Najava predavanja mr. sc. Marine Bregovac Pisk
by

Mr. sc. Marina Bregovac Pisk
Hrvatski povijesni muzej, Zagreb

 

Ban Josip Jelačić i njegovi serežani u likovnim djelima vezanim uz 1848. i 1849. godinu (primjeri iz Zbirke slika i grafika Hrvatskog povijesnog muzeja)

 

Burna zbivanja u Austriji i Ugarskoj tijekom 1848. i 1849. godine ostala su zahvaljujući napretku nove tehnike, litografije, gotovo trenutno zabilježena na nizu grafičkih listova. Ban Josip Jelačić koji je upravo godine 1848. uveden u bansku čast bio je predmetom velikog zanimanja brojnih umjetnika, od školovanih do gotovo potpunih amatera. Na brojnim grafičkim listovima prikazivan je u različitim odorama (kao ugarski konjanički general, visoki časnik austrijske vojske, hrvatski ban u tzv. instalacionoj odori). Veliku pozornost izazivale su i bitke u kojima se borio kao i postrojbe kojima je zapovijedao, među kojima su se naročito isticali njegovi vjerni pratioci serežani. Za vrijeme opsade i neposredno nakon pada Beča tiskan je niz listova na kojima su prikazani u borbama u gradu, ili pak kako mirno provode dane u njihovom logoru. Britkim su ih jezikom dotakle i bečke karikature tiskane u tom razdoblju. Bogat fond Zbirke slika i grafika Hrvatskog povijesnog muzeja vrijedan je izvor kako likovnih tako i dokumentarnih podataka vezanih uz početak banovanja i ratni put Jelačića u dvije godine koje su potresle austrijsko prijestolje i uzburkale krunske zemlje; ovom prilikom bit će kronološki predstavljena najzanimljivija likovna djela (slike i grafike) nastala u tom razdoblju – listovi Carla Goebela, Josefa Heickea, Ferenca Kollarža, Franza Xavera Zaldera, Anastasa Jovanovića i drugih kao i djela Franza Schrotzberga i Josefa Kriehubera koja su poslužila kao predlošci drugim umjetnicima.

 

Biobibliografija

Marina Bregovac Pisk, rođena 1956. godine u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je godine 1979. povijest umjetnosti kao glavni i engleski jezik kao drugi predmet. Magistrirala je 2003. godine na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, s temom Grafički listovi 1848-1849. godine (mentor dr. sc. Zvonko Maković). Od 1982. godine radi u Povijesnom muzeju Hrvatske (danas Hrvatskom povijesnom muzeju) kao kustos Zbirke slika, grafika i skulptura nastalih u razdoblju do početka 20. stoljeća. Stručno i znanstveno obrađuje Zbirku, sudjeluje u odabiru i katalogiziranju predmeta za povijesne izložbe koje Muzej redovito priređuje (npr. Znamenja vlasti i časti u Hrvatskoj u 19. stoljeću, Godina 1848. u Hrvatskoj i druge). Autorica je dva muzejska kataloga zbirki, te nekoliko kataloga povremenih izložaba.

Izbor iz bibliografije:

“Ivan Kukuljević Sakcinski – sakupljač umjetnina.” u: Muzeologija. Br. 32. Muzejski dokumentacijski centar. Zagreb, 1995., 14-22.

“Zbirka slika unutar Narodnoga muzeja nekad i danas u Hrvatskom povijesnom muzeju.” u: Zbornik radova sa znanstvenog skupa Naš Museum. Zagreb, 1998., 85-92.

Zbivanja 1848.-1849. na grafikama. (Katalog dijela muzejske zbirke grafika). Hrvatski povijesni muzej. Zagreb, 2000.

Život u palači. (Izložba i vodič Hrvatskog povijesnog muzeja). Hrvatski povijesni muzej. Zagreb, 2004.

“Josip Jelačić u grafikama suvremenika.” u: KAJ. Časopis za književnost, umjetnost, kulturu. Br. 1-2. God. XXXIX. Zagreb, 2006., 75-92.

