Stari turkijski narodi i jezici

Naziv studija: Turkologija

Ime nastavnika: dr. sc. Ekrem Čaušević, redoviti profesor

Naziv predmeta: (TU1019): Stari turkijski narodi i jezici

Status predmeta: obvezatni

Oblik nastave: predavanja (2) + seminar (1)

Broj ECTS bodova: 3 (šest)

Ciljevi predmeta: Proširivanje općih znanja o turkijskim narodima i jezicima

Sadržaj predmeta: Kolegij uvodi polaznike u povijest, jezike i kulturu starih turkijskih naroda.

Studentske obveze: Testovi i provjere znanja tijekom studija; usmena izlaganja; aktivno sudjelovanje u nastavi. Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Raspored rada (po tjednima):

01. Pretpovijest turkijskih naroda: teorije o Hunima, Avarima…
02. Povijesni turkijski narodi: Prvi i drugi kaganat; Ujgursko carstvo u Mongoliji; materijalna i duhovna kultura starih Turaka; jezik
03 Turkijski narodi na Kaspijskom i Crnom moru: Protobulgari, Sabiri; jesu li Hazari doista bili Turci?; materijalna i duhovna kultura; jezik
04. Turkijski narodi u srednjem toku rijeke Volge: materijalna i duhovna kultura; jezici
05. Predavanja: Provjera znanja u obliku testa
06. Turkijski narodi na prostorima južne Rusije i istočne i jugoistočne Europe (domongolsko razdoblje): Uzi, Pečenezi, Kumani / Polovci
07. Mongolska osvajanja; podjela Mongolskoga Carstva s posebnim osvrtom na Čagatajski kaganat i Zlatnu Hordu; turkijski narodi središnje Azije u postmongloskome razdoblju
08. Postmongolsko razdoblje: formiranje suvremenih turkijskih naroda i jezika
09. Tatari: podrijetlo etnonima, njegovo širenja na druge turkijske etnije u 19. st., osvrt na nazive t’a-t’a / d’a-d’a ~ tatar ~ tartar ~ tursko-tatarski i dr.; etnogeneza Tatara, povijest, zemljopisna rasprostranjenost, jezici i dijalekti
10. Povijest Oguza od prvog turskog kaganata do Osmanskoga Carstva: duhovna i materijalna kultura (I)
11. Povijest Oguza od prvog turskog kaganata do Osmanskoga Carstva: duhovna i materijalna kultura (II)
12. Ujguri u Kini
13. Osvrt na vjeru starih Turaka: tengrizam, šamanizam, budizam, rano kršćanstvo, islam (s posebnim osvrtom na Alevite), kršćanstvo i dr.
14. Pripreme za ispit, rješavanje probnih testova..

Literatura:

Osnovnaliteratura:

Vaughn Findley, C. (2005), The Turks in World History. Oxford [u.a.] : Oxford Univ. Press

Golden, P. B. (1992), An introduction to the history of theTurkic peoples: ethnogenesis and state formation in medieval and early modern Eurasia and the Middle East. Wiesbaden : Harrassowitz

Cultural changes in theTurkic world(2007) / ed. by Filiz K., Barbara P./. Würzburg : Ergon

Dopunska literatura:

Mongols, Turks, and others: Eurasian nomads and the sedentary world (2005) / ed. by Reuven Amitai and Michal Biran/, Leiden [u.a.] : Brill

Bainbridge, M. (1993), The Turkic Peoples of the World. London

History of theTurkic peoples in the pre-islamic period = Histoire des peuples turcs a l’époque pré-islamique (2000) / ed. by Hans Robert Roemer/. Berlin : Schwarz
Kafesoglu, I. & Yildiz, H. Dursun & Merçil, E. & Saray, M. (1994), A Short History of Turkish-Islamic States (Excluding the Ottoman State),Ankara