I);

Ispit: pismeni;

Sadržaj: najstarije europske škole, diplomatske akademije i katedre turskoga jezika; razvoj europskih turkoloških studija; turkologija danas u Europi i Turskoj; postignuća i perspektive suvremenih turkoloških studija;

Cilj: usvojiti znanja naznačena u opisu sadržaja ovoga predmeta.

Osnovna literatura:

Izbor enciklopedijskih natuknica.

Eren, H. (1998.), Türklük Bilimi Sözlüğü, Ankara.

Dopunska literatura:

Todorova, M. (1997.), Imaginarni Balkan, Beograd.

Putopisi europskih putopisaca (po izboru i u dogovoru s nastavnikom).

7) Islamska civilizacija (II);

ECTS-bodovi: 3;

Jezik: hrvatski;

Trajanje: 1 semestar;

Status: obvezatni;

Oblik nastave: 2 sata predavanja, 1 sat seminara na tjedan;

Uvjeti: upisan i odslušan Islamska civilizacija (I);

Ispit: pismeni i usmeni;

Sadržaj: temeljne postavke islamskog vjeronazora i svjetonazora; islam u odnosu na judaizam i kršćanstvo – sličnosti i razlike; islamske zemlje i kolonijalno nasljeđe; arabistika (orijentalistika) i orijentalizam po definiciji Edwarda Saida; aktualni problemi islamskoga svijeta;

Cilj: usvojiti znanja naznačena u opisu sadržaja ovoga predmeta.

Osnovna literatura:

Hamidullah, M. (1993.), Uvod u Islam, Zagreb.

Lunde, P. (2002.), Islamvjera, kultura, povijest (prevela N. Jeny), Zagreb.

Schulze, R. (2000), A Modern History of the Islamic World, London, New York.

Dopunska literatura:

Rodinson, M. (2000.), Muhamed (preveo D. Hlad), Zagreb 2000.

Schimmel, A. (2001.), Odgonetanje Božjih znakova: fenomenološki pristup islamu (preveo F. Pašanović), Sarajevo.

Opći religijski leksikon (2002.), glavni urednik A. Rebić, Zagreb.

Smailagić, N. (1990.), Leksikon islama, Sarajevo.

Said, E. W. (1999.), Orijentalizam, Zagreb.

Said, E. W. (2003.), Krivotvorenje islama, Zagreb.

Du Ry & Carel, J. (1971), Islamski svijet ( s njemačkog preveo Z. Sušić), Rijeka.

Lewis, B. (1976.), The World of Islam, London.

Beltz, W. (1980.), Mitologija Kur’ana ( preveo N. Moačanin), Zagreb.

Kur’an (jedan od prijevoda: Čaušević, Karabeg, Korkut, Karić…)

8) Strani jezik struke (II);

ECTS-bodovi: 2;

Jezik:

Trajanje: 1 semestar;

Status: obvezatni;

Oblik nastave:

Uvjeti: upisan i odslušan prvi semestar;

Ispit:

Sadržaj:

Cilj: usvojiti znanja naznačena u opisu sadržaja ovoga predmeta.

9) Turski jezik: morfologija (I);

ECTS-bodovi: 7;

Jezik: hrvatski;

Trajanje: 1 semestar;

Status: obvezatni;

Oblik nastave: 2 sata predavanja, 2 sata asistentskih i 4 sata lektorskih vježbi na tjedan;

Uvjeti: položen ispiti iz Turski jezik: fonetika, fonologija, morfonologija (II);

Ispit: pismeni i usmeni;

Sadržaj: aglutinacija i morfotaktička pravila turskog jezika; klasifikacija i značenje sufiksâ; vrste riječi; kategorija broja i padeža; izražavanje posvojnosti; reduplikacija;

Cilj: usvojiti znanja naznačena u opisu sadržaja ovoga predmeta.

Osnovna literatura:

Čaušević, E. (1996.), Gramatika suvremenoga turskog jezika, Zagreb.

Čaušević, E. (2018), Ustroj, sintaksa i semantika infinitnih glagolskih oblika u turskom jeziku. Turski i hrvatski jezik u usporedbi i kontrastiranju, Zagreb: Ibis grafika.

