Statut

STATUT KLUBA STUDENATA POVIJESTI UMJETNOSTI FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 88/01 i 11/02) i članka 22. Statuta, Skupština Kluba studenata povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na redovnoj sjednici Skupštine, održanoj u Zagrebu, 21. studenog 2013. godine, donijela je

 

STATUT

KLUBA STUDENATA POVIJESTI UMJETNOSTI FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 

I/ OPĆE ODREDBE

.

Članak 1.

Klub studenata povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: KSPUFF) je nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja poštuje svačija prava i slobode.

KSPUFF je udruga u koju se dobrovoljno udružuju studenti i apsolventi povijesti umjetnosti, studenti srodnih grupa ili fakulteta, te osobe koje su upisale poslijediplomski studij iz područja umjetnosti pod uvjetima propisanim zakonom i ovim statutom, radi postizanja ciljeva na području kvalitetnog studiranja.

 

Članak 2.

Temeljni akt KSPUFF-a jest Statut.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu području djelovanja udruge; o zastupanju, o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o javnosti rada udruge, o članstvu i članarini, pravima, obvezama i odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku rada, te postupku s imovinom u slučaju prestanka rada udruge.

.

II/ NAČELA KSPUFF-a

.

Članak 3.

Načela KSPUFF-a:

-različitost stavova

-sloboda izbora

-javnost i demokratičnost mišljenja

-samostalnost u radu

-odgovornost pojedinca

.

III/ NAZIV, ZNAK I PODRUČJE DJELOVANJA

.

Članak 4.

Puni naziv KSPUFF-a je:  Klub studenata povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz naziv na hrvatskome jeziku na memorandumu se mogu upotrebljavati nazivi na:

-engleskom: Art History Students’ Assotiation of the Faculty of Philosophy, University of Zagreb

-njemačkom: Sudentenverein der Abteilung für Kunstgeschichte der Philosophischen Fakultät Universität Zagreb

-francuskom: L’Associazione des ëtudiants de l’ Histoire de l’ art, Facultë des Lettres, l’ Universitë de Zagreb

-talijanskom: L’ Associazione degli studenti di Storia dell’ Arte, Facolta di Lettere e Filosofia, l’ Universita di Zagabria

Skraćeni naziv je KSPUFF.

Sjedište KSPUFF-a je na Odsjeku za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet u Zagrebu, Ivana Lučića 3 (10000 Zagreb).

 

Članak 5.

Pečat KSPUFF-a je kružnog oblika. U sredini pečata je znak KSPUFF-a., iznad je natpis Klub studenata povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a ispod je skraćenica KSPUFF i mjesto sjedišta. Pečat je promjera 34 mm.

 

Članak 6.

KSPUFF djeluje na području Grada Zagreba, a upisan je u registar udruga građana koji vodi Gradski ured za opću upravu.

 

IV/ CILJEVI I PODRUČJE DJELOVANJA KSPUFF-a

 

 

Članak 7.

Ciljevi KSPUFF-a

-djelatna skrb za ostvarivanje obrazovnih, društvenih, kulturnih i drugih interesa studenata,

-briga o studentskom standardu i socijalnom statusu

-sudjelovanje u radu Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

-utjecanje na kvalitetu studija i poštivanja osnovnih prava studenata

-suradnja s ostalim stručnim ustanovama i studentskim organizacijama na zagrebačkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, drugim organizacijama u RH i svijetu, sa srodnim teoretskim i praktičnim interesima.

-promicanje povijesti umjetnosti kao struke

 

Članak 8.

U svrhu ostvarenja svojih ciljeva KSPUFF obavlja slijedeće djelatnosti:

-okuplja studente preddiplomskog i diplomskog studija, apsolvente povijesti umjetnosti, studente srodnih grupa i fakulteta te osobe koje su upisale poslijediplomski studij iz područja umjetnosti, a koje svojim radom i prilozima doprinose kvalitetnom studiranju

-organizira kulturno-umjetničke programe, izložbe i razne studentske aktivnosti

-objavljuje biltene i stručne publikacije, promovira svoj rad i rad studenata u tiskanim i internetskim medijima

-surađuje sa stručnim ustanovama, drugim klubovima i udrugama u tuzemstvu i inozemstvu

-obavlja ostale djelatnosti radi ostvarenja ciljeva KSPUFF-a sukladno Statutu i udružuje se u druge udruge sukladno zakonu

.