Portreti u Zbirci grafika Hrvatskog povijesnog muzeja. (Katalog dijela muzejske zbirke grafika). Hrvatski povijesni muzej. Zagreb, 2009.

 

Podijelite Više
by

Mag. Jovan Pešalj
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

 

Najimpresivnija granica centralne Evrope. Habzburška granica prema Osmanskom carstvu 1739-1791.

 

Nakon Karlovačkog (1699) i Požarevačkog mira (1718) Habzburška monarhija i Osmansko carstvo su se od neprijatelja pretvorili u dobre susede. Ova promena se odrazila i na Vojnu krajinu. Beč je počeo da koristi krajiške trupe na dalekim evropskim ratištima, gde su dale veliki doprinos habzburškoj vojnoj istoriji. Promena u habzburško-osmanskim odnosima je takođe preobrazila prirodu habzburške granice prema Osmanskom carstvu. Precizno definisana i obeležena granična linija je zamenila pojas «ničije zemlje» gde je i u periodima mira tinjao sukob niskog intenziteta. Od toga trenutka na dalje, podanici sa obe strane su u budućnosti imali da budu dobri susedi, da uživaju u miru i bezbednosti i da pravedno koriste zajedničke granične resurse. Oba carstva su se iskreno posvetila ovom procesu.

Predavanje želi da skrene pažnju na mnoge moderne karakteristike ove granice, koje su u drugim krajevima Evrope zaživele tek decenijama kasnije. Tako je nova granična linija sledila vojnostrateške zahteve i «prirodne granice», zanemarujući istorijske međe pokrajina i poseda. Posle mletačko-osmanske granice, to je izgleda bila prva precizno povučena i obeležena državna granična linija u Evropi. U odnosu na Venecijance, Habzburgovci su uspeli da od granice stvore daleko efikasnije sredstvo za nadzor i kontrolu migracija. Posebno je značajan u tom pogledu bio stalni sanitarni kordon, zdravstvena institucija bez premca u istoriji Evrope, koja se protezala 2000 km od Jadranskog mora do Ukrajine.

Ove karakteristike su došle do posebnog izražaja posle Beogradskog mira (1739), kada se granična linija stabilizovala na velikim rekama, te će težište predavanja biti na ovom periodu. Nove funkcije granice su značile i nove dužnosti za krajišnike, koje nisu uvek lako podnosili. S druge strane, sveobuhvatni i razrađeni sistem kontrole je dosta uticao na razvoj putnih isprava, identifikacije i imigracione politike u centralnoj Evropi.

 

Biobibliografija

9/2002. diplomirani istoričar, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. 2003.-2004. vojni rok. Od 3/2005. asistent na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. 3/2008. magistar istrorijskih nauka, Filozofski Fakultet, Univerzitet u Beogradu (Jugoistočna politika Austrije 1699-1718. Magistarski rad odbranjen 26. 2008. na Univerzitetu u Beogradu). Od 5/2009. doktorsko istraživanje Habzburško-osmanska granica i kontrola horizontalne mobilnosti, 1739.-1791., Univerzitet u Beogradu. 02/2010.-05/2010., 8/2010., 8/2011. boravak i istraživanje na Institutu za istoriju Univerziteta u Beču. Stipendija Saveznog ministarstva nauke Republike Austrije

Izbor iz bibliografije:

“Između vrača i lekara: obeležja zdravstvene kulture.” u: Fotić, A. (ur.). Privatni život u srpskim zemljama u osvit modernog doba. Clio. Beograd, 2005., 475-504.

Istorijski izveštaj o Požarevačkom miru Vendramina Bjankija. Narodni muzej Požarevac. Požarevac, 2008. (komentari)

“Early Eighteenth Century Peacekeeping: How Habsburgs and Ottomans Resolved Several Border Disputes after Carlowitz.” u: Mitev, P.  – Parvev, I. – Baramova, M. – Racheva V. (ur.). Empires and Peninsulas Southeastern Europe between Carlowitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829. Lit Verlag.Berlin, 2010., 29-42.

“Nadzor i kontrola stranaca u 18. veku: slučaj Habzburške monarhije.” u: Beogradski istorijski glasnik. 2. Beograd, 2011., 177-190.

