OSNOVE ARAPSKOGA JEZIKA: morfologija s elementima sintakse (I)

Naziv studija: Turkologija

Ime nastavnika: dr. sc. Tatjana Paić-Vukić, viša znanstvena suradnica

Naziv predmeta: OSNOVE ARAPSKOGA JEZIKA: morfologija s elementima sintakse (I)

Status predmeta: obvezatni

Oblik nastave: predavanja + vježbe

Broj ECTS bodova: 4 (četiri)

Ciljevi predmeta: Dalje upoznavanje polaznika s morfologijom i sintaksomu arapskoga jezika.

Studentske obveze:Testovi i provjere znanja; usmena izlaganja; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanje i pisanje); završni (pismeni i usmeni) ispit. Pri završnom ocjenjivanju vrednuje se i rad studenta tijekom semestra.

Raspored rada (po tjednima):

01. Predavanja: redni brojevi, distributivni brojevi; zbirne imenice
Vježbe: osnovni, redni i distributivni brojevi: čitanje i prevođenje
02. Predavanja: pridjevi: tvorbeni modeli; komparacija (elativ)
Vježbe: komparativ i superlativ; čitanje i prevođenje
03 Predavanja: imperfekt: osnova i lični nastavci. Perfekt i imperfekt: aktiv i pasiv
Vježbe: Čitanje i prevođenje rečenica s glagolom u imperfektu
04. Predavanja: tvorbeni modeli i sintaksa glagolskih pridjeva (participa aktivnog i participa pasivnog) I. glagolske vrste; imenice mjesta i vremena; imena oruđa.
Vježbe: Imperfekt; participi
05. Predavanja: glagolski načini: jusiv (skraćeni način), konjunktiv i imperativ
Vježbe: glagolske rečenice
06. Predavanja: Prijedlozi (ponavljanje i proširivanje gradiva); prilozi
Vježbe: Čitanje i prevođenje; ponavljanje perfekta i imperfekta
07. Predavanja: Arapska glagolska imenica (masdar); paradigme masdara
Vježbe: Čitanje i prevođenje rečenica s glagolom u perfektu i imperfektu; upotreba masdara
08. Predavanja: proširene glagolske vrste (uvod); II. i III. glagolska vrsta: tvorbeni modeli i semantička obilježja
Vježbe: čitanje i prevođenje tekstova s glagolima II. i III. vrste; služenje rječnikom
09.  Predavanja: III. i IV. glagolska vrsta
Vježbe: čitanje i prevođenje tekstova s glagolima III. i IV. vrste; služenje rječnikom
10. Predavanja: V.,, VI, VII . i VIII. glagolska vrsta
Vježbe: čitanje i prevođenje; ponavljanje; zadaće: prevođenje tekstova uz samostalnu upotrebu rječnika
11. Predavanja: IX. i X. glagolska vrsta
Vježbe: čitanje i prevođenje; ponavljanje proširenih glagolskih vrsta; kolokvij
12. Predavanja: Pridjevi – nastavak: pridjevska, neprava genitivna veza; ustaljene genitivne veze pridjevskog značenja; pridjevi suprotnog značenja; opisno poređenje; akuzativ stanja (hal)
Vježbe: čitanje i prevođenje književnih i novinskih tekstova
13. Predavanja: Imenice duge deklinacije; apsolutna negacija
Vježbe: čitanje i prevođenje novinskih članaka i drugih odabranih tekstova
14. Ponavljanje gradiva, pripreme za ispit, probni testovi

Literatura:

Osnovna literatura:

Abboud i dr., Elementary Modern Standard Arabic I, Cambridge University Press. (odabrane lekcije)

Cowan, David, Modern Literary Arabic, Cambridge University Press (više izdanja)

Dopunska i izborna  literatura:

Wright, W., A Grammar of the Arabic Language, Cambridge University Press, 1967. (više izdanja)

Rječnici:

Muftić, Teufik, Arapsko-bosanski rječnik, El-Kalem, Sarajevo (stari naslov: Arapsko-srpskohrvatski rječnik)

Wehr, Hans (ur. J. M. Cowan), A Dictionary of Modern Written Arabic, Bejrut – London, više izdanja