UVOD U OSMANSKU KNJIŽEVNOST

Naziv studija: Turkologija
Ime nastavnika: dr. sc. Azra Abadžić Navaey, docentica
Naziv predmeta: UVOD U OSMANSKU KNJIŽEVNOST
Status predmeta: obvezatni
Oblik nastave: predavanje + seminar + vježbe (2+1+1)
Broj ECTS bodova: 4 (četiri)
Ciljevi predmeta: Cilj je predmeta upoznavanje s kulturno-povijesnim kontekstom nastanka i razvoja turske književnosti u Anadoliji od 13. do 15. stoljeća. Studenti će se upoznati s glavnim predstavnicima, književnim oblicima, vrstama i stilsko-poetičkim obilježjima turske književnosti iz razdoblja Anadolskih bejlika i ranog Osmanskog Carstva. Kroz čitanje i analizu odabranih književnih ulomaka studenti će dobiti uvid u najvažnije poetičke, vjerske i misaone tokove na području Anadolije toga perioda.

Sadržaj predmeta: Prvi dio predavanja posvećen je upoznavanju s poetikom orijentalno-islamskih književnosti, arapskim i perzijskim utjecajima na razvoj drugih vernakularnih književnosti islamskoga kulturnog kruga, glavnim književnim oblicima (kasida, gazel, mesnevija, rubaija) i njihovom društvenom i estetskom funkcijom. Drugi dio predavanja uvodi studente u kulturno-povijesni kontekst nastanka i razvoja turske književnosti na području Anadolije od sredine 13. do sredine 15. stoljeća. Uz čitanje i analizu odabranih književnih ulomaka predstavit će se najznačajniji autori sufijske i divanske književnosti u Anadoliji iz razdoblja Anadolskih Seldžuka, turkmenskih bejlika i ranog Osmanskog carstva

Studentske obveze: Redovito prisustvovanje i aktivno sudjelovanje u nastavi kroz kraća izlaganja seminarskih radova, redovita čitanja odabrane literature i uključivanja u rasprave na izabrane teme. Završni ispit sastoji se od pismenog ispita, a uključuje i vrednovanje kontinuiranog zalaganja studenta tijekom semestra (pisanje i izlaganje seminarskog rada, pisanje kraćih zadaća tijekom semestra, aktivnost na nastavi).

Raspored rada (po tjednima):

