OBAVIJEST O ISPITU IZ TURSKOG JEZIKA 25.9.

Pismeni ispit iz turskog jezika počinje u 10.00 u A-217.

3. i 4. godina prijevodni dio s hrvatskog na turski i lektorski dio pisat će u ponedjeljak, a prijevodni dio s turskog na hrvatski u petak u 11.00 (A-111) (raspored ispita u ponedjeljak: lektorski dio u 10.00, prijevodni dio u 12.00 (sve godine)).

Usmeni ispit kod prof. Andrić održat će se u ponedjeljak u 14.30.

Usmeni ispit kod prof. Kerovec (i rezultati lektorskog dijela (2., 3. i 4. godina)) održat će se u petak u 13.30.

Dekanski rok 25.-29. rujna 2017.

Ispiti se prijavljuju mailom predmetnom nastavniku tri dana prije roka (prema pravilima objavljenim na stranici Katedre za turkologiju).

TURSKI JEZIK
Ponedjeljak, 25. rujna u 10.00 u A-217

ARAPSKI JEZIK (svi semestri):
Srijeda, 27. rujna u 10.00 u A-217

ISLAMSKA CIVILIZACIJA (I) i (II)
Ponedjeljak, 25. rujna u 8.00

POVIJEST OSMANSKOG CARSTVA
POVIJEST REPUBLIKE TURSKE
Ponedjeljak, 25. rujna u 10.00 u A-217

STARI TURKIJSKI NARODI I JEZICI
SUVREMENI TURKIJSKI NARODI I JEZICI
Srijeda, 27. rujna u 14.00

UVOD U STUDIJ TURKOLOGIJE (I) i (II)
UVOD U OSMANSKI JEZIK (I) i (II)
OSMANSKA LEKTIRA
Ponedjeljak, 25. rujna u 10.00 u A-217

UVOD U OSMANSKU KNJIŽEVNOST
OSMANSKA KNJIŽEVNOST
UVOD U MODERNU TURSKU KNJIŽEVNOST
UVOD U SUVREMENU TURSKU KNJIŽEVNOST
OSNOVE PERZIJSKOG JEZIKA (I)
Utorak, 26. rujna u 10.00

KULTURNA POVIJEST OSMANSKOG CARSTVA (I) i (II)
Ponedjeljak, 25. rujna u 10.00 u A-217

Ispit – Povijest Osmanskog Carstva i Povijest Republike Turske

Ispiti iz Povijesti Osmanskog Carstva i Povijesti Republike Turske održati će se u sljedećim terminima:

6. 9. 2017. – 9.30-11, A-201
13. 9. 2017. – 9.30-11, A-201
20. 9. 2017. – 9.30-11, A-201

Studenti koji su slušali kolegij kod doc. dr. sc. K. Jurin Starčević trebaju se prije ispita javiti doc. dr. sc. V. Kursaru na vkursar@ffzg.hr radi dogovora.

ISPITI I PRIJAVA ISPITA

PRIJAVA ISPITA:
Prijave za ispit uzimat će se u obzir SAMO u sljedećim slučajevima:

  • Prijava putem studomata (ISVU)
  • Ako se student, iz nekog razloga, ne uspije prijaviti putem sustava ISVU u roku koji je određen samim sustavom, obavezan je prijaviti ispit predmetnom nastavniku elektroničkom poštom najkasnije tri dana prije ispita (npr. za ispit koji se održava 9. u mjesecu, student elektroničkom poštom mora prijaviti ispit najkasnije do 6. u ponoć).

Ispit iz turskog jezika na svim se godinama sastoji od dva dijela, od kojih je jedan lektorski. Student koji je položio lektorski dio ispita, a drugi dio nije, pri sljedećem izlasku na ispit ne mora ponovno polagati lektorski dio (i obratno). Ipak, ocjena iz položenog dijela vrijedi samo do kraja aktualne akademske godine, a izlazak na svaki od djelova računa se kao ponovni izlazak na cijeli ispit, tj. kao iskorišten ispitni rok.

VAŽNE NAPOMENE:

Prema članku 46. Pravilnika o studiranju FF-a (http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/pravilnici/2015/07/01/pravilnik-o-studiranju/) student u jednoj akademskoj godini može izaći četiri (4) puta na ispit iz istog predmeta. Student koji četiri puta nije položio ispit iz nekog predmeta, a stekao je pravo izlaska na ispit, nije obavezan ponovo upisati taj predmet i ima pravo još četiri puta polagati isti ispit u propisanom trajanju studija.

Prema članku 42. istog Pravilnika, student može jednom odbiti pozitivnu ocjenu iz ispita na istom predmetu.

Ako je student prijavio ispit, nije se na njemu pojavio, a prethodno isti ispit nije odjavio, ispit se računa kao nepoložen, a ispitni rok kao iskorišten.