UVOD U MODERNU TURSKU KNJIŽEVNOST

Naziv studija: Turkologija
Ime nastavnika: dr. sc. Azra Abadžić Navaey, docentica
Naziv predmeta: UVOD U MODERNU TURSKU KNJIŽEVNOST
Status predmeta: obvezatni
Oblik nastave: predavanje + seminar + vježbe (2+1+1)
Broj ECTS bodova: 4
Ciljevi predmeta: Uvođenje studenata u kulturno-povijesni kontekst razvoja moderne turske književnosti; upoznavanje s najvažnijim promjenama na kulturno-umjetničkom planu  u Osmanskome Carstvu tijekom 19.st., te s predvodnicima i posljedicama kulturnih reformi u društvu.

Sadržaj predmeta: Sadržaj uvodi studente u društveno-povijesni kontekst nastanka moderne turske književnosti, obrazovane pod utjecajem zapadnoeuropskih književnih uzora. Kronološki, kolegij prati prve promjene u kulturno-društvenoj sferi Osmanskoga Carstva od kraja 18.st., preko službenog uvođenja Tanzimatskih reformi (1839.) i različitih političko-ideoloških previranja u drugoj polovici 19.st. pa sve do stvaranja Nacionalne književnosti na početku 20.st. Uz općeniti osvrt na reforme koje su zahvatile sve sfere turskoga društva, posebna će se pažnja pokloniti kulturnim promjenama, njihovim predvodnicima, glavnim karakteristikama i odrazu na književni i općenito kulturno-umjetnički život.

Studentske obveze: Redovito prisustvovanje i aktivno sudjelovanje u nastavi kroz izlaganja seminarskih radova, čitanja odabrane literature i uključivanja u rasprave na izabrane teme. Završni ispit sastoji se od pismenog testa i usmene provjere znanja, a uključuje i vrednovanje kontinuiranog zalaganja studenta tijekom semestra (seminarski rad, aktivnost na nastavi).

Raspored rada (po tjednima):

01. Predavanje: Pregled sadržaja kolegija; definicija i periodizacija moderne turske književnosti

Seminar: Podjela tema za seminar; osvrt na obveznu i izbornu literaturu.

02. Predavanje: Prvi utjecaji sa Zapada; počeci pozapadnjačenja; društveno-povijesne prilike u Carstvu početkom 19.st.

Seminar: Izbor odgovarajuće literature, razgovor.

03. Predavanje: Novi poredak (Tanzimat) i službeni početak provođenja reformi.

Seminar: Čitanje odabrane literature, razgovor.

04. Predavanje: Prevoditeljska djelatnost; počeci razvoja moderne turske književnosti (Ibrahim Şinasi – Ziya Paşa – Namık Kemal).

Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, razgovor.

05. Predavanje: Drugi književni period Tanzimata (1876-1896); najvažniji predstavnici.

Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

06. Predavanje: Razvoj novinarstva i izdavačke djelatnosti kod Osmanlija.

Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

07. Predavanje: Razvoj proze pod utjecajem zapadne književnosti (prvi romani i pripovijetke)

Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

08. Predavanje: Prvi romanopisci i pripovjedači (predstavnici, glavne karakteristike…)

Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

09. Predavanje: Razvoj drame i kazališta kod Osmanlija.

Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

10. Predavanje: Otpor protiv politizacije književnosti: književna škola Servet-i fünun

Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

11. Predavanje: Književna škola Fecr-i Ati

Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

12. Predavanje: Mladoturska era (1908.-1918.); od panturanizma do turkizma.

Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

13. Predavanje: Počeci nacionalnog buđenja (osnivanje prvih nacionalnih kulturno-znanstvenih udruženja; važnija imena u književnom i kulturnom životu)

Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

14. Predavanje: Milli Edebiyat (ideološka orijentacija; najvažniji predstavnici u književnosti)

Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, razgovor.

Literatura:

Osnovna literatura:

Halman, Talat Sait i dr. (ur.), Türk Edebiyatı Tarihi, sv. 3, Ankara, 2007.
Kabaklı, Ahmed, Türk Edebiyatı, sv. 4, Istanbul, 1997.
Kudret, Cevdet, Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman I: Tanzimat’tan Meşrutiyet’e kadar (1859-1910), Istanbul, 1987.
Korkmaz, Ramazan, Yeni Turk Edebiyati: El Kitabi (1839-2000), Ankara, 2006.
Evin, Ahmet. Turk Romaninin, Kokenleri ve Gelisimi, Istanbul, 2004.

Dopunska i izborna  literatura:

Ortaylı, Ilber, Najduži vek Turske imperije, Beograd
Finn, Robert, Turk Romani: Ilk Donem (1872-1900), Istanbul, 2003.