OSNOVE ARAPSKOGA JEZIKA: morfologija

Naziv studija: Turkologija

Ime nastavnika: dr. sc. Tatjana Paić-Vukić, viša znanstvena suradnica

Naziv predmeta: OSNOVE ARAPSKOGA JEZIKA: morfologija

Status predmeta: obvezatni

Oblik nastave: predavanja + vježbe

Broj ECTS bodova: 4 (četiri)

Ciljevi predmeta: Uvođenje polaznika u morfologiju i sintaksu arapskoga jezika

Studentske obveze: Testovi i provjere znanja; usmena izlaganja; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanje i pisanje); završni (pismeni i usmeni) ispit. Pri završnom ocjenjivanju vrednuje se i rad studenta tijekom semestra.

Raspored rada (po tjednima):

01. Predavanja: Perfekt: osnova perfekta, lični nastavci. Glagolska rečenica.
Vježbe: Udžbenik, 6. lekcija
02. Predavanja: Genitivna veza; prevođenje arapske genitivne veze na hrvatski.
Vježbe: Udžbenik, 6. lekcija; čitanje i prevođenje
03 Predavanja: Proširena genitivna veza; atribut regensa i atribut rectuma; upitna zamjenica mada; upitne i niječne glagolske rečenice
Vježbe: udžbenik, 7. lekcija i dodatni tekstovi; čitanje i prevođenje
04. Predavanja: Osobne zamjenice i zamjenički sufiksi: množina. Glagolska rečenica sa subjektom u množini; oblici množine glagola laysa
Vježbe: glagolska rečenica, genitivna veza; udžbenik, 8. lekcija
05. Predavanja: Pravilna i nepravilna množina imenica koje označuju ljude: uvod.
Vježbe: Udžbenik, 8. lekcija i dodatni tekstovi; čitanje i prevođenje
06. Predavanja: Pravilna množina muškog i ženskog roda; glagolska rečenica sa subjektom u množini
Vježbe: Udžbenik, 9. lekcija
07. Predavanja: Imenice kull i ba’d. Upitne zamjenice kam i ayy; zamjenički sufiksi s glagolima i prijedlozima (ma’a, li, ‘inda, fi, ‘ala)
Vježbe: Udžbenik, 9. i 10. lekcija
08. Predavanja: Rečenica s neodređenim subjektom; izražavanje posjedovanja
Vježbe: udžbenik, 10. lekcija
09. Predavanja: Glagol kana; množina imenica koje ne označuju ljude i njihovo slaganje s pridjevima
Vježbe: čitanje i prevođenje
10. Predavanja: Pridjevi za boje; dani u tjednu; mjeseci solarne i lunarne godine
Vježbe: čitanje i prevođenje; kolokvij
11. Predavanja: dvojina; sintaksa brojeva od 3 do 10
Vježbe: čitanje i prevođenje
12. Predavanja: sintaksa brojeva od 11 do 19; sintaksa brojeva od 20 do 99; izražavanje životne dobi
Vježbe: dvojina, brojevi od 3 do 99; čitanje i prevođenje
13. Predavanja: sintaksa brojeva većih od 100; datumi
Vježbe: sintaksa brojeva; čitanje i prevođenje
14. Ponavljanje gradiva, pripreme za ispit, probni testovi

 

Literatura:

Osnovna literatura:
Elementary Modern Standard Arabic I, Cambridge University Press.
Cowan, David, Modern Literary Arabic, Cambridge University Press (više izdanja)

Dopunska i izborna  literatura:

Wright, W., A Grammar of the Arabic Language, Cambridge University Press, 1967. (više izdanja)