Kulturna povijest Osmanskog Carstva (I)

Naziv studija: Turkologija
Ime nastavnika: dr. sc. Vjeran Kursar, docent
Naziv predmeta: Kulturna povijest Osmanskog Carstva (I)
Status predmeta: obvezatni
Oblik nastave: predavanje+seminari
Broj ECTS bodova: 2

Ciljevi predmeta: Predmet Kulturna povijest Osmanskog Carstva predaje se dva semestra i podijeljen je na dva jednosemestralna kolegija (I i II semestar).
Cilj predmeta na prvom kolegiju (I semestar) je upoznati studente s povijesnim izvorima o kulturnom životu u Osmanskom Carstvu te s karakteristikama osmanske kulture.
Sadržaj predmeta:
Studentske obveze: Redovno prisustvo (15%) i aktivno sudjelovanje u nastavi (15%); seminarski radovi (10%) i njihova usmena prezentacija (15%); završni pismeni ispit – test (30%) i usmeni (15%).
Napomena: Završna ocjena uključuje vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra iskazanih preko spomenutih obveza.
Raspored rada (po tjednima):

01.
02.
03
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

Literatura:

1. Osnovna:
2. Dopunska:
The Great Ottoman – Turkish Civilizatio, Vol. III (Philosophy, Science and Institutions), IV. (Culture and Arts), (2000.), Ankara.
Napomena: lista dopunske literature se proširuje prilikom izbora seminarskih radova