Kontakti

Odsjek i Katedra

Pročelnica Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku
Dr. sc. Kristina Katalinić, docentica (Katedra za hungarologiju)
Kabinet: B-002
Telefon: 01-4092-045
Adresa elektronske pošte: kkatalin@ffzg.hr
Konzultacije: četvrtkom od 11.00 do 12.00 i/ili prema dogovoru

Zamjenica pročelnice Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku
Dr. sc. Barbara Kerovec, docentica (Katedra za turkologiju)
Kabinet: B-022
Telefon: 01-4092-064
Adresa elektronske pošte: barbara.kerovec@gmail.com

V.d. predstojnice Katedre za judaistiku
Dr. sc. Zrinka Božić Blanuša, docentica (Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje)
Kabinet: B-117 i D-19
Telefon: 01-4092-026 i 01-4092-080
Adresa elektronske pošte: zbblanus@ffzg.hr

Koordinatorica za MOZVAG, satničarka Katedre za judaistiku, Web administratorica i
Povjerenica Odsjeka u Povjerenstvu za osiguravanje kvalitete

Dr. sc. Naida-Michal Brandl, docentica
Kabinet: C-012
Telefon: 01-4092-395
Adresa elektronske pošte: mbrandl@ffzg.hr

Koordinator za ISVU i ECTS Katedre za judaistiku
Dr. sc. Kotel Dadon, izvanredni profesor
Kabinet: C-012
Telefon: 01-4092-395
Adresa elektronske pošte: kdadon@ffzg.hr

Tajnica Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku
Tajnica za ISVU Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku

Ana Ugrinović
Tajništvo: B-021
Telefon: 01-4092-030
Adresa elektronske pošte: augrinov@ffzg.hr

Studentski predstavnici

Preddiplomski studij:

I. godina:
Predstavnica Marija Peterlić: maria.pet13@gmail.com
Zamjenica Nikolina Jendriš: jendris.nikolina@gmail.com

II. godina:
U akademskoj godini 2019/2020. neupisana godina studija.

III. godina:
Predstavnica Gordana Estera Mihočević: goga.mihocevic@gmail.com
Zamjenik Loren Ropac: lorenropac1@gmail.com

Diplomski studij:

I. godina:
Predstavnik Andrija Nebojša Vrdoljak: andrija.vrdoljak1@gmail.com
Zamjenica Valentina Koleš: tinna9196@gmail.com

II. godina:
Predstavnica Dora Vidaković: dvidakov@ffzg.hr
Zamjenica Tamara Golub: tamara.golub1@gmail.com