Turski jezik: morfologija (I)

Naziv studija: Turkologija

Ime nastavnika: dr. sc. Barbara Kerovec, docentica; lektori za turski jezik

Naziv predmeta: (TU1003): Turski jezik: morfologija (I)

Status predmeta: obvezatni

Oblik nastave: predavanja + jezične + lektorske vježbe

Broj ECTS bodova: 7 (sedam)

Ciljevi predmeta: Kolegij uvodi polaznike u morfologiju turskoga jezika, a cilj mu je da studenti ovladaju gradivom iz opisa sadržaja predmeta (vidi niže).

Sadržaj predmeta: Morfološki opis turskoga jezika; definicija «riječi»; vrste riječi i njihova morfološka obilježja; vrste gramatičkih morfema i njihova morfološka obilježja; preslika aglutinativnog ustroja jezika na sintaksnu razinu; morfološka raščlamba riječi.

Studentske obveze: Testovi i provjere znanja tijekom studija; usmena izlaganja; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanju, prevođenju, konverzaciji); završni (pismeni i usmeni) ispit. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

 

Raspored rada (po tjednima):

 

01.

Predavanja: Opći pogled na morfološke ustroje jezika; morfološki ustroj aglutinativnih jezika. / Vježbe: morfološka raščlamba riječi; prevođenje i konverzacija.

02.

Predavanja: Vrste riječi; kontrastivni pogled na vrste riječi u turskom i hrvatskom jeziku. / Vježbe: morfološka raščlamba riječi; prevođenje i konverzacija.

03

Predavanja: Imenice: leksička, strukturna i gramatička svojstva imenica; kategorije roda, broja, padeža. / Vježbe: Prevođenje i konverzacija s posebnim osvrtom na novo gradivo.

04.

Predavanja: Kategorija posvojnosti; načini izražavanja posvojnosti; deiktička i anaforička funkcija posvojnih sufiksa. / Vježbe: Uvježbavanje gradiva na tekstovima; intenzivna konverzacija, vježbe prevođenja radi usvajanja temeljnoga leksika, ortoepija.

05.

Predavanja: Provjera znanja u obliku testa.Vježbe: Provjera znanja u obliku testa.

06.

Predavanja: Kategorija padeža: morfološki aspekt; primarni i sekundarni padeži; genitivne veze. / Ortoepija; prevođenje s turskoga i na turski jezik; konverzacija, novi leksik; jednostavni modeli imenske i glagolske rečenice.

07.

Predavanja: Semantičko – sintaktički aspekt: osnovna značenja padeža s posebnim osvrtom na uporabu određenog i neodređenog akuzativa; genitivne veze. / Vježbe: Konverzacija s posebnim osvrtom na pogreške u glagolskim valencijama; konverzacija; proširenje leksičkoga fonda kojim studenti raspolažu.

08.

Predavanja: Određeni i neodređeni akuzativ – uporaba, značenje, semantičke distinkcije. / Vježbe: Prevođenje s turskoga i na turski jezik; konverzacija, novi leksik; jednostavni modeli turske imenske i glagolske rečenice.

09.

Predavanja: Turski glagol: infinitiv; struktura jednostavnih i složenih glagola; problem glagolskoga vida; kontrastivni osvrt na prirodu turskog i hrvatskog infinitiva; pomoćni glagol «biti»: perfekt, prezent, futur, var/yok i ostali suponentni oblici. / Vježbe: Jednostavni rečenični modeli; konverzacija, prevođenje.

10.

Predavanja: Glagolski lik: kontrastivni osvrt na gl. lik u turskom i hrvatskom; povratni, pasivni, uzajamni (reciprocitativni), faktitivni i kauzativni lik: tvorba i osnovna značenja. / Vježbe: Izvođenje glagolskog lika iz osnovnih glagola; vježbe s posebnim osvrtom na glagole s različitim valencijama u turskom i hrvatskom jeziku.

11.

Predavanja: Glagolska negacija; forme za izražavanje mogućnosti i nemogućnosti vršenja gl. radnje, trajnosti, učestalosti, brzine i dr. / Vježbe: Konverzacija, prijevod s turskog i na turski.

12.

Predavanja: Morfološki ustroj osnovnih glagolskih vremena: perfekt na –mIş i -DI, prezent na –r i –yor, futur na –AcAk; binarni sustav turskih glagolskih vremena; osnovna značenja. / Vježbe: konverzacija, prijevod s turskog i na turski jezik.

13.

Predavanja: Morfološki ustroj glagolskih načina: imperativ, optativ, necesitativ, kondicional. / Vježbe: konverzacija, prijevod s turskog i na turski.

14.

Pripreme za ispit, rješavanje probnih testova.

Literatura:

Osnovna literatura:

Čaušević, E. (1996.), Gramatikasuvremenogaturskogjezika, Zagreb.

Čaušević, E. (2018), Ustroj, sintaksa i semantika infi nitnih glagolskih oblika u turskom jeziku. Turski i hrvatski jezik u usporedbi i kontrastiranju,Zagreb: Ibis grafika

Čaušević, E. (1994.), Struktura turske rečenice. Prilog kontrastivnoj analizi sintakse turskog i hrvatskog jezika. U: Suvremena lingvistika 37. 1994. 5-34.

Kornfilt, J. (2000), Turkish, New York: Routledge.

Nilsson, B. (1985.), Case Marking Semantics in Turkish, Stockholm.

Kissling, H. J. (1960.), Osmanisch-Türkische Grammatik, Wiesbaden.

Atabay, N. & Kutluk, İ. & Özel, S. (1983.), Sözcük Türleri, Ankara.

 

Dopunska i izborna literatura:

Kononov, A. N. (1956.), Grammatika sovremennogo tureckogo literaturnogo jazyka, Moskva, Leningrad

Ćatović, A., Bakšić, S. i Ertanır, E. (2011), Vrijeme je za turski, İstanbul: Fono Yayınları.

Göksel, A. i Kerslake, C. (2005), Turkish: A Compehensive Grammar, New York: Routledge.

Underhill, R. (1976.), TurkishGrammar, Cambridge.

Jansky, H. (1986.11), Lehrbuch der türkischen Sprache (überarbeitet u. erweitert von Landmann, A.), Wiesbaden.

Udžbenik po izboru lektorice / lektora.