UVOD U STUDIJ TURKOLOGIJE (II)

Naziv studija: Turkologija

Ime nastavnika: dr. sc. Ekrem Čaušević, redoviti profesor

Naziv predmeta: (TU1008) UVOD U STUDIJ TURKOLOGIJE (II)

Status predmeta: obvezatni

Oblik nastave: predavanje + seminari

Broj ECTS bodova: 3 (tri)

Ciljevi predmeta: Cilj je predmeta uvesti polaznike u povijest turkologije i upoznati ih s postignućima, zadacima i znanstvenim metodama turkoloških studija.

Sadržaj predmeta: Najstarije europske škole, diplomatske akademije i katedre turskoga jezika; razvoj europskih turkoloških studija u 19. i 20. st.; turkologija danas u Europi, Americi i Turskoj; postignuća i perspektive suvremenih turkoloških studija;

Studentske obveze: Aktivno sudjelovanje u nastavi, seminarski radovi; završni pismeni ispit – test. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Raspored rada (po tjednima):

1 Predavanja: Najstariji europski izvori o Turcima prije i nakon zauzeća Carigrada; recepcija Turaka u tom razdoblju.
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
2 Predavanje: Turska osvajanja u jugoistočnoj Europi do druge opsade Beča 1682. godine; europski izvori o Turcima; recepcija Turaka u tim izvorima.
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
3 Predavanje: Europski izvori o Turcima nakon druge opsade Beča: nova recepcija Osmanlija i Osmanske Carevine; europski putopisci, diplomati i diplomatske misije u Istanbulu i na prostoru Rumelije.
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
4 Predavanje: Temeljna djela europske turkologije o osmanskome turskom jeziku i Turcima (do Republike Turske).
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
5 Predavanje: Novoosmansko razdoblje (19. st.): vrijeme tanzimatskih reformi i otvaranja prema Europi; europski utjecaji na osmansko školstvo i znanost; prve tiskane gramatike osmanskoga jezika i njihova usporedba s gramatikama europskih autora; najznačajniji europski turkološki centi u 19. st.
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
6 Predavanja: Utemeljenje suvremenih turkoloških studija u Europi i Turskoj; Turkološki centri, biblioteke, arhive i zbirke.
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
7 Predavanja: Turkologija njemačkoga govornog područja: centri, znanstvenici, djela.
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
8 Predavanja: Turkologija u Mađarskoj i zemljama jugoistočne Europe.
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
9 Predavanja: Turkologija na anglosaksonskome govornom području i u Skandinaviji.
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
10 Predavanja: Turkologija u ostalim europskim zemljama.
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
11 Predavanja: Turkologija u Republici Turskoj.
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
12 Predavanje: Istraživanja o drugim turkijskim jezicima i narodima: centri, znanstvenici, postignuća.
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
13 Predavanje: Istraživanje jezičnih i kulturnih kontakata na prostoru jugoistočne Europe: turcizmi i drugi turski elementi u jezicima jugoistočne Europe – kritički osvrt na dosadašnje rezultate.
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

 

Literatura:

Osnovna literatura:

Kononov, A. N. (1982.): Istorija izučenija tjurkskih jazykov v Rossii. Nauka, Moskva.

Izbor enciklopedijskih natuknica.

Eren, H. (1998.), Türklük Bilimi Sözlüğü, Ankara.

Dopunska literatura:

Todorova, M. (1997.), Imaginarni Balkan, Beograd.

Putopisi europskih putopisaca (po izboru i u dogovoru s nastavnikom).