Daniela Pelčakova, ug. lektorica – jesenski ispitni rok

svi termini od 10,00 do 14,00 sati u A-312:

31. kolovoza

7. rujna

12. rujna