V/ SREDSTVA ZA RAD

 

Članak 9.

KSPUFF kao pravna osoba raspolaže sredstvima koja ostvaruje:

-članarinom

-namjenskim sredstvima dobivenih od državnih tijela i drugih organizacija – prihodima od darova, priloga, donacija i sponzorstva

-iz drugih izvora financiranja sukladno zakonu .

 

Članak 10.

Financijsko poslovanje KSPUFF-a vodi se na osnovu važećih propisa kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 .

VI/ SURADNJA I UDRUŽIVANJE S DRUGIM ORGANIZACIJAMA

.

Članak 11.

KSPUFF može ostvariti suradnju s drugim odgovarajućim udruženjima u Hrvatskoj i inozemstvu, te se učlaniti u druge udruge.

.

VII/ JAVNOST RADA

.

Članak 12.

Djelovanje KSPUFF-a je javno.

 

Članak 13.

KSPUFF poduzima potrebne mjere radi osiguranja javnosti rada korištenjem sredstva javnog informiranja, te pismenim izvješćima članovima i zainteresiranim institucijama, organiziranjem skupova i kulturnih priredbi uz prisustvo stručnjaka za ta područja, a sve sukladno propisima o informiranju i izdavačkoj djelatnosti.

 

Članak 14.

Organi KSPUFF-a dužni su razmotriti inicijativu svih članova i obavijestiti o zauzetom stavu.

 

VIII/ ORGANI KSPUFF-a, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

 

Članak 15.

Organi KSPUFF-a su:

  1. Skupština
  2. Izvršni odbor (u daljnjem tekstu: IO)
  3. Nadzorni odbor (u daljnjem tekstu: NO)

.

1. SKUPŠTINA

Članak 16.

Skupština je najviši organ upravljanja koji čine svi članovi KSPUFF-a.

 

Članak 17.

Redovna skupština obavezno se saziva jednom godišnje, a izvanredna po potrebi. Skupštinu saziva predsjednik IO samoinicijativno ili na zahtjev IO ili na zahtjev jedne trećine (1/3) članova skupštine. Ako predsjednik ne sazove sjednicu skupštine u roku od četrnaest (14) dana od dana dostave zahtijeva, sazvati će je predlagatelj.

 

Članak 18.

Nadležnosti Skupštine:

-donošenje Statuta, izmjena i dopuna statuta, a na prijedlog IO

-donošenje drugih općih akata – pravilnici i poslovnici o radu

-imenovanja i opozivanje članovima IO i NO

-bira i razrješuje predsjednika i dva dopredsjednika

-donošenje financijskog plana, završnog računa i plana rada

-odlučivanje o žalbama

-obavljanje i drugih poslova utvrđenih ovim Statutom, te onih poslova kojim Statutom ili drugim općim aktom nisu stavljeni u nadležnost drugog organa

-donošenje odluke o prestanku rada KSPUFF-a

 

Članak 19.

Skupština donosi odluke na sjednici Skupštine na kojoj je prisutno najmanje petnaest (15) redovnih članova KSPUFF-a, Ako na Skupštini nije prisutno petnaest (15) redovnih članova, predsjednik KSPUFF-a je dužan u roku od deset (10) dana ponovno sazvati Skupštinu s istim dnevnim redom, a takav saziv Skupštine valjano odlučuje ukoliko je prisutno najmanje deset (10) redovnih članova Kluba.

Glasovanje u Skupštini je javno.

Na zahtjev najmanje deset (10) članova Skupštine glasovanje može biti i tajno.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih prisutnih redovnih članova Skupštine.

.

Članak 20.

O zasjedanju Skupštine članstvo se obavještava najmanje sedam (7) dana ranije.

.

2. IZVRŠNI ODBOR

.

Članak 21.

IO čine predsjednik i dva (2) dopredsjednika, tajnik, blagajnik. Tajnik i predsjednik biraju se neposredno na osnovu zajedničkog programa kandidature na godinu dana, a iz glasova Skupština. Dva dopredsjednika i blagajnika izglasava Skupština na prijedlog bilo kojeg člana Skupštine.

.

Članak 22.

IO obavlja sljedeće poslove:

-utvrđuje prijedlog Statuta, izmjene i dopune Statuta i općih akata

-utvrđuje prijedlog plana rