Odsjek

Odsjek i Katedra / Department and chair contacts

Pročelnica Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku
Dr. sc. Barbara Kerovec, docentica (Katedra za turkologiju)
Kabinet: B-022
Telefon: 01-4092-064
Adresa elektronske pošte: barbara.kerovec@gmail.com

Zamjenica pročelnice Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku
Predstojnica Katedre za judaistiku
Koordinatorica za MOZVAG, povjerenica za kvalitetu, satničarka, web administratorica

Dr. sc. Naida-Michal Brandl, docentica
Kabinet: C-012
Telefon: 01-4092-395
Adresa elektronske pošte: mbrandl@ffzg.hr

Koordinator za ECTS Katedre za judaistiku
Dr. sc. Kotel Dadon, izvanredni profesor
Kabinet: C-012
Telefon: 01-4092-395
Adresa elektronske pošte: mobilnost-jud@ffzg.hr

Chair of Judaic studies international academic and student mobility (ECTS coordination)
Email: mobilnost-jud@ffzg.hr

Koordinatorica za ISVU Katedre za judaistiku
Doktorandica Anita Fiket, asistentica
afiket@ffzg.hr

Tajnica Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku
Tajnica za ISVU Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku

Ana Ugrinović
Tajništvo: B-021
Telefon: 01-4092-030
Adresa elektronske pošte: augrinov@ffzg.hr

Studentski predstavnici

Preddiplomski studij:

I. godina:
Predstavnik Arieh Harel: ariehharel@yahoo.com

II. godina:
Predstavnica Marija Peterlić: maria.pet13@gmail.com

III. godina:
Predstavnik/ca

Diplomski studij:
Nema studentskih predstavnika.

Formulari:
Potvrda o koliziji
Potvrda za ručni upis kolegija
Obrazac za horizontalnu mobilnost
Molba za odobrenje teme diplomskoga rada