UVOD U OSMANSKU KNJIŽEVNOST

Naziv studija: Turkologija
Ime nastavnika: dr. sc. Azra Abadžić Navaey, docentica
Naziv predmeta: UVOD U OSMANSKU KNJIŽEVNOST
Status predmeta: obvezatni
Oblik nastave: predavanje + seminar + vježbe (2+1+1)
Broj ECTS bodova: 4 (četiri)
Ciljevi predmeta: Uvođenje studenata u kulturno-povijesni kontekst nastanka turske anadolske književnosti; upoznavanje s poetikom stare pjesničke škole, utjecajem mističkih strujanja na formiranje specifičnoga ogranka vjersko-mističke (sufijske) književnosti te glavnim predstavnicima turske književnosti u Anadoliji od 13. do 15. stoljeća.

Sadržaj predmeta: Prvi dio predavanja posvećen je upoznavanju s poetičkim obilježjima osmanske turske pjesničke škole, kako na formalnom tako i na sadržajnom planu. Studenti će se upoznati s dominantnim književnim vrstama i rodovima u osmanskoj književnosti, kao i utjecajem vjersko-mističkih tokova na razvoj specifičnog pjesničkog imaginarija. Predstavit će se kulturno-povijesne prilike u Anadoliji 13., 14. i 15. stoljeća te utjecaj istih na književnu produkciju spomenutog perioda. Posebna će se pažnja pokloniti izučavanju najznačajnijih predstavnika sufijske i divanske književnosti, kao dominantnih književnih ogranaka u Anadoliji seldžučkog i ranog osmanskog perioda. Pregled završava osvrtom na vjersko-epska narativna djela ranog osmanskog perioda i usponom Osmanskoga Carstva, kao najavom perioda klasične osmanske književnosti.

Studentske obveze: Redovito prisustvovanje i aktivno sudjelovanje u nastavi kroz kraća izlaganja seminarskih radova, redovita čitanja odabrane literature i uključivanja u rasprave na izabrane teme. Završni ispit sastoji se od pismenog testa i usmene provjere znanja, a uključuje i vrednovanje kontinuiranog zalaganja studenta tijekom semestra (seminarski rad, aktivnost na nastavi).

Raspored rada (po tjednima):

01. Predavanje: Osmanska književnost: definicija, klasifikacija prema povijesnim periodima i formalno-tematskim karakteristikama (narodna, vjersko-didaktička, divanska); perzijsko-arapski utjecaji; osobitosti stare pjesničke škole.
Seminar: Osvrt na obveznu i izbornu literaturu.
02. Predavanje: Formalne osobitosti stare pjesničke škole (poimanje pjesništva, metrika, prozodija); pregled najvažnijih književnih vrsta i žanrova kroz povijest.
Seminar: Čitanje odbrane literature, razgovor.
03. Predavanje: Književne vrste i žanrovi (povijesni pregled, karakteristike).
Seminar: Čitanje odabrane literature, razgovor.
04. Predavanje: Sufijska inspiracija u književnosti (osvrt na temeljna učenja sufizma, njegovu društvenu ulogu i utjecaj na umjetnost); važniji predstavnici.
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
05. Predavanje: Osobitosti sufijske književnosti (tematika, koncept ljubavi, simbolizam jezika, specifična terminologija, preklapanje svetog i profanog)
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
06. Predavanje: Društveno-povijesne prilike u Anadoliji 13. st. i njihov utjecaj na kulturni život (Seldžuci, Ilhanidi, turkmenske migracije na zapad)
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
07. Predavanje: Mistički (tesavufski) tokovi i pjesnici u Anadoliji (društvena uloga u širenju islama; tekije kao kulturna središta).
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
08. Predavanje: Mevlana Dželaludin Rumi.
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
09. Predavanje: Nastavljači mevlevijske tradicije u Anadoliji (Sultan Veled, Şeyyad Hamza, Ahmed Fakih, Gülşehri…).
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
10. Predavanje: Yunus Emre i razvoj narodne sufijske književnosti.
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
11. Predavanje: Heterodoksna mistička strujanja (bektašijska poezija, glavni predstavnici, obilježja).
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
12. Predavanje: Nesimi i hurufijsko pjesništvo.
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
13. Predavanje: Epski spjevovi i legende vjerskog karaktera (Danišmend-name…)
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
14. Predavanje: Osnivanje Osmanskoga Carstva (razvoj znanosti; glavni centri kulturnog i umjetničkog života).
Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

Literatura:

Osnovna literatura:

Halman, Talat Sait i dr. (ur.), Turk Edebiyati Tarihi (I. i II. sv.),TC Kultur ve Turizm Bakanligi Yayinlari, Ankara, 2007.

An Anthology of Ottoman Poetry, priredili: W. G. Andrews, N. Black i M. Kalpaklı,
Austin, Universitiy of Texas Press, 2006.
Bombaci, Alessio. Storia della letteratura turca, Milano, 1965. (francuski prijevod: Histoire de la littérature turque, Paris, 1968., prevela I. Melikoff)
Gibb, E.J.W. A History of Ottoman Poetry (6 vol.), London, 1900-9.
Kabaklı, Ahmed. Türk Edebiyatı (svezak III, IV,V), Istanbul, 1997.
Mengi, Mine. Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara, 1997.

Dopunska i izborna  literatura:

Halman, Talat Sait. Rapture and revolution: essays on Turkish literature, Syracuse University Press, 2007.
Inalcik, Halil. Osmansko Carstvo. Klasično doba 1300.-1600. (4. poglavlje: „Religija i kultura u Osmanskom Carstvu“, 205-255), Srednja Europa, Zagreb, 2002.
Sufizam, priredili Darko Tanasković i Ivan Šop, Prosveta, Beograd, 1981. (odabrani eseji, 153-186).

Schimmel, Annemarie. As Through a Veil: Mystical Poetry in Islam, 2001.

Schimmel, Annemarie. I am Wind You are Fire: The Life and Work of Rumi, Shambhala Publications, 1992.