The Peace of Passarowitz 1718. Central European Studies, West Lafayette, IN: Purdue University Press. 2011. (uredio zajedno sa Charlesom Ingraom i Nikolom Samardžićem) “Making a Prosperous Peace. Habsburg Diplomacy and Economic Policy at Passarowitz.” u: Ingrao, Charles – Samardžić, Nikola – Pešalj, Jovan (ur.). The Peace of Passarowitz 1718.West Lafayette,IN:PurdueUniversity Press. 2011., 141-157.

Podijelite Više
by

Sanja Lazanin

Institut za migracije i narodnosti, Zagreb

 

Visoko plemstvo u habsburškim vojnokrajiškim reformama u 18. stoljeću

 

Uloga visokog plemstva porijeklom iz raznih krajeva Europe u habsburškoj službi na prostoru Hrvatsko-slavonske vojne krajine elaborirana je u nizu radova vojnokrajiške historiografije. U svom izlaganju usredotočit ću se, s jedne strane, na ulogu, sastav i porijeklo plemića koji su imali važne zapovjedne (kako vojne tako i administrativne) funkcije u Vojnoj krajini. S druge strane, pozornost će biti usmjerena na njihove staleške pozicije u državnoj politici, odnosno, u vođenju vojnokrajiških poslova, napose na njihovu formalno-pravnu ulogu i utjecaj. Kraj 17. stoljeća, a osobito 18. stoljeće, predstavljaju u povijesti Vojne krajine razdoblje njezine transformacije kako u prostornom tako i u funkcionalno-organizacijskom smislu. Nastojanja oko preuređenja te institucije očitovala su se u brojnim reformama čiji su predlagači i nositelji potjecali iz krugova visokog plemstva. Upravo se u tom razdoblju može uočiti promjena u načinu upravljanja Vojnom krajinom te promjena uloge unutrašnjoaustrijskog i drugog plemstva u habsburškoj službi. Staleški sustav upravljanja Vojnom krajinom postupno je zamijenjen centraliziranom upravom moderne države, utemeljenom u prosvjetiteljskim reformama. U priopćenju će navedeni problemi biti konkretizirani na razini personalizacije pojedinih plemića iz obitelji Carafa, Rabatta, Khevenhüller, Hildburghausen i drugih. Na temelju pisanih izvora naglasit će se dva aspekta djelovanja visokog plemstva u Vojnoj krajini: prvo, kako su shvaćali svrhu Vojne krajine i u kojoj je mjeri njihovo reformsko djelovanje bilo u funkciji habsburškoga strateškog plana pretvaranja u europsku silu, i drugo, kako se taj plan odražavao na njihov stav prema vojnokrajiškom stanovništvu osobito vojnicima krajišnicima.

 

Biobibliografija

Sanja Lazanin rođena je 1970. u Vinkovcima. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala njemački jezik i književnost i povijest. Na istom fakultetu 2002. obranila magistarski rad s temom iz hrvatske vojnokrajiške povijesti ranoga novog vijeka. Doktorsku disertaciju iz komparativne urbane historije obranila 2006. Od 1998. radi u Institutu za migracije i narodnosti u Zagrebu. Kraće vrijeme boravila u Grazu (1998. i 1999.) na stručnom usavršavanju. Bavi se temama iz hrvatske povijesti ranoga novog vijeka (vojnokrajiška povijest, egohistorija, stereotipi, urbana historija, etničke teme) i njemačkom paleografijom. Sudjelovala na više znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Objavila knjigu (Priručnik iz njemačke paleografije, Zagreb, 2004). Od 2000. članica uredništva znanstvenog časopisa Migracijske i etničke teme, a od 2009. glavna urednica istog časopisa. Kao vanjska suradnica sudjeluje u izvođenju dodiplomske i poslijediplomske nastave na Filozofskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Izbor iz bibliografije:

“J. W. Valvasor and J. Rabatta on the Croatian Military Border in 1689 and 1719. Stereotypes and mentality in the Triple Frontier comparative perspectives.” u: Roksandić, Drago (ur.). Microhistory of the Triplex Confinium. Intarenational Project. Conference Papers. Budapest,  1998., 89-110. (u koautorstvu s Dragom Roksandićem)

“Jedno viđenje hrvatske povijesti i narodnosti krajem 18. stoljeća.” u: Heršak, Emil (ur.). Etničnost i povijest. Zagreb, 1999., 149-161.

“Habsburg Military Conscription and Changing Realities of  the Triplex Confinium (16th – 18th Centuries).” u: Roksandić, Drago –  Štefanec, Nataša (ur.). Constructing Border Societies on the Triplex Confinium. Budapest, 2000., str. 91-117. (u koautorstvu s Natašom Štefanec)

“Granice u Europi.” u: Mežnarić, Silva (ur.) Etničnost i stabilnost u 21. stoljeću. Zagreb, 2002., 103-130. (u koautorstvu s Emilom Heršakom)

“Grof Josip Rabatta i slika hrvatskih krajišnika (kraj 17. i početak 18. stoljeća).” u: Migracijske i etničke teme. God. 19. Br. 4. Zagreb, 2003., 413-432.

Priručnik iz njemačke paleografije. Tipex. Zagreb, 2004.

“Stanovništvo Vinkovaca i Vukovara u razdoblju njihova oblikovanja u urbane cjeline: kraj 18. i početak 19. stoljeća.” u: Migracijske i etničke teme. God. 23. Br. 3. Zagreb, 2007., 225-249.

“Etničke i konfesionalne skupine u istočnoj Slavoniji i zapadnom Srijemu u 18. i početkom 19. stoljeća.” u: Razprave in gradivo. Br. 56-57. 2008., 190-211.

“Nastanak modernih gradova – Vinkovci i Vukovar.” u: Biškupić, Božo (gl. ur.). Slavonija, Baranja i Srijem. Vrela europske civilizacije. Sv. 1. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Galerija Klovićevi dvori. Zagreb, 2009., 365-372.

 

Podijelite Više
by

Hannes Grandits
Humboldtovo sveučilište u Berlinu, Institut za znanosti o povijesti

 

Ukidanje vojnokrajiškog sustava i promjene u obiteljskim gospodarstvima: studija slučaja

 

In meinem Vortrag möchte ich am Beispiel der Banalgrenze die sozialen Bedingungen, Veränderungen und Dynamiken in den letzten Jahrzehnten vor und während der Auflösung der Militärgrenze zum Thema machen. Es soll dabei vor allem um die Familienwirtschaften gehen und wie diese durch die sich recht grundsätzlich verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu sehr weitreichenden Umorientierungen gezwungen wurden.

 

Biobibliografija

Hannes Grandits ist seit dem Sommersemester 2010 Professor am Institut für Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin und war davor Dozent für Südosteuropäische Geschichte am Institut für Geschichte der Universität Graz bzw. im Studienjahr 2008/09 Vertretungsprofessor am Institut für Ost- und Südosteuropäische Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität in München. In seiner jüngsten wissenschaftlichen Arbeit hat er sich intensiv mit der Geschichte des spätosmanischen Balkan sowie der späthabsburgischen Gesellschaft beschäftigt und europäisch vergleichend an einer Geschichte von Familie und sozialer Sicherheit gearbeitet.

Izbor iz bibliografije:

Familie und sozialer Wandel im ländlichen Kroatien (18.-20. Jahrhundert). (Zur Kunde Südosteuropas Bd. 32) Böhlau. Wien – Köln – Weimar, 2002.

“Der Kampf um ein Visum: Alltagshintergründe südalbanischer Arbeitsmigration nach Griechenland.” u: Kaser, K. – Pichler, R. – Schwandtner-Sievers, S. (ur.). Die weite Welt und das Dorf. Migration in Albanien am Ende des 20 Jahrhunderts. Böhlau. Graz – Wien – Köln, 2002., 188-217.