01. Predavanje: Upoznavanje studenata sa sadržajem kolegija i planom rada. Periodizacije turske književnosti.
Seminar: Podjela seminarskih tema; osvrt na obveznu i izbornu literaturu.
02. Predavanje: Uvod u književnost starih turkijskih naroda; islamizacija turkijskih naroda, arapsko-islamski i perzijski utjecaji.
Seminar: Čitanje odabrane literature.
03. Predavanje: Uvod u poetiku orijentalno-islamskih književnosti; poetika, estetika, retorika i funkcije orijentalno-islamskih književnosti.
Seminar: Čitanje odabrane literature.
04. Predavanje: Temeljni pjesnički oblici orijentalno-islamskih književnosti: kasida, gazel, mesnevija, rubaija (povijesni razvoj, karakteristike).
Seminar: Čitanje odabrane literature.
05. Predavanje: Sufijski utjecaj na književnost orijentalno-islamskog kulturnog kruga. Temeljna učenja i pojmovi sufizma; klasici sufijske književnosti.
Seminar: Čitanje odabrane literature.
06. Predavanje: Uspon i kulturni doprinosi Anadolskih Seldžuka: turcizacija, perzijanizacija i islamizacija Male Azije od 11. do 13. st.
Seminar: Čitanje odabrane literature, usmena izlaganja.
07. Predavanje: Anadolija u doba turkmenskih bejlika: politička, kulturna i jezična slika Anadolije u 13. i 14. st.
Seminar: Čitanje odabrane literature, usmena izlaganja.
08. Predavanje: Književni uzor i sufijski učitelj: Mevlana Dželaludin Rumi.
Seminar: Čitanje i analiza ulomaka iz Mesnevije; usmena izlaganja.
09. Predavanje: Razvoj pučke sufijske književnosti u Anadoliji: Haci Bektas Veli i Yunus Emre.
Seminar: Analiza odabranih pjesama Yunusa Emrea; usmena izlaganja.
10. Predavanje: Začetnici turske anadolske književnosti (Ahmed Fakih, Sultan Veled, Şeyyad Hamza, Gülşehri, Aşık Paşa, Hoca Dehhani).
Seminar: Čitanje ulomka kaside Ahmeda Fakiha; usmena izlaganja.
11. Predavanje: Odlike i obilježja rane anadolske turske književnosti.
Seminar: Čitanje odabrane literature; usmena izlaganja.
12. Predavanje: Vjersko-junačka epika (Battal-name, Danışmend-name).
Seminar: Čitanje odabrane literature, usmena izlaganja.
13. Predavanje: Uspon Osmanlija i razvoj divanske književnosti; obilježja divanske književnosti; uloga pokroviteljstva u razvoju dvorske književnosti.
Seminar: Čitanje odabranih ulomaka iz divanske poezije; usmena izlaganja.
14. Predavanje: Divanska književnost perioda osnivanja (1281-1451); važniji predstavnici (Ahmed-i Dai, Ahmedi, Šejhi, Avni, Ahmed-paša…)
Seminar: Čitanje odabrane literature; usmena izlaganja.

Literatura:

Osnovna literatura:

Halman, Talat Sait i dr. (ur.): Turk Edebiyati Tarihi (I. i II. sv.),TC Kultur ve Turizm Bakanligi Yayinlari, Ankara, 2007. (odabrani članci)
Kut, Günay: „Turska književnost u Anadoliji“, u: E. Ihsanoğlu (ur.), Historija Osmanske države i civilizacije II, (str. 172-201), Orijentalni institut, Sarajevo, 2008.
Tekin, Gonul: “Turkish Literature: Thirteenth to Fifteenth Centuries”, u: Halil Inalcik i Gunsel Renda (ur.): Ottoman Civilization 2, Ministry of Culture and Tourism, Ankara.
Senturk, A. Atilla i Kartal, Ahmet: Eski Edebiyati Turk Tarihi, Dergah, Istanbul, 2013.
A.C.S. Peacock, S.N. Yildiz (ur.): Islamic Literature and Intellectual Life in Fourteenth- and Fifteenth-Century Anatolia, Wurzburg, 2016.
Inalcik, Halil: “The Ottoman Civilization and Palace Patronage”, u: Halil Inalcik, Gunsel Renda (ur.): Ottoman Civilization 1, Ministry of Culture and Tourism, Ankara.
W. G. Andrews, N. Black i M. Kalpaklı (ur.) An Anthology of Ottoman Poetry,
Austin, Universitiy of Texas Press, 2006.
Johanson, Lars: “Rumi and the Birth of Turkish Poetry”, u: Journal of Turkology, Vol.1. No.1, 1993.

Dopunska i izborna  literatura:

Halman, Talat Sait. Rapture and revolution: essays on Turkish literature, Syracuse University Press, 2007.
Inalcik, Halil. Osmansko Carstvo. Klasično doba 1300.-1600. (4. poglavlje: „Religija i kultura u Osmanskom Carstvu“, 205-255), Srednja Europa, Zagreb, 2002.
Sufizam, priredili Darko Tanasković i Ivan Šop, Prosveta, Beograd, 1981. (odabrani eseji, 153-186).
Schimmel, Annemarie. As Through a Veil: Mystical Poetry in Islam, 2001.
Schimmel, Annemarie. I am Wind You are Fire: The Life and Work of Rumi, Shambhala Publications, 1992.