Čaušević, E. (1994.), Struktura turske rečenice. Prilog kontrastivnoj analizi sintakse turskog i hrvatskog jezika. U: Suvremena lingvistika 37. 1994. 5-34.

Kornfilt, J. (2000), Turkish, New York: Routledge.

Kissling, H. J. (1960.), Osmanisch-Türkische Grammatik, Wiesbaden.

Atabay, N. & Kutluk, İ. & Özel, S. (1983.), Sözcük Türleri, Ankara.

Dopunska literatura:

Kononov, A. N. (1956.), Grammatika sovremennogo tureckogo literaturnogo jazyka, Moskva, Leningrad

Göksel, A. i Kerslake, C. (2005), Turkish: A Compehensive Grammar, New York: Routledge.

Ćatović, A., Bakšić, S. i Ertanır, E. (2011), Vrijeme je za turski, İstanbul: Fono Yayınları.

Zülfikar, H. (1991.), Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları, Ankara.

Underhill, R. (1976.), Turkish Grammar, Cambridge.

10) Povijest Osmanskoga Carstva;

ECTS-bodovi: 3;

Jezik: hrvatski;

Trajanje: 1 semestar;

Status: obvezatni;

Oblik nastave: 2 sata predavanja, 1 sat seminara na tjedan;

Uvjeti: položen ispit iz Islamska civilizacija (II);

Ispit: pismeni i usmeni;

Sadržaj: pretpovijest Osmanlija: oguske migracije; Veliki i Maloazijski (Anadolski) Seldžuci; mongolska osvajanja u 13. st. i posljedice tih osvajanja; formiranje ogusko-turkmenskih emirata (beylika) u Maloj Aziji; jačanje Osmanovog emirata; ekspanzija emirata i njegovo prerastanje u Osmansko carstvo; osvajanja u Anadoliji i na Balkanu, pad Carigrada; kulminacija osmanske moći; druga opsada Beča i zaustavljanje osmanske ekspanzije; razdoblje stagnacije, zaostajanja i propast Osmanskog carstva;

Cilj: usvojiti znanja naznačena u opisu sadržaja ovoga predmeta.

Osnovna literatura:

Inalcik, H. (2002.), Osmansko Carstvo, klasično doba 1300-1600 (preveo D. Mujadžević), Zagreb.

Matuz, J. (1992.), Osmansko carstvo (preveo N. Moačanin), Zagreb.

Dopunska literatura:

Süleyman the Magnificent and His Age (1995.), ed. by Kunt, M. & Woodhead, Ch.; London, New York.

McCarthy, J. (2001.), The Ottoman peoples and the end of Empire – The Ottoman Empire in the Early Modern World, London.

11) Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija;

ECTS-bodovi: 4;

Jezik: hrvatski;

Trajanje: 1 semestar;

Status: obvezatni;

Oblik nastave: 1 sat predavanja, 2 sata vježbi na tjedan;

Uvjeti: položeni ispiti iz prethodnog semestra;

Ispit: pismeni i usmeni;

Sadržaj: arapsko pismo, fonetski i fonološki ustroj; ortografija i ortoepija arapskog jezika;

Cilj: usvojiti znanja naznačena u opisu sadržaja ovoga predmeta.

Osnovna literatura:

Janković, S. (1987.), Arapski izgovor s osnovama arapskog pisma, Sarajevo.

Abboud, P. F. (1983.), Elementary Modern Standard Arabic, Cambridge.

Dopunska literatura:

Cowan, D. (1964.), Modern Literary Arabic, Cambridge.

Muftić, T. (1982.), Arapsko pismo. Sarajevo.

12) Turski jezik: morfologija (II);

ECTS-bodovi: 7;

Jezik: hrvatski;

Trajanje: 1 semestar;

Status: obvezatni;

Oblik nastave: 2 sata predavanja, 2 sata asistentskih i 4 sata lektorskih vježbi na tjedan;

Uvjeti: upisan i odslušan Turski jezik: morfologija (I)

Ispit: pismeni i usmeni;

Sadržaj: turski glagol; finitne i infinitne forme glagola – morfološka analiza (kategorije vremena, načina, lica i broja); analitičke i sintetičke forme glagola; glagolski vid; vrste konjugacije, modalne i modalitetne forme glagola; sustav gl. vremena i načina; morfološki ustroj u cjelini;

Cilj: usvojiti znanja naznačena u opisu sadržaja ovoga predmeta.

