Turski jezik: morfologija (II)

Naziv studija: Turkologija

Ime nastavnika: dr. sc. Barbara Kerovec, docentica; lektori za turski jezik

Naziv predmeta: (TU1004): Turski jezik: morfologija (II)

Status predmeta: obvezatni

Oblik nastave: predavanja + jezične + lektorske vježbe

Broj ECTS bodova: 7 (sedam)

 

Ciljevi predmeta: Kolegij uvodi polaznike u morfologiju turskoga jezika, a cilj mu je da studenti ovladaju gradivom iz opisa sadržaja predmeta (vidi niže).

 

Sadržaj predmeta: Morfološki opis turskoga jezika; definicija «riječi»; vrste riječi i njihova morfološka i morfosintaktička obilježja.

Studentske obveze: Testovi i provjere znanja tijekom studija; usmena izlaganja; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanju, prevođenju, konverzaciji); završni (pismeni i usmeni) ispit. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

 

Raspored rada (po tjednima):

 

01. Predavanja: Složena glagolska vremena: obilježja binarnog sustava; morfološki i semantički aspekt; kontrastivni osvrt na uporabu složenih glagolskih vremena u turskom i hrvatskom jeziku. / Vježbe: Dvosmjerno prevođenje s posebnim osvrtom na uporabu osnovnih i složenih glagolskih vremena u kontrastiranim jezicima; prevođenje s turskog i na turski, konverzacija.
02. Predavanja: Alternativne paradigme složenih gl. vremena i načina (geliyordu : geliyormuş, gelmeliydi : gelmeliymiş i dr.) / Vježbe: Uvježbavanje osnovnih i složenih glagolskih oblika, prijevod s turskog i na turski; mogućnosti prijevoda složenih glagolskih oblika.
03 Predavanja: Pridjevi: morfološka obilježja, vrste i značenja pridjeva; modifikacije stupnja pridjevskog svojstva; kontrastivni osvrt na pridjeve u turskom i hrvatskom jeziku. / Vježbe: Prevođenje, konverzacija; rad na leksiku s posebnim osvrtom na pridjeve i pridjevske sintagme idiomatskog značenja.
04. Predavanja: Zamjenice: samostalne i nesamostalne (atributne) zamjenice; poimeničenje zamjenica – tipovi poimeničenja; zamjenica kendi; turske zamjenice s kontrastivnim osvrtom na hrvatski jezik; / Vježbe: Prevođenje, konverzacija;
05. Predavanja: Provjera znanja u obliku testa. / Vježbe: Provjera znanja u obliku testa.
06. Predavanja: glavni, redni, razlomački, dijelni, multiplikativni; lekseme ilk:son; birinci:sonuncu; izražavanje datuma, vremena i dr. / Vježbe: prevođenje, konverzacija.
07. Predavanja: Prilozi: morfološka struktura; atributni i adverbijalni prilozi; prilozi podrijetlom gerundi. / Vježbe: prevođenje, konverzacija.
08. Predavanja: Postpozicije i hrvatski prijedlozi – kontrastivni osvrt; prave postpozicije s apsolutnim padežom, dativom i ablativom; kvazipostpozicije – gramatikalizacija imenica prostornog značenja i njihov prijelaz u gramatičke riječi, to jest kvazipostpozicije; podjela na deklinabilne i ograničeno deklinabilne kvazipostpozicije. / Vježbe: prevođenje, konverzacija.
09. Predavanja: Veznici – kontrastivni osvrt na turske i hrvatske veznike; turski kao asindetski jezik i veznici stranoga podrijetla; preobrazba turskih partikula i uzvika u veznike; veznici koordinacije i subordinacije. / Vježbe: prevođenje, konverzacija.
10. Predavanje: Čestice i modalne riječi. / Vježbe: prevođenje, konverzacija.
11. Predavanja: Uzvici; onomatopeje i onomatopejski izrazi. / Vježbe: prevođenje, konverzacija.
12. Predavanje: Tvorba riječi s kontrastivnim osvrtom na tvorbu u hrvatskom jeziku. / Vježbe: prevođenje, konverzacija.
13. Predavanje: Tvorba riječi s kontrastivnim osvrtom na tvorbu u hrvatskom jeziku. / Vježbe: prevođenje, konverzacija.
14. Pripreme za ispit, rješavanje probnih testova.

Literatura:

Osnovnaliteratura:

Čaušević, E. (1996.), Gramatika suvremenoga turskog jezika, Zagreb.

Čaušević, E. (2018), Ustroj, sintaksa i semantika infi nitnih glagolskih oblika u turskom jeziku. Turski i hrvatski jezik u usporedbi i kontrastiranju,Zagreb: Ibis grafika

Čaušević, E. (1994.), Struktura turske rečenice. Prilog kontrastivnoj analizi sintakse turskog i hrvatskog jezika. U: Suvremena lingvistika 37. 1994. 5-34.

Kornfilt, J. (2000), Turkish, New York: Routledge.

Nilsson, B. (1985.), Case Marking Semantics in Turkish, Stockholm.

Kissling, H. J. (1960.), Osmanisch-Türkische Grammatik, Wiesbaden.

Atabay, N. & Kutluk, İ. & Özel, S. (1983.), Sözcük Türleri, Ankara.

 

Dopunskaiizborna literatura:

Kononov, A. N. (1956.), Grammatika sovremennogo tureckogo literaturnogo jazyka, Moskva, Leningrad

Ćatović, A., Bakšić, S. i Ertanır, E. (2011), Vrijeme je za turski, İstanbul: Fono Yayınları.

Göksel, A. i Kerslake, C. (2005), Turkish: A Compehensive Grammar, New York: Routledge.

Underhill, R. (1976.), TurkishGrammar, Cambridge.

Jansky, H. (1986.11), Lehrbuch der türkischen Sprache (überarbeitet u. erweitert von Landmann, A.), Wiesbaden.

Udžbenik po izboru lektorice / lektora.