POVIJEST REPUBLIKE TURSKE

Naziv predmeta: POVIJEST REPUBLIKE TURSKE

Predavač: dr. sc. Kornelija Jurin Starčević, docentica

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar; 30 sati

Status: obvezatni za studente druge godine preddiplomskog studija turkologije, a izborni za sve studente preddiplomskog studija povijesti (za studente po novom programu)

Oblik nastave: 2 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno

Sadržaj: Osnovni sadržajni okvir ovoga predmeta problematizirati će temeljne probleme povijesnog razvitka Republike Turske, nasljednice Osmanskog Carstva. Kronološki okvir predmeta određen je sudbonosnim događajima od druge polovice 19. stoljeća koji su doveli do raspada Osmanskog Carstva i nastanka Republike Turske 1923. godine pa do suvremenog doba. Pozornost će se posvetiti i političkom ustroju države, povijesti odnosa Republike Turske s Europskom unijom, kao i pojavi gospodarske emigracije u zemlje zapadne Europe.

Način rada: Problemski usmjerena predavanja praćena seminarskim radom. Na seminaru studenti će imati obvezu tjednih čitanja izvora i sekundarne literature, prikupljanja informacija s Interneta, izrade seminarskih radova, kraćih Power point prezentacija, diskusije i slično. Slične zadatke studenti će povremeno dobivati i za satove predavanja.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina): Svrha predmeta je proširiti spoznaje studenata o povijesnom razvitku Republike Turske te razviti smisao za produbljeno i kritičko razumijevanje temeljnih problema suvremene turske povijesti, uklopljenih u šire kontekste europske i regionalne povijesti.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Nastavnik će tijekom semestra kontinuirano pratiti i zasebno vrednovati svaki tip pojedinačnog studentskog doprinosa, kako na predavanjima tako i na seminaru. Uspješnost nastavnikove izvedbe provjeravat će se anonimnom anketom koju će ispunjavati studenti na kraju semestra.

ECTS bodovi i objašnjenje: Pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje i izvršavanje nastavnih obveza s pismenim ispitom donosi ukupno 3 boda.

Način polaganja ispita i provjere znanja: Od studenata se očekuje redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastavnog rada. Na kraju semestra predviđen je pismeni ispit. Konačna ocjena temeljit će se na evaluaciji individualnog rada te na rezultatima pismenog ispita.

Tematske odrednice i raspored rada:

I. tjedan Političke i društvene prilike u Osmanskom Carstvu krajem 19. i početkom 20. stoljeća; posljedice Mladoturske politike
II. tjedan Osmansko Carstvo u I. svjetskom ratu, mirovni sporazum u Sevresu, okupacija osmanskih teritorija i početak turskog narodno-oslobodilačkog pokreta
III. tjedan Turski rat za nezavisnost (tijek i značenje), kemalisti, organiziranje Velike narodne skupštine u Ankari, Misak-i Milli
IV. tjedan Sporazum u Lausanni, proglašenje Republike, osnivanje Narodne stranke, gospodarske i demografske posljedice rata
V. tjedan Radikalne reforme i proces pretvaranja Turske u modernu građansku državu,  uloga Mustafe Kemala Atatürka
VI. tjedan Aspekti promjena (nacija, država, religija, kultura); sekularizam u kontekstu turske države
VII. tjedan Država od 1938. do 1945.; Ismet Inönü i II. svjetski rat, Turska i NATO savez
VIII. tjedan Razdoblje političkih, društvenih i gospodarskih promjena  50-ih godina; tranzicija prema višestranačju; Demokratska stranka i Adnan Menderes
IX.
tjedan
Razdoblje unutarnjih političkih i gospodarskih kriza 60-ih i 70-ih godina; vojni udari; uloga vojske u turskom društvu
X. tjedan Ciparsko pitanje
XI. tjedan Politički i društveni događaji koji su obilježili osamdesete i devedesete godine 20. stoljeća; problem Kurda i PKK
XII. tjedan Povijest odnosa Republike Turske s Europskom Unijom; prilagođavanje europskim demokratskim standardima i pitanje nacionalnih, vjerskih i kulturnih sloboda
XIII.
tjedan
Gospodarska emigracija; Turci u zapadnoeuropskim zemljama
XIV. tjedan Turska povijest u širem kontekstu europske i svjetske povijesti; Turska danas (političke stranke, temeljne političke institucije itd.)
XV.
tjedan
Završna diskusija, sumiranje spoznaja i eventualna otvorena pitanja; osvrt na bibliografiju o povijesti Republike Turske

Popis ispitne literature:

– predavanja i materijali dobiveni na satu

Mango, Andrew. The Turks today. London. 2004.

Steinbach, U. Geschichte der Türkei. München. 2003.

Popis dopunske literature:

Artuç, Ibrahim. The Rebirth of a nation. The Turkish war of Independence. Vol. 1, 2. Istanbul, 2004.

Davison, Roderic. Turkey. A Short History. Eothen. 1981.

Kinross, Patrick. Atatürk. Rebirth of a nation. London. 2001.

Lewis, Bernard. The Emergence of Modern Turkey. Oxford. 2001.

Mango, Andrew. Atatürk. London. 2000.

McCarthy, Justin. The Ottoman Peoples and the End of Empire. New York. 2001.

Şen, F. Türkei. München. 1991.

Shaw, Stanford J. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Cambridge. 1976.

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, II (neko od postojećih izdanja).

 

Detaljniji popis literature bit će objavljen naknadno