Osnovna literatura:

Čaušević, E. (1996.), Gramatika suvremenoga turskog jezika, Zagreb.

Čaušević, E. (2018), Ustroj, sintaksa i semantika infinitnih glagolskih oblika u turskom jeziku. Turski i hrvatski jezik u usporedbi i kontrastiranju, Zagreb: Ibis grafika.

Čaušević, E. (1994.), Struktura turske rečenice. Prilog kontrastivnoj analizi sintakse turskog i hrvatskog jezika. U: Suvremena lingvistika 37. 1994. 5-34.

Kornfilt, J. (2000), Turkish, New York: Routledge.

Kissling, H. J. (1960.), Osmanisch-Türkische Grammatik, Wiesbaden.

Atabay, N. & Kutluk, İ. & Özel, S. (1983.), Sözcük Türleri, Ankara.

Dopunska literatura:

Ćatović, A., Bakšić, S. i Ertanır, E. (2011), Vrijeme je za turski, İstanbul: Fono Yayınları.

Göksel, A. i Kerslake, C. (2005), Turkish: A Compehensive Grammar, New York: Routledge.

Kononov, A. N. (1956.), Grammatika sovremennogo tureckogo literaturnogo jazyka, Moskva, Leningrad

Zülfikar, H. (1991.), Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları, Ankara.

Underhill, R. (1976.), Turkish Grammar, Cambridge.

13) Povijest Republike Turske;

ECTS-bodovi: 3;

Jezik: hrvatski;

Trajanje: 1 semestar;

Status: obvezatni;

Oblik nastave: 2 sata predavanja, 1 sat seminara na tjedan;

Uvjeti: upisan i odslušan Povijest Osmanskog Carstva;

Ispit: pismeni i usmeni;

Sadržaj: Osmanska povijest 19. stoljeća: pokušaji modernizacije Carstva – tanzimatske reforme; političke, društvene i kulturne prilike u jezgri i na periferiji Carstva; teritorijalni gubici; pokušaji uspostavljanja ustavne monarhije, vrijeme diktature; Mladoturski pokret; jačanje panosmanlijskih, panturkijskiih i islamističkih ideja i doktrina; 20. stoljeće: Prvi svjetski rat i Turska; okupacija i turski oslobodilački rat; proglašenje Republike; Kemal Ataturk; izgradnja suvremeneTurske, politički ustroj, armija i političke stranke; problem manjina i manjinskih, kulturnih i vjerskih sloboda; Ciparski problem; povijest Republike i njezinog odnosa s EU; eventualno i prosvjeta, kultura, ekonomske emigracije i Turci u zemljama EU;

Cilj: usvojiti znanja naznačena u opisu sadržaja ovoga predmeta.

Osnovna literatura:

Steinbach, U. (2003.), Geschichte der Türkei. München.

Dopunska literatura:

Şen, F. (1991.3), Türkei, München.

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, II (neko od postojećih izdanja)

14) Osnove arapskoga jezika: morfologija

ECTS-bodovi: 4;

Jezik: hrvatski;

Trajanje: 1 semestar;

Status: obvezatni;

Oblik nastave: 1 sat predavanja, 2 sata vježbi na tjedan;

Uvjeti: upisan i odslušan Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika, fonologija;

Ispit: pismeni i usmeni;

Sadržaj: arapska ortografija i ortoepija – ponavljanje i vježbe; pisanje suglasnika hamza; temeljne glasovne promjene i njihov odraz u paradigmama tzv. nepravilnih glagola i pravilnih i razlomljenih množina imenice; određeni i neodređeni član;

Cilj: usvojiti znanja naznačena u opisu sadržaja ovoga predmeta.

Osnovna literatura:

Janković, S. (1987.), Arapski izgovor s osnovama arapskog pisma, Sarajevo.

Abboud, P. F. (1983.), Elementary Modern Standard Arabic, Cambridge.

Dopunska literatura:

Cowan, D. (1964.), Modern Literary Arabic, Cambridge.

Muftić, T. (1982.), Arapsko pismo, Sarajevo.

