OSMANSKA LEKTIRA

Ime nastavnika: dr. sc. Marta Andrić, docent

Naziv predmeta: Osmanska lektira

Status predmeta: obvezatni

Oblik nastave: 1 sat vježbi i 1 sat seminara na tjedan

Broj ECTS bodova: 4

Ciljevi predmeta: Usvojiti znanja i sposobnosti navedena u opisu sadržaja predmeta.

Sadržaj predmeta: čitanje starijih i novijih (tiskanih) osmanskih tekstova, transliteracija, prevođenje i gramatička analiza.

Studentske obveze: Testovi i provjere znanja tijekom studija; usmena izlaganja; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanju, prevođenju, konverzaciji); završni (pismeni i usmeni) ispit. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra

 1. Čitanje, analiza i transliteracija osmanskih tekstova s kraja 19. i početka 20. stoljeća.
 2. Čitanje, analiza i transliteracija osmanskih tekstova s kraja 19. i početka 20. stoljeća.
 3. Čitanje, analiza i transliteracija osmanskih tekstova s kraja 19. i početka 20. stoljeća.
 4. Analiza (transliteriranih) latiničnih osmanskih tekstova s kraja 19. i početka 20. stoljeća i transliteracija na arabicu.
 5. Analiza (transliteriranih) latiničnih osmanskih tekstova s kraja 19. i početka 20. stoljeća i transliteracija na arabicu.
 6. Analiza (transliteriranih) latiničnih osmanskih tekstova s kraja 19. i početka 20. stoljeća i transliteracija na arabicu.
 7. Ponavljanje i provjera znanja.
 8. Čitanje, analiza i transliteracija tekstova osmanskih kroničara. Izlaganje seminara.
 9. Čitanje, analiza i transliteracija tekstova osmanskih kroničara. Izlaganje seminara.
 10. Čitanje, analiza i transliteracija tekstova osmanskih kroničara. Izlaganje seminara.
 11. Čitanje osmanskih geografskih karata. Izlaganje seminara.
 12. Analiza starijih osmanskih tekstova transliteriranih na latinicu; transliteracija na arabicu. Izlaganje seminara.
 13. Analiza starijih osmanskih tekstova transliteriranih na latinicu; transliteracija na arabicu. Izlaganje seminara.
 14. Analiza starijih osmanskih tekstova transliteriranih na latinicu; transliteracija na arabicu. Izlaganje seminara.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Osnovna literatura:

Buğday, K. (2009.), The Routledge Introduction to Literary Ottoman, Routledge.
Hagopian, V. H. (1907.), Ottoman-Turkish Conversation-Grammar, Heidelberg.

Dopunska literatura:

Kerslake, C. (1998.), Ottoman Turkish, str. 179-202. U: The Turkic Languages (ed. by L. Johanson and E. A. Csató), London & New York.
Kreutel, R. F. (1965.), Osmanisch-Türkische Chrestomathie, Wiesbaden.
Hayati Develi (2009.), Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, Istanbul.