OSNOVE ARAPSKOGA JEZIKA: ARAPSKO PISMO, FONETIKA I FONOLOGIJA

Naziv studija: Turkologija

Ime nastavnika: dr. sc. Tatjana Paić-Vukić, viša znanstvena suradnica

Naziv predmeta: OSNOVE ARAPSKOGA JEZIKA: ARAPSKO PISMO, FONETIKA I FONOLOGIJA
Status predmeta: obvezatni
Oblik nastave: predavanja + vježbe
Broj ECTS bodova: 4 (četiri)

Ciljevi predmeta: Uvođenje polaznika u osnove arapskoga jezika.
Sadržaj predmeta: Fonetika i fonologija arapskoga jezika, arapsko pismo

Studentske obveze: Testovi i provjere znanja; usmena izlaganja; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanje i pisanje); završni (pismeni i usmeni) ispit. Pri završnom ocjenjivanju vrednuje se i rad studenta tijekom semestra.

Raspored rada (po tjednima):

01. Predavanja: Arapski jezik u porodici semitskih jezika; arapski kao lingua sacra; razvoj arapskoga; suvremena sociolingvistička situacija u arabofonom svijetu: diglosija i bilingvizam. Arapsko pismo kao konsonantsko, pomoći znaci za kratke vokale /a/, /i/ i /u/ . Fonetski opis (alif, bā’, tā’, tā’). Početak učenja arapskog pisma.
Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije (bā’ – tā’).
02. Predavanja: Fonetski opis (gīm, hā’, hā’, dāl, dāl, rā’, zā’, sīn, šīn) i nastavak učenja arapskoga pisma. Pomoćni znaci u ar. pismu: sukūn, šadda, tanwīn. Znak za dugi vokal /ā/.
Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije (gīm – šīn), udvojeni konsonanti, dugi vokal /ā/; čitanje i pisanje.
03 Predavanja: Fonetski opis arapskih emfatika (sād, dād, tā’, zā’) i nastavak učenja ar. pisma. Znaci za duge vokale /u/ i /i/
Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije (sād – zā’).
04. Predavanja: Fonetski opis (ayn, gayn, fā’, qāf, kāf, lām, mīm) i nastavak učenja arapskoga pisma.
Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije (ayn – mīm).
05. Predavanja: Fonetski opis (nūn, hā, wāw, yā’) i nastavak učenja arapskoga pisma; tā marbūta, alif maqsūra.
Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije
06. Predavanja: Hamza: izgovor i pravila pisanja; interpunkcija u arapskome; arapske znamenke.
Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije.
07. Predavanja: Provjera znanja (test s diktatom)
Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije.
08. Predavanja: arapski vokali /a, u, i/ i njihovi alofoni
Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije
09. Predavanja: Određeni član u arapskome; “sunčeva i mjesečeva slova”, asimilacija člana.
Vježbe: vježbanje razlikovanja tzv. sunčevih i mjesečevih slova, čitanje i pisanje, diktat.
10. Predavanja: Podjela riječi na slogove, primarni i sekundarni naglasak u arapskim riječima. Nepostojana hamza: riječi s početnom nepostojanom hamzom i slučaj određenoga člana. Wasla.
Vježbe: Čitanje sintagmi s nepostojanom hamzom.
11. Predavanja: 1. sat: Provjera znanja (test s diktatom); 2. sat: adaptacija stranih riječi u arapskome.
Vježbe: Čitanje
12. Predavanja: Kategorije roda i padeža u arapskome.
Vježbe: Vježbanje roda i padeža, čitanje, usvajanje leksika
13. Predavanja: Atribucija i predikacija u arapskome; jednostavna imenska rečenica i sintagma; kongruencija.
Vježbe: Vježbanje čitanja, određivanja roda i padeža, vježbanje razlikovanja jednostavne imenske rečenice i sintagme; usvajanje leksika.
14. Pripreme za ispit, probni testovi.

 

Literatura:

Osnovna literatura:

Muftić, Teufik, Arapsko pismo,Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 1982.

Janković, Srđan, Arapski izgovor s osnovama arapskog pisma, Svjetlost, Sarajevo, 1987.

Abboud, P. F., Elementary Modern Standard Arabic I, Cambridge University Press, 1983.

Dopunska i izborna  literatura:

Cowan, David, Modern Literary Arabic, Cambridge University Press (više izdanja)

Kovalev, A. A., G. Š. Šarbatov, Učebnik arapskogo jazika, Moskva, 1969.