OSMANSKA KNJIŽEVNOST

Naziv studija: Turkologija
Ime nastavnika: dr. sc. Azra Abadžić Navaey, docentica
Naziv predmeta: OSMANSKA KNJIŽEVNOST
Status predmeta: obvezatni
Oblik nastave: predavanje + seminar + vježbe (2+1+1)
Broj ECTS bodova: 4
Ciljevi predmeta: Upoznavanje studenata s temeljnom problematikom, kulturnim kontekstom, najznačajnijim žanrovima i njihovim predstavnicima u klasičnoj i postklasičnoj osmanskoj književnosti.

Sadržaj predmeta: Kronološki, kolegij obuhvaća period klasične i postklasične osmanske književnosti, s posebnim osvrtom na divansku književnost, kao dominantni oblik književne produkcije u klasičnome periodu Osmanskoga Carstva. Uz osvrt na klasike osmanske književnosti, pažnja će se usmjeriti i na druga, problemska pitanja vezana za književno stvaralaštvo Osmanlija, kao što su: tematika i društveno-kulturna pozadina razvoja divanske književnosti, promjena stila, kultura pisma i rukopisa, književna produkcija u osmanskoj provinciji, žene pjesnikinje i dr.

Studentske obveze: Redovito prisustvovanje i aktivno sudjelovanje u nastavi kroz kraća izlaganja seminarskih radova, redovita čitanja odabrane literature i uključivanja u rasprave na izabrane teme. Završni ispit sastoji se od pismenog testa i usmene provjere znanja, a uključuje i vrednovanje kontinuiranog zalaganja studenta tijekom semestra (seminarski rad, aktivnost na nastavi).

 

Raspored rada (po tjednima):

01. Predavanje: Začetnici klasične osmanske književnosti
Seminar: Osvrt na obveznu i izbornu literaturu.
02. Predavanje: Divanska književnost: definicija, kontekst nastanka; izvori za proučavanje divanske književnosti
Seminar: Čitanje odbrane literature, razgovor.
03. Predavanje: Najčešće teme i motivi divanske književnosti
Seminar: Čitanje odabrane literature, razgovor.
04. Predavanje: Najpoznatije mesnevije klasične osmanske književnosti (karakteristike, glavni predstavnici)
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
05. Predavanje: Klasici divanske književnosti
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
06. Predavanje: Klasici divanske književnosti
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
07. Predavanje: Mecene i pjesnici (društvena pozadina klasične divanske književnosti)
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
08. Predavanje: Osobne bilježnice, kultura pisma (osvrt na medžmue, pjesničke antologije, kulturu privatnih zapisa, kolanje knjiga…)
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
09. Predavanje: Narativna djela osmanske književnosti (kronike, putopisi, historiografija)
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
10. Predavanje: „Doba tulipana“ (kulturne prilike, predstavnici)
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
11. Predavanje: Postklasični period divanske književnosti (karakteristike, predstavnici)
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
12. Predavanje: Književnost na osmanskom u Bosni i Hercegovini (kulturne prilike u osmanskoj provinciji; najznačajniji predstavnici)
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
13. Predavanje: Pjesnikinje divanske književnosti
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
14. Predavanje: Kraj jedne književne paradigme (percepcija osmanskoga naslijeđa u narednim stoljećima; odjeci osmanske tradicije u modernoj književnosti)
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

Literatura:

Osnovna literatura:

Halman, Talat Sait i dr. (ur.), Turk edebiyati tarihi (I. i II. sv.), Ankara, 2007.

Bombaci, Alessio. Storia della letteratura turca, Milano, 1965. (francuski prijevod: Histoire de la littérature turque, Paris, 1968., prevela I. Melikoff, 243-346)
Kabaklı, Ahmed. Türk Edebiyatı (svezak III, IV,V), Istanbul, 1997.
Smailagić, Nerkez. Leksikon islama, natuknica: „Tursko-osmanska književnost“, Svjetlost, Sarajevo,1990. (620-636)
Mengi, Mine. Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara, 1997.
Boškov, Vančo: Koncepcija ljubavi u turskoj divanskoj poeziji. Putevi XVI, 3-4, časopis za književnost i kulturu, Banja Luka, 1970. (178-190)
Boškov, Vančo: Pogled na srednjovjekovnu tursku književnost. Život XXII, 44, 11-12, mjesečni časopis za književnost i kulturu, Sarajevo, 1973. (533-546)

Dopunska i izborna  literatura:
An Anthology of Ottoman Poetry, priredili: W. G. Andrews, N. Black i M. Kalpaklı,
Austin, Universitiy of Texas Press, 2006.
Nametak, Fehim. Divanska književnost Bošnjaka, OIS, Sarajevo, 1997.
Halman, Talat Sait. Rapture and revolution: essays on Turkish literature, Syracuse University Press, 2007.
Gibb, E.J.W. A History of Ottoman Poetry (6 vol.), London, 1900-9.

The Great Ottoman-Turkish civilisation (svezak IV, izabrani eseji o turskoj književnosti), Yeni Türkiye, Ankara, 2000.