UVOD U OSMANSKI JEZIK (I)

Ime nastavnika: dr. sc. Marta Andrić, docent

Naziv predmeta: Uvod u osmanski jezik (I)

Status predmeta: obvezatni

Oblik nastave: 1 sat predavanja, 1 sat vježbi i 1 sat seminara na tjedan

Broj ECTS bodova: 4

Ciljevi predmeta: Kolegij uvodi polaznike u osnove turskoga jezika, a cilj mu je da studenti ovladaju gradivom iz opisa sadržaja predmeta.

Sadržaj predmeta: kratki uvod u povijest i historijsku gramatiku turskoga jezika; arapsko pismo kod Turaka; pisanje turskih samoglasnika i suglasnika; dvoglasnik ñ; razvoj vokalne harmonije u turskom jeziku; bilježenje sufiksa.

Studentske obveze: Testovi i provjere znanja tijekom studija; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanju, prevođenju, konverzaciji); završni (pismeni i usmeni) ispit. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

 1. Pismo i abeceda; znakovi za vokale; nazivi slova.
 2. Bilježenje vokala u riječima turskog porijekla; transkripcija elif-a, waw-a i ye-a; transkripcija riječi arapskog i perzijskog porijekla; pravila za bilježenje hemze.
 3. Labijalni i velarni aspekt vokalne harmonije; konsonantska harmonija.
 4. Bilježenje padežnih sufiksa. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 5. Osobne i pokazne zamjenice u osmanskom. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 6. Bilježenje posvojnih sufiksa. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 7. Bilježenje prezenta na –iyor i –r, futura i perfekta na –miš. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 8. Ponavljanje i provjera znanja.
 9. Bilježenje perfekta na –di i kondicionala. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 10. Prezent i perfekt pomoćnog glagola imek. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 11. Sufiksi glagolskog lika u osmanskom. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 12. Zamjenice kim, ne i kimse u osmanskom. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 13. Bilježenje optativa i imperativa. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 14. Bilježenje necesitativa. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 15. Priprema za ispit.

Osnovna literatura:

Buğday, K. (2009.), The Routledge Introduction to Literary Ottoman, Routledge.
Hagopian, V. H. (1907.), Ottoman-Turkish Conversation-Grammar, Heidelberg.

Dopunska literatura:

Barjaktarević, F. (1962.), Osnovi turske gramatike, Beograd.
Kerslake, C. (1998.): Ottoman Turkish, str. 179-202. U: The Turkic Languages (ed. by L. Johanson and E. A. Csató), London & New York.
Kreutel, R. F. (1965.), Osmanisch-Türkische Chrestomathie, Wiesbaden.