15) Turski jezik: osnove sintakse (I);

ECTS-bodovi: 7;

Jezik: hrvatski;

Trajanje: 1 semestar;

Status: obvezatni;

Oblik nastave: 2 sata predavanja, 2 sata asistentskih i 4 sata lektorskih vježbi na tjedan;

Uvjeti: položen ispit iz Turski jezik: morfologija (II);

Ispit: pismeni i usmeni;

Sadržaj: vrste sintagmi; turska sintaksa kao sintaksa atribucije i klasifikacije; ustroj parataksnih i hipotaksnih struktura turskog jezika; osnovni rečenični modeli;

Cilj: usvojiti znanja naznačena u opisu sadržaja ovoga predmeta.

Osnovna literatura:

Čaušević, E. (1996.), Gramatika suvremenoga turskog jezika, Zagreb.

Čaušević, E. (2018), Ustroj, sintaksa i semantika infinitnih glagolskih oblika u turskom jeziku. Turski i hrvatski jezik u usporedbi i kontrastiranju, Zagreb: Ibis grafika.

Čaušević, E. (1994.), Struktura turske rečenice. Prilog kontrastivnoj analizi sintakse turskog i hrvatskog jezika. U: Suvremena lingvistika 37. 1994. 5-34.

Erguvanlı, E. (1984.): The Function of Word Order in Turkish Grammar, Los Angeles.

Kornfilt, J. (2000), Turkish, New York: Routledge.

Dopunska literatura:

Ćatović, A., Bakšić, S. i Ertanır, E. (2011), Vrijeme je za turski, İstanbul: Fono Yayınları.

Göksel, A. i Kerslake, C. (2005), Turkish: A Compehensive Grammar, New York: Routledge.

Atabay, N. & Özel, S. & Çam, A. (1981.), Türkiye Türkçesinin Sözdizimi, Ankara.

Kononov, A. N. (1956.), Grammatika sovremennogo tureckogo literaturnogo jazyka, Moskva, Leningrad.

16) Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (I);

ECTS-bodovi: 4;

Jezik: hrvatski;

Trajanje: 1 semestar;

Status: obvezatni;

Oblik nastave: 1 sat predavanja, 2 sata vježbi na tjedan;

Uvjeti: položeni ispiti iz Osnove arapskoga jezika: morfologija;

Ispit: pismeni i usmeni;

Sadržaj: vrste riječi; kategorija roda, broja (s posebnim osvrtom na duali tzv. razlomljene množine imenice) i padeža; ostalo o promjenljivim vrstama riječi; slaganje imenice i njezinog atributa (pokazne zamjenice, pridjeva, broja); imenska rečenica;

Cilj: usvojiti znanja naznačena u opisu sadržaja ovoga predmeta.

Osnovna literatura:

Abboud, P. F. (1983.), Elementary Modern Standard Arabic, Cambridge.

Haywood, J. A. & Nahmad, H. M. (1976.), A new Arabic grammar, London

Dopunska literatura:

Cowan, D. (1964.), Modern Literary Arabic, Cambridge.

Muftić, T. (1998.), Gramatika arapskoga jezika, Sarajevo.

17) Stari turkijski narodi i jezici;

ECTS-bodovi: 3;

Jezik: hrvatski;

Trajanje: 1 semestar;

Status: obvezatni;

Oblik nastave: 2 sata predavanja, 1 sat seminara na tjedan;

Uvjeti: položeni ispiti iz prethodnog semestra;

Ispit: usmeni;

Sadržaj: opća i kulturna povijest starih turkijskih naroda (Mongolija, Kina, euroazijski prostor) i njihovih jezika;

Cilj: usvojiti znanja naznačena u opisu sadržaja ovoga predmeta.

Osnovna literatura:

Roemer, H. R. (2000.), History of the Turkic Peoples in the Pre-Islamic Period. Berlin.

Kafesoğlu, I. & Yıldız, H. Dursun & Merçil, E. & Saray, M. (1994.), A Short History of Turkish-Islamic States (Excluding the Ottoman State,Ankara.

Dopunska literatura:

Jazyki mira – Tjurkskie jazyki (1997.), Moskva.

Bainbridge, M. (1993.), The Turkic Peoples of the World, London.

