UVOD U OSMANSKI JEZIK (II)

Ime nastavnika: dr. sc. Marta Andrić, docent

Naziv predmeta: Uvod u osmanski jezik (II)

Status predmeta: obvezatni

Oblik nastave: 1 sat predavanja, 1 sat vježbi i 1 sat seminara na tjedan

Broj ECTS bodova: 4

Ciljevi predmeta: Kolegij uvodi polaznike u osnove osmanskog turskog jezika, a cilj mu je da studenti ovladaju gradivom iz opisa sadržaja predmeta.

Sadržaj predmeta: kratki uvod u povijest i historijsku gramatiku turskoga jezika; arapski i perzijski elementi u turskom jeziku.

Studentske obveze: Testovi i provjere znanja tijekom studija; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanju, prevođenju, konverzaciji); završni (pismeni i usmeni) ispit. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

 1. Infinitni oblici glagola u turskom jeziku: participi. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 2. Infinitni oblici u turskom jeziku: glagolske imenice. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 3. Infinitni oblici u turskom jeziku: proparticipi. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 4. Izafet. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 5. Postpozicije u osmanskom. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 6. Ponavljanje i provjera znanja.
 7. Padežni sufiksi u arapskom jeziku. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 8. Genitivna veza u arapskom jeziku. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 9. Plural imenica iz arapskog jezika. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 10. Nazivi za mjesece i dane u arapskom jeziku. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 11. Osobne i pokazne zamjenicu u perzijskome. Perzijski formativi –hane, -gah, -name, -i i ­-ber. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 12. Ponavljanje i provjera znanja.
 13. Glagolske vrste u arapskom jeziku (I-V). Čitanje i transliteriranje tekstova.
 14. Glagolske vrste u arapskom jeziku (VI-X). Čitanje i transliteriranje tekstova.
 15. Priprema za ispit.

Osnovna literatura:

Buğday, K. (2009.), The Routledge Introduction to Literary Ottoman, Routledge.
Hagopian, V. H. (1907.), Ottoman-Turkish Conversation-Grammar, Heidelberg.

Dopunska literatura:

Barjaktarević, F. (1962.), Osnovi turske gramatike, Beograd.
Kerslake, C. (1998.): Ottoman Turkish, str. 179-202. U: The Turkic Languages (ed. by L. Johanson and E. A. Csató), London & New York.
Kreutel, R. F. (1965.), Osmanisch-Türkische Chrestomathie, Wiesbaden.