Familie und sozialer Wandel im ländlichen Kroatien, 18.-20. Jhdt. Böhlau. Wien, 2002. Distinct Inheritances. Property, Family and Community in a Changing Europe. LIT.Berlin, 2003. (hrsg. mit P. Heady)

Birnbaum der Tränen. Lebensgeschichtliche Erinnerungen aus dem alten Jugoslawien. Böhlau. Wien, 2003. (hrsg. mit K. Kaser)

Popis Like i Krbave 1712. godine: obitelj, zemljišni posjed i etničnost u jugozapadnoj Hrvatskoj. Prosvjeta.Zagreb, 2003. (hrsg. gem. mit Karl Kaser und Siegfried Gruber)

The Power of “Armchair” Politicians: Ethnic Loyalty and Political Factionalism among Herzegovinian Croats. u: Bougarel, X. – Helms, E. – Duijzings G. (ur.). The New Bosnian Mosaic. Identities, Memories and Moral Claims. Ashgate. Aldershot –Burlington, 2007., 101-122.

Herrschaft und Loyalität in der spätosmanischen Gesellschaft. Das Beispiel der multikonfessionellen Herzegowina. Böhlau. Wien, 2008.

Yugoslavia’s Sunny Side. A History of Tourism in Socialism, 1950s-1980s. CEU Press.Budapest -New York, 2010. (hrsg. mit K. Taylor)

“Ländliches und städtisches Familienleben im Wandel: die Habsburgermonarchie zwischen 1848 und 1918.” u: Rumpler, H. – Urbanitsch P. – Harmat, U. (ur.). Die Habsburgermonarchie 1848 – 1918. Band IX. Sozialgeschichte. Verlag der Akademie der Wissenschaften. Wien, 2010., 621-699.

Conflicting Loyalties in the Balkans. The Great Powers, the Ottoman Empire and Nation-Building. I. B. Tauris.London, 2011. (hrsg. mit N. Clayer u. R. Pichler)

Kinship and Social Security in Contemporary Europe. Vol. I: Family and the State during the Century of Welfare: Eight countries. Campus. Frankfurt/M. -New York, 2011.

Podijelite Više
by

Dr. sc. Željko Holjevac, doc.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Povijesti krajiških pukovnija: domašaji i poticaji

 

Pisanju povijesti pojedinih pukovnija habsburške Vojne krajine u hrvatskim zemljama i izvan njih pristupilo se sredinom 19. stoljeća, kada se napunilo, ovisno o dinamici nastanka pojedinih pukovnija, stotinu godina njihova postojanja. Bilo je to u vrijeme kada je već pomalo anakrona Vojna krajina ulazila u završna desetljeća svoga dugog trajanja i kada je došlo na red svojevrsno vrednovanje vojničkih učinaka krajiških pukovnija kao sastavnice ukupne carsko-kraljevske austrijske vojske. Bilo je to svakako i u vrijeme kada su različiti oblici romantičarske “Vaterlandsliebe” upravljali ponašanjem većine ljudi i kreirali tendencije u kulturnome stvaralaštvu, a utjecali su i na ljudsku svakodnevicu. U Hrvatsko-slavonskoj Vojnoj krajini radilo se to, kako i priliči vojničkoj instituciji, organizirano i subordinirano: na temelju zapovijedi Glavnog zapovjedništva u Zagrebu od 7. ožujka 1845., dakle “po zadatku” (onako kako se u Vojnoj krajini manje-više činilo i sve ostalo). Tada je zagrebačka “General Commando” po intenciji from above, tj. po naputku Dvorskog ratnog vijeća (Hofkriegsrat) u Beču, naložila podređenim pukovnijskim zapovjedništvima da se pobrinu za prikupljanje potrebnih obavijesti, njihovu obradu i pisanje pukovnijskih povijesti. Rezultat je u svakoj krajiškoj pukovniji trebala biti “vlastita pukovnijska povijest, koja treba kronološkim redom, koliko je moguće točno, sadržavati sve događaje, što su se tijekom vremena zbili [u svezi] s pukovnijom kao vojnom postrojbom od njezina postanka”,  kako se tim povodom izrazio zapovjednik Ogulinske pukovnije pukovnik Stefan Šupljikac von Vitez u pismu umirovljenome pukovniku Franji Holjevcu, zamolivši ga da svojim znanjima o vremenu prije Napoleonovih ratova, o čemu u tadašnjem ogulinskom pukovnijskom arhivu nije bilo nikakvih sačuvanih dokumenata, pomogne u pisanju povijesti te pukovnije.