Tekin, T. & Ölmez. M. (1995.), Türk Dilleri – Les Langues Turques, Ankara.

Bozkurt, F. (1992.), Türklerin Dili, Istanbul.

18) Turski jezik: osnove sintakse (II);

ECTS-bodovi: 7;

Jezik: hrvatski;

Trajanje: 1 semestar;

Status: obvezatni;

Oblik nastave: 2 sata predavanja, 2 sata asistentskih i 4 sata lektorskih vježbi na tjedan;

Uvjeti: upisan i odslušan Turski jezik: osnove sintakse (I);

Ispit: pismeni i usmeni;

Sadržaj: osnovni tipovi rečenica; hrvatske nesavisne i zavisnosložene rečenice i njihovi prijevodni ekvivalenti u turskome jeziku;

Cilj: usvojiti znanja naznačena u opisu sadržaja ovoga predmeta.

Osnovna literatura:

Čaušević, E. (1996.), Gramatika suvremenoga turskog jezika, Zagreb.

Čaušević, E. (2018), Ustroj, sintaksa i semantika infinitnih glagolskih oblika u turskom jeziku. Turski i hrvatski jezik u usporedbi i kontrastiranju, Zagreb: Ibis grafika.

Čaušević, E. (1994.), Struktura turske rečenice. Prilog kontrastivnoj analizi sintakse turskog i hrvatskog jezika. U: Suvremena lingvistika 37. 1994. 5-34.

Erguvanlı, E. (1984.): The Function of Word Order in Turkish Grammar, Los Angeles.

Kornfilt, J. (2000), Turkish, New York: Routledge.

Dopunska literatura:

Atabay, N. & Özel, S. & Çam, A, Türkiye Türkçesinin Sözdizimi, Ankara.

Ćatović, A., Bakšić, S. i Ertanır, E. (2011), Vrijeme je za turski, İstanbul: Fono Yayınları.

Göksel, A. i Kerslake, C. (2005), Turkish: A Compehensive Grammar, New York: Routledge.

Kononov, A. N. (1956.), Grammatika sovremennogo tureckogo literaturnogo jazyka, Moskva, Leningrad

19) Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (II);

ECTS-bodovi: 4;

Jezik: hrvatski;

Trajanje: 1 semestar;

Status: obvezatni;

Oblik nastave: 1 sat predavanja, 2 sata vježbi na tjedan;

Uvjeti: upisan i odslušan Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (I);

Ispit: pismeni i usmeni;

Sadržaj: arapski glagol; osnovne glagolske vrste; kategorije vremena, načina, lica, broja, roda; arapske deverbalne imenice i pridjevi: masdari, participi; jednostavna glagolska rečenica;

Cilj: usvojiti znanja naznačena u opisu sadržaja ovoga predmeta.

Osnovna literatura:

Abboud, P. F. (1983.), Elementary Modern Standard Arabic, Cambridge.

Haywood, J. A. & Nahmad, H. M. (1976.), A new Arabic grammar, London

Dopunska literatura:

Cowan, D. (1964.), Modern Literary Arabic, Cambridge.

Muftić, T. (1998.), Gramatika arapskoga jezika, Sarajevo.

20) Suvremeni turkijski narodi i jezici;

ECTS-bodovi: 3;

Jezik: hrvatski;

Trajanje: 1 semestar;

Status: obvezatni;

Oblik nastave: 2 sata predavanja, 1 sat seminara na tjedan;

Uvjeti: upisan i odslušan Stari turkijski narodi i jezici;

Ispit: usmeni;

Sadržaj: suvremeni turkijski narodi i njihovi jezici; klasifikacija turkijskih jezika;

Cilj: usvojiti znanja naznačena u opisu sadržaja ovoga predmeta.

Osnovna literatura:

The Turkic Languages (1998.), ed. by L. Johanson and É. Á. Csató. London, New York.

Bainbridge, M. (1993.), The Turkic Peoples of the World, London.

Dopunska literatura:

Tekin, T. & Ölmez. M. (1995.), Türk Dilleri – Les Langues Turques, Ankara.

Jazykimira – Tjurkskie jazyki (1997.), Moskva.

Bozkurt, F. (1992.), Türklerin Dili, Istanbul.