OSNOVE PERZIJSKOG JEZIKA I.

Naziv studija: Turkologija
Nositelj kolegija i nastavnikdr. sc. Azra Abadžić Navaey, docentica
Naziv predmeta: OSNOVE PERZIJSKOG JEZIKA I.
Status predmeta: izborni
Oblik nastave: predavanje + vježbe (1+1)
Broj ECTS bodova: 3

Ciljevi predmeta: Kolegij uvodi polaznike u osnove perzijskoga jezika, a cilj mu je da studenti usvoje gradivo iz opisa sadržaja predmeta (vidi niže).

Sadržaj predmeta: Uvod u povijest perzijskog jezika; fonetika i fonologija perzijskog jezika; osnove morfologije; izafet konstrukcija; osnovni modeli imenske i glagolske rečenice.

Studentske obveze: Testovi i provjere znanja tijekom semestra; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanju, prevođenju); završni (pismeni i usmeni) ispit. Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

01. Predavanja: Povijest perzijskoga jezika; učenje perzijske abecede; obilježja konsonantskog pisma; bilježenje kratkih samoglasnika (a-e-o); fonetski opis (alef-be-pe-te-se)
Vježbe: Vježbanje ortografije i čitanja.
02. Predavanja: Bilježenje dugih samoglasnika (ā-i-u); Fonetski opis (ğim-čim-he-xe-dāl-zāl-re-ze-že).
Vježbe: Vježbanje ortografije i čitanja.
03 Predavanja: Fonetski opis (sin-šin-sād-zād-tā-zā-ajn-ġajn)
Vježbe: Čitanje i pisanje.
04. Predavanja: Fonetski opis (fe-qāf-kāf-gāf-lām-mim-nun).
Vježbe: Čitanje i pisanje.
05. Predavanja: Fonetski opis (wāw-he-je/jā); diftonzi; pravila pisanja i izgovaranja nekih glasova (hamze-alef-lā-xā); tanvin, tašdid.
Vježbe: Vježbanje čitanja i pisanja.
06. Predavanja: Kratka provjera znanja (test). Pozdravi, svakodnevni izrazi; osobne zamjenice; prezent gl. „biti“ (budan).
Vježbe: Vježbanje čitanja i pisanja.
07. Predavanja: Pokazne zamjenice; enklitički oblik prezenta gl. „biti“; upitne zamjenice (či, če; ki, ke); jednostavna imenska rečenica.
Vježbe: Vježbanje imenske rečenice. Usvajanje elementarnog leksika.
08. Predavanja: Negativni oblik prezenta gl. “biti”; tvorba množine imenica.
Vježbe: Vježbanje gradiva na primjerima. Usvajanje leksika.
09. Predavanja: Prezent glagola “imati” (daštan), afirmativni i negativni oblik; brojevi (1-100).
Vježbe: Čitanje i prevođenje primjera s gl. biti i imati. Usvajanje leksika.
10. Predavanja: Prošlo svršeno vrijeme; prijedlozi (az, ba, bi, be, dar, ta).
Vježbe: Vježbanje usvojenog gradiva na primjerima. Usvajanje leksika.
11. Predavanja: Upitni prilozi (koğa, čera, čand, key, četor).
Vježbe: Čitanje primjera s upitnim zamjenicama i prilozima. Usvajanje leksika.
12. Predavanja: Izafet konstrukcija: atributna sintagma (imenica + pridjev); izražavanje posvojnosti (imenica + osobna zamjenica).
Vježbe: Čitanje primjera s atributnim sintagmama. Usvajanje leksika.
13. Predavanja: Izafet konstrukcija: genitivna veza (imenica + imenica).
Vježbe: Čitanje i prevođenje primjera s genitivnom vezom.
14. Predavanja: Višečlana izafet konstrukcija; redoslijed nizanja atributa.
Vježbe: Priprema za ispit, rješavanje probnih testova.

Literatura:

Obvezna literatura:

Alavi, Bozorg i Lorenz, Manfred: Lehrbuch der persischen Sprache, Leipzig, 1974.
Narguess Farzad: Teach Yourself Modern Persian, McGraw-Hill, 2004.
Taqi Purnamdarian: Persian for Foreigners (An Elementary Course), Tehran, 2005.