Turski jezik: osnove sintakse (II)

Naziv studija: Turkologija

Ime nastavnika: dr. sc. Barbara Kerovec, docentica; lektori za turski jezik

Naziv predmeta: (TU1006): Turski jezik: osnove sintakse (II)

Status predmeta: obvezatni

Oblik nastave: predavanja + jezične + lektorske vježbe

Broj ECTS bodova: 7 (sedam)

Ciljevi predmeta: Kolegij uvodi polaznike u osnove sintakse turskoga jezika, a cilj mu je da studenti ovladaju gradivom iz opisa sadržaja predmeta (vidi niže).

Sadržaj predmeta: Proširivanje jednostavnih rečenica uvrštavanjem infinitnih glagolskih oblika; infinitne forme: prošireni rečenični članovi ili zavisne rečenice?; vrste preoblika; mogućnosti i ograničenja kontrastivne analize s hrvatskim jezikom

Studentske obveze: Testovi i provjere znanja tijekom studija; usmena izlaganja; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanju, prevođenju, konverzaciji); završni (pismeni i usmeni) ispit. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Raspored rada (po tjednima):

 

01. Predavanje: Vrste preoblika VF (verbum finitum) u VI (verbum infitum) i načini uvrštavanja infinitnih formi u ustroj temeljne rečenice / Vježbe: prevođenje i konverzacija na turskom jeziku; provjera sposobnosti pismenoga izražavanja
02. Predavanje: Teorijski pristup infinitnim konstrukcijama: prošireni rečenični članovi ili zavisne rečenice? / Vježbe: prevođenje i konverzacija na turskom jeziku; provjera sposobnosti pismenoga izražavanja
03 Predavanje: Preoblika atribucije / Vježbe: prevođenje i konverzacija s posebnim osvrtom na novo gradivo
04. Predavanja: Preoblika atribucije – kontrastivni osvrt na ekvivalente turskih participa u hrvatskome jeziku / Vježbe: prevođenje i konverzacija s posebnim osvrtom na novo gradivo; analiza na tekstovima; intenzivna konverzacija, vježbe prevođenja radi usvajanja novog leksika
05. Predavanja: provjera znanja u obliku testa
Vježbe: provjera znanja u obliku testa
06. Predavanja: Preoblika atribucije: kontrastivni osvrt na ekvivalente turskih proparticipa na –dIk i -AcAk u hrvatskome jeziku. / Vježbe: Prevođenje i konverzacija s posebnim osvrtom na novo gradivo; uvježbavanje gradiva na tekstovima; intenzivna konverzacija, vježbe prevođenja.
07. Predavanje: Tročlane konstrukcije tipa su basan ova i postacı ısıran köpek / Vježbe: prevođenje i konverzacija s posebnim osvrtom na novo gradivo; gramatička analiza; intenzivna konverzacija, vježbe prevođenja
08. Preoblike adverbijalizacije: Gerundi i kvazigerundi s osvrtom na njihove semantičko-sintaktičke ekvivalente u hrvatskome jeziku / Vježbe: čitanje i sastavljanje tekstova s (pro)participskim i gerundnim konstrukcijama
09. Predavanje: Gerundni segment kao prošireni rečenični član i(li) turska zavisna rečenica; sintaktičko-smantičke osobitosti gerunda / Vježbe: čitanje, usmeno i pismeno prevođenje, konverzacija
10. Predavanje: Gerund na –Ip kao konverb: izražavanje koordinacije subordinacijom; kontrastivni osvrt na hrvatski jezik / Vježbe: tekstovi s gerundom na –Ip; konverzacija, pismeno prevođenje
11. Preblika nominalizacije: Nominalizatori: semantičko-sintaktički aspekt; semantičko-sintaktički ekvivalenti nominaliziranih struktura u turskom i hrvatskom jeziku / Vježne: tekstovi, uporaba nominaliziranih struktura, prevođenje s turskoga jezika i na turski jezik
12. Predavanje: Mogućnosti i ograničenja preoblike nominalizacije u turskom i hrvatskom jeziku; linerani raspored rečeničnih konstituenata u nominaliziranim rečenicama (kontrastivni osvrt) / Vježbe: tekstovi, konverzacija, pismeno i usmeno prevođenje
13. Kratak osvrt na uporabu nominalizatora –mA, -mAk, -Iş, -DIK, -AcAK kao rečeničnih članova. / Vježbe: tekstovi, konverzacija, pismeno i usmeno prevođenje
14. Pripreme za ispit, rješavanje probnih testova

 

Literatura:

Osnovnaliteratura:

Čaušević, E. (2018), Ustroj, sintaksa i semantika infi nitnih glagolskih oblika u turskom jeziku. Turski i hrvatski jezik u usporedbi i kontrastiranju,Zagreb: Ibis grafika

Čaušević, E. (1996), Gramatika suvremenoga turskog jezika, Zagreb

Čaušević, E. (1995), Nominalizacija u turskome jeziku (I). Prilog kontrastivnoj analizi sintakse turskog i hrvatskog jezika. Suvremena lingvistika (SL) 40. 33-50

Čaušević, E. (1997), Nominalizacija u turskome jeziku II. Prilog kontrastivnoj analizi sintakseturskog i hrvatskog jezika. SL 43-44. 29-60

Čaušević, E. (1994),Struktura turske rečenice. Prilog kontrastivnoj analizi sintakse turskog i hrvatskog jezika. SL 37. 5-34.

Čaušević, E. (1997), Adverbijalizacija u turskome jeziku. Prilozi za orijentalnu filologiju (POF) 46/1996. 13 -37

Erguvanlı, E. (1984): The Function of Word Order in Turkish Grammar, Los Angeles

Hengirmen, M. (1995): Türkçe Dilbilgisi, Ankara

Atabay, N. & Özel, S. & Çam, A. (1981), Türkiye Türkçesinin Sözdizimi, Ankara

Teodosijević, M.(2004): Turski jezik u svakodnevnoj komunikaciji. Beograd

Dopunska literatura:

Kononov, A. N. (1956), Grammatika sovremennogo tureckogo literaturnogo jazyka, Moskva, Leningrad

Göksel, A. i Kerslake, C. (2005), Turkish: A Compehensive Grammar, New York: Routledge.

Kornfilt, J. (2000), Turkish, New York: Routledge.

Banguoğlu, T. (1974), Türkçenin Grameri, İstanbul

Underhill, R. (1976), Turkish Grammar, Cambridge

Jansky, H. (198611), Lehrbuch der türkischen Sprache (überarbeitet u. erweitert von Landmann, A.), Wiesbaden

Swift, L. (1962): A Reference Grammar of Modern Turkish, Bloomington, the Hague

Teodosijević, M. (1997), Izbor iz savremene turske proze, Beograd

Udžbenici po izboru lektorice / lektora