OSNOVE ARAPSKOGA JEZIKA: morfologija s elementima sintakse (II)

Naziv studija: Turkologija

Ime nastavnika: dr. sc. Tatjana Paić-Vukić, viša znanstvena suradnica

Naziv predmeta: OSNOVE ARAPSKOGA JEZIKA: morfologija s elementima sintakse (II)

Status predmeta: obvezatni

Oblik nastave: predavanja + vježbe

Broj ECTS bodova: 4 (četiri)

Ciljevi predmeta: Dalje upoznavanje polaznika s morfologijom i sintaksom arapskoga jezika

Studentske obveze: aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanje i pisanje; usmeno i prevođenje, izrada domaćih zadaća); kolokvij; završni (pismeni i usmeni) ispit. Pri završnom ocjenjivanju vrednuje se i rad studenta tijekom semestra.

Raspored rada (po tjednima):

01. Predavanja: odnosne zamjenice; odnosne rečenice (sindetske i asindetske)
Vježbe: odnosne rečenice, čitanje odabranih tekstova
02. Predavanja: INNA i srodne čestice; izrične rečenice; rastavne rečenice; uzročne i načinske rečenice; uzvici
Vježbe: čitanje i prevođenje
03 Predavanja: glagolski načini; skraćeni način (jusiv); niječne rečenice s jusivom
Vježbe: čitanje i prevođenje; slušanje audio zapisa
04. Predavanja: konjunktiv
Vježbe: Čitanje i prevođenje uz  upotrebu rječnika
05. Predavanja: imperativ
Vježbe: Rečenice s jusivom, konjunktivom i imperativom; dijalozi, čitanje i prevođenje
06. kolokvij
Vježbe: Čitanje i prevođenje uz upotrebu rječnika; prepoznavanje vrsta riječi
07. Predavanja: četverokonsonantni glagoli
Vježbe: čitanje i prevođenje; upotreba rječnika; prepoznavanje vrsta riječi
08. Predavanja: hamzirani i podvostručeni glagoli
Vježbe: čitanje i prevođenje; upotreba rječnika; prepoznavanje vrsta riječi
09. Predavanja: polupravilni, šuplji, krnji i dvostruko nepravilni glagoli
Vježbe: čitanje i prevođenje tekstova; upotreba rječnika
10. Predavanja: imperfekt za prošlost
Vježbe: čitanje i prevođenje; prepoznavanje vrsta riječi
11. Predavanja: pluskvamperfekt
Vježbe: čitanje i prevođenje;
12. Predavanja: futur II.
Vježbe: čitanje i prevođenje; prepoznavanje vrsta riječi
13. Predavanja: akuzativ stanja (hal)
Vježbe: čitanje i prevođenje
14. Ponavljanje gradiva, pripreme za ispit

Literatura:

Osnovna literatura:
Abboud i dr., Elementary Modern Standard Arabic I, Cambridge University Press. (odabrane lekcije)

Cowan, David, Modern Literary Arabic, Cambridge University Press (više izdanja)

Dopunska i izborna  literatura:

Muftić, Teufik, Gramatika arapskog jezika, Sarajevo, 1998.
Wright, W., A Grammar of the Arabic Language, Cambridge University Press, 1967. (više izdanja)
Odabrani tekstovi iz različitih priručnika, koje studenti dobivaju od predavača

Rječnici:

Muftić, Teufik, Arapsko-bosanski rječnik, El-Kalem, Sarajevo (stari naslov: Arapsko-srpskohrvatski rječnik)

Wehr, Hans (ur. J. M. Cowan), A Dictionary of Modern Written Arabic, Bejrut – London, više izdanja