Rad na pukovnijskim povijestima prepuštao se u pravilu upravnim satnicima, ljudima koji su kao čelne osobe upravnih odjela (Grenz-Verwaltung-Abtheilung) u svakoj pukovniji bili zaduženi za ekonomske, društvene i ostale “predmete” koji nisu ulazili u opseg pojma zapovijedanja ljudstvom u ratu i miru kao čisto vojničkoga posla (u užem smislu te riječi). Oni su toj zadaći pristupili onako kako su najbolje znali i umjeli: pojedinci vičniji peru bili su izdašniji u svojim zapažanjima, dok su se ostali pretežno zadovoljavali razmjerno površnijim eksplikacijama. Pisali su na njemačkom jeziku, službenom jeziku u Vojnoj krajini. Oslanjali su se na vlastite uvide i raspoložive dokumente koji su im se našli pri ruci, a pri sastavljanju pojedinih dijelova svojih knjiga koristili su se i različitim podacima iz druge ruke, ponekad ih i doslovno preuzimajući. Samo pri iznošenju činjenica vezanih uz vrijeme kada su neposredno bili u službi pukovnije kao upravni satnici, njihova se autorska izvornost može smatrati potpunom i autentičnom. Težište je njihova stvaralačkog napora bilo usmjereno prema opisivanju uistinu brojnih ratnih pohoda u kojima su sudjelovale krajiške pukovnije, budući da je tijekom druge polovice 18. i prve polovice 19. stoljeća jedva i bilo desetljeća u kojem one nisu morale odlaziti nekamo na bojište. Pored toga, iako u drugome planu i u sjeni dominantne vojne komponente, u zapisima koji su potekli iz pera krajiških upravnih satnika ima i različitih narativnih i statističkih obavijesti i o drugim segmentima ljudske stvarnosti, kao što su poljoprivreda, obrt i trgovina, promet i veze, vjere i crkve, školstvo, prirodne osobitosti, kulturno-povijesne znamenitosti itd. Neki su zapisi ukoričeni i tiskani kao knjige, a ostali koji su do danas preživjeli sačuvani su u jednoj ili više rukopisnih inačica. Tako su npr. u karlovačkom dijelu Vojne krajine tiskane povijesti Ogulinske i Otočke pukovnije, dok je povijest Slunjske pukovnije sačuvana u Zbirci rukopisa Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu, jednako kao i povijest Ličke pukovnije (postoji čak nekoliko dovršenih i nedovršenih verzija povijesti te pukovnije s potpisima različitih autora). U usporedbi s “linijskim” pukovnijama, tj. redovnim postrojbama carsko-kraljevske vojske, čije su povijesti većim dijelom tiskane, neke i u više različitih izdanja (ponajbolji uvid u to pruža knjižnica Ratnog arhiva u Beču), krajiške su pukovnije svojim povijestima skromno zastupljene u kontekstu te vojske kao cjeline, a njihove su povijesti samo manjim dijelom ugledale svjetlo dana.

S obzirom na vrijeme u kojem su nastale, povijesti krajiških pukovnija, u mjeri u kojoj ih ima, predstavljaju danas vrijedan povijesni izvor, i to podjednako one koje nisu objavljene kao i one koje su objavljene. Štoviše, ove druge su i danas, stoljeće i pol kasnije, najčešće jedina ili gotovo jedina priručna “literatura” o povijesti pojedinih krajiških pukovnija, iako svojedobno nisu nastale kao plod rada povjesničara niti mogu dati odgovor na mnoga pitanja koja ljudi iz struke danas mogu postaviti. Svjedoci smo u novije vrijeme oživljavanja interesa za povijesti krajiških pukovnija: neke se prevode s njemačkoga i ponovno objavljuju na hrvatskome jeziku, neki se rukopisi sustavno priređuju za tisak, a neka djela služe i kao pažnje vrijedan poticaj za nova istraživanja koja nužno moraju biti znanstveno utemeljena i oslonjena na arhivsko i drugo gradivo. Fascinantno obimno i silno fragmentarno u isto vrijeme, to je gradivo takvo da za pojedina pitanja nudi sjajne mogućnosti detaljne obrade, dok za druga jedva ostavlja prostor za osnovnu orijentaciju. Pritom su sačuvani primarni fondovi nastali djelovanjem krajiških pukovnija vrlo često krajnje oskudni, dok su neki važni sekundarni fondovi poput npr. fonda Dvorskog ratnog vijeća u Beču u stoljetnome kontinuitetu gotovo nesavladivi za istraživača koji se danas kao pojedinac želi okušati u pisanju povijesti krajiških pukovnija kao sinteza ili u izradi ambicioznije specijalističke rasprave o pojedinim aspektima njihove prošlosti sa znanstvenoga stajališta. U jednom i u drugom slučaju, poznavanje njemačkoga jezika i njemačkoga pisma je nužno, posla ima više nego dovoljno, ali je i profesionalni izazov utoliko na različite načine višestruko primamljiv.

 

Biobibliografija

Željko Holjevac rođen je 15. prosinca 1973. u Brinju. Osnovnu je školu polazio u rodnom mjestu, a gimnaziju u Otočcu i Senju. Akademski stupanj doktora povijesnih znanosti stekao je 2006. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bio je asistent u Institutu društvenih znanosti “Ivo Pilar” u Zagrebu. Od 2007. zaposlen je kao docent na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predavao je na Hrvatskim studijima i Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a jedan semestar i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Istraživački je više puta boravio u inozemstvu, najviše u arhivima i knjižnicama u Beču i Budimpešti. Predsjednik je Društva za hrvatsku povjesnicu i Državnog povjerenstva za natjecanje učenica i učenika osnovnih i srednjih škola iz povijesti, a kao vanjski suradnik vodi Područni centar Instituta društvenih znanosti “Ivo Pilar” u Gospiću. Bavi se pretežno Vojnom krajinom i gradišćanskim Hrvatima, hrvatsko-mađarskim odnosima i različitim srodnim temama s težištem na modernom i suvremenom razdoblju. Sudjelovao je dosad s priopćenjima na više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, konferencija, kongresa, simpozija, seminara, kolokvija, tribina i okruglih stolova. Kao autor ili suautor objavio je pet znanstvenih i jednu popularnu knjigu, više znanstvenih radova i stručnih priloga u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima, te udžbenik povijesti za sedmi razred osnovne škole i treći razred gimnazije. Uredio je i dva zbornika radova, od čega jedan u dvije knjige.

Izbor iz bibliografije:

Gospić u Vojnoj krajini (1689. – 1712. – 1881.). Prilog slici gospićke prošlosti. Hrvatski zemljopis. Zagreb, 2002.

Brinjsko-lički ustanak 1746. godine. Meridijani. Samobor, 2004.

Ivan Dominik Vukasović. Zemljopisni i povijesni novi opis Karlovačkog generalata u Kraljevini Hrvatskoj (1777.). Državni arhiv. Gospić, 2005. (priredio Željko Holjevac)

Gradišćanski Hrvati u Mađarskoj i Hrvati u Slovačkoj. Analiza hrvatskih naselja u zapadnoj Mađarskoj i Slovačkoj. Croatica. Zagreb – Budapest – Bratislava, 2006. (u koautorstvu s Tomislavom Jelićem)

Hrvatsko-slavonska Vojna krajina i Hrvati pod vlašću Osmanskoga Carstva u ranome novom vijeku. 2. svezak Hrvatske povijesti u ranome novom vijeku. Barbat & Leykam International. Zagreb, 2007. (u koautorstvu s Nenadom Moačaninom)

Gackom kroz povijest. Hrvatski radio Otočac. Otočac, 2009.

Ogulinska pukovnija (1746.-1873.). Polazišta. Matica hrvatska. Ogulin, 2012. (u tisku)

Podijelite Više