UVOD U STUDIJ TURKOLOGIJE (I)

Naziv studija: Turkologija

Ime nastavnika: dr. sc. Ekrem Čaušević, redoviti profesor

Naziv predmeta: (TU 1007) UVOD U STUDIJ TURKOLOGIJE (I)

Status predmeta: obvezatni

Oblik nastave: predavanje + seminari

Broj ECTS bodova: 3 (tri)

Ciljevi predmeta: Cilj je predmeta uvesti polaznike u povijest turkologije i upoznati ih s postignućima, zadacima i znanstvenim metodama turkoloških studija.

Sadržaj predmeta: Definicija i predmet izučavanja turkoloških studija; odnos turkologije i osmanistike; turkologija u užem i širem značenju tog znanstvenog naziva; povijesni i suvremeni Turci (kratki pregled); prapostojbina Turaka i drugih altajskih naroda; altajski jezici – srodnost ili tipološka bliskost?; pristalice i protivnici hipoteze o srodnosti altajskih jezika; turkijski jezici kao zaseban ogranak altajskih jezika; povijest, znanstvene metode i postignuća turkoloških istraživanja u Europi i svijetu (s posebnim osvrtom na temeljne filološke i lingvističke radove).

Studentske obveze: Aktivno sudjelovanje u nastavi, seminarski radovi; završni pismeni ispit – test. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Raspored rada po tjednima

1

Predavanja: Opće napomene; manje poznati pojmovi i nazivlje (turkijski, turski, turkofoni; središnja Azija, Turan, Turkestan, istočni (kineski) i zapadni Turkestan, unutarnja Mongolija i dr.); definicija turkologije, postignuća, metode i zadaci.

Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

2

Predavanje: Kratka povijest turkijskih naroda (s posebnim osvrtom na problem pouzdanosti znanstvene literature na turskome jeziku).

Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

3

Predavanje: Povijest i značenje općega imena i etnonima türk; prvi spomenici turkijske pismenosti i dijalekati na kojima su nastali.

Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

4

Predavanje: Najstariji neturski izvori o Turcima.

Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

5

Predavanje: Najstariji turski izvori o Turcima.

Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

6

Predavanja: Povijesni razvoj turkijskih jezika; stari turkijski jezici u odnosu prema drugim jezicima: turkijski i tzv. altajski jezici; turkijski i uralski jezici; turkijski i indoeuropski jezici; turkijski i tzv. nostratička teorija: zablude i zastranjenja.

Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

7

Predavanja: Povijesni razvoj turkijskih jezika; problem «rotacizma» i(li) «zetacizma» i klasifikacije povijesnih turkijskih jezika na tzv. R i Z jezike / dijalekte.

Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

8

Predavanja: Stara turkijska pisma: «turske rune», ujgursko, tibetsko i brahmansko pismo; arapsko pismo; adaptirano ćirilično pismo i turska latinica; reforma pisma u turkofonim zemljama središnje Azije nakon raspada SSSR-a.

Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

9

Predavanja: Paleografska svojstva pisama kojima su se služili turkijski narodi u povijesti.

Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

10

Predavanja: Klasifikacija suvremenih turkijskih jezika (osnovne informacije); klasifikacija turskih lingvista: odnos lingvistike i ideologije na primjerima iz turske znanstvene literature (nazivi dil / lehçe / ağız; Özbek Türkçesi i dr.).

Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

11

Predavanja: Kratak pogled u znanstvenu literaturu za Uvod u studij turkologije (I): temeljna djela i njihovi autori.

Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

12

Predavanje: Enciklopedije i enciklopedijske natuknice o turkologiji, Turcima i turkijskim jezicima: komparativni osvrt na europske, ruske i turske natuknice.

Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

13

Predavanje: Zašto je studij turkologije potreban jugoistočnoj Europi? – povijesni, civilizacijski i jezični kontakti balkanskih naroda s Turcima.

Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

 

Literatura:

Osnovna literatura:

Róna-Tas, A. (1991.), An Introduction to Turkology, Szeged.

Róna-Tas, A. (1998.), The Reconstruction of Proto-Turkic and the Genetic Questions, U: The Turkic Languages (ed. by L. Johanson and É. Á. Csató), London, New York. (str. 67-80).

Mali pojmovnik za kolegij Uvod u turkologiju. (Skripta za internu uporabu).

Dopunska literatura:

Baskakov, N. A. (1969.), Vvedenie v izučenie tjurkskih jazykov, Moskva.

Eren, H. (1998.), Türklük Bilimi Sözlüğü, Ankara.

Philologiae Turcicae Fundamenta I. (1956.). Wiesbaden.

Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens, Band 10 – Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens /Herausgegeben von M. Okuka unter Mitwirkung von G. Krenn/, (2002.), Klagenfurt, poglavlje Turksprachen (E. Čaušević, W. Schulze, H. Haarmann, M. Kappler), str.777-836.