Islamska civilizacija (I)

Naziv studija: Turkologija
Ime nastavnika: dr. sc. Vjeran Kursar, doc.
Naziv predmeta: Islamska civilizacija (I)
Status predmeta: obvezatni
Oblik nastave: predavanje+seminari
Broj ECTS bodova: 3

 

Ciljevi predmeta: Predmet Islamska civilizacija se predaje dva semestra i podijeljen je na dva jednosemestralna kolegija (I i II semestar).
Cilj predmeta na prvom kolegiju (I semestar) je upoznati studente s povijesnim pretpostavkama nastanka i širenja islama te s temeljnim pojmovima i kulturno-povijesnim karakteristikama islama i islamske civilizacije.

Sadržaj predmeta: Sadržaj kolegija na I semestru polazi od društveno-povijesnih okolnosti u kojima se javlja islam, a koje su omogućile njegovu relizaciju, brzo širenje i ekspanziju, ne samo među Arapima nego i kod drugih etničkih skupina i naroda, a prije svega kod Perzijanaca i turkijskih naroda;  potom se daje pregled osnovnog sadržaja Kur’ana, djelovanja Muhameda kao poslanika, vojskovođe i državnika, da bi se došlo do osnovnih odrednica islama: a) kao nove monoteističke religije, b) oblika arapske samorealizacije, c) temelja političkog zajedništva i d) temelja nova svjetske civilizacije). Prateći povijesni tok (od Muhameda, zaključno sa dinastijom Umejada, 750.), a u okviru četiri navedene odredinice, daje se pregled razvoja religijskog/skih učenja (pravci, škole, sekte); izgradnja države i njenih institucija te pregled duhovne i materijalne kulture.

Studentske obveze: Redovno prisustvo (15%) i aktivno sudjelovanje u nastavi (15%); seminarski radovi (10%) i njihova usmena prezentacija (15%) i završni pismeni ispit – test (30%) i usmeni (15%).
Napomena: Završna ocjena uključuje vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra iskazanih preko spomenutih obveza.

Raspored rada (po tjednima):

01. Predavanje. Opće napomene. Temeljni pojmovi: kultura, civilizacija, islamska civilizacija. Povijesni i geografski okviri islamskog svijeta. Veliki islamski narodi i države. Arapi, Perzijanci, turkijski narodi i Turci.
02. Predavanje. Semiti – Arapi; Iranci – Perzijanci; Turkijski narodi – Turci. Porijeklo, jezici i pisma. Periodizacija opće i kulturne povijesti Arapa, Perzijanaca i Turaka.
Seminar. Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
03 Predavanje. Materijalna i duhovna kultura Arapa, Iranaca i Turaka prijeislamskog perioda (kratak historijski pregled; stanovništvo, uređenje države, privreda; vjerovanje, materijalna i duhovna kultura)
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor..
04. Predavanje. Arapski poluotok uoči pojave islama. Pojam “džahilijja”; stanovništvo (sjedilačko i nomadsko); društveni odnosi, pleme, način privređivanja, vlasnički odnosi; “Arabljanski dani”; gradovi (Meka, Medina, Taif); materijalna i duhovna kultura, vjerovanja.
Seminar. Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
05. Predavanje. Muhamed: život i djelovanje; poslanik i državnik; mekanski period, hidžra i medinski period; prva muslimanska zajednica; Medinska povelja (ustav).
Seminar. Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
06. Predavanje. Kur’an: mekanske i medinske sure; podjela, karakteristike.
Sadržaj Kur’ana i osnovne dogme islamskog vjerovanja. Kur’an i Biblija: islam u kontinuitetu  “abrahamovskih” vjerovanja.
Seminar. Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
07. Predavanje. Islam: a) monoteistička religija; b) oblik arapske samorealizacije; c) temelj političkog zajedništva; d) nova svjetska civilizacija.
Seminar. Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
08. Predavanje. Period vladavine četvorice “pravovjernih halifa” (kratak historijski pregled, do 660.). Reforme: izrastanje zajednice u državu, njena organizacija i vlast; halifa i halifat.
Seminar. Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
09. Predavanje. Društveno-politički pokreti: haridžiti, šiiti, suniti i dr.; političke ideje i religijsko utemeljenje njihovog učenja. Posljedice.
Seminar. Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
10. Predavanje. Arapska ekspanzija i Omejadska država (660. – 750.): kratak historijski pregled; stanovništvo i njegovo raslojavanje; organizacija vlasti i uređenje države; privreda, svojinski odnosi i poreski sistem.
Seminar. Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
11. Predavanje. Omejadski period: vjerovanje i značajnije sekte u islamu (nastavak): počeci asketizama i islamskog misticizma (sufizama).
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
12. Predavanje. Utemeljenje i razvoj znanost. Tradicionalne i racionalne znanosti: egzegeza Kur’ana (tefsir), korpus tradicije (hadis), dogmatika (aka’id) i spekulativna teologija (ilm al-kelam), Vjerozakon (šeriat) i islamsko pravo (fikh), jezikoslovlje (gramatika i leksikografija). Najznačajnij predstavinici i djela
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
13. Predavanje: Gradovi: Meka, Medina, Jeruzalem, Damask, Kairo, Basra, Kufa – povijest i arhitektura. Zaključno predavanje
Seminar. Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

Literatura:
1. Osnovna:
– Hiti, Filip, Istorija Arapa, I.P. “Veselin Masleša”, Sarajevo, 1967. (ili druga izd.)
Svijet islama. Vjera – Narodi – Kultura. Priredio: Bernard Lewis, “Jugoslovenska  revija” i “Vuk Karadžić”, Beograd, 1979.
– Smailagić, Nerkez, Klasična kultura islama, sv. I i II, Zagreb, 1976-77.
Kur’an s prijevodom na bosanski jezik. Preveo s arapskog jezika Esad Duraković. Svjetlost, Sarajevo, 2004. (Ili neko drugo izdanje sa arapskim tekstom i prijevodom: Enes Karić ili Besima Korkuta).
– Hamidullah Muhamed, Uvod u islam, Zagreb, 1993.

– Armstrong, Karen, Islam: kratka povijest, Alfa, Zagreb, 2008.

– Espositto, John L, Što bi svatko trebao znati o islamu, Zagreb, 2003.

2. Dopunska:
– Duraković, Esad, Orijentologija. Univerzum sakralnog teksta. Sarajevo, 2007.
– Du Ry, Carel, J.  Islamski svijet . Preveo Zvonimir Sušić, Rijeka,1971.
– Espositto, John L, The Oxford History of Islam, Oxford University Press, New York, 2000..
– Laoust, Henri, Raskoli u islamu. Preveo Tarik Haverić. Zagreb, 1989.
– Glinka, Joachim, Biblija i Kur’an. Što ih povezuje, što razdvaja?. Preveo Mato Zovkić. (2007)

Napomena: dopunska literatura se inovira početkom svake akademske godine i prilikom izbora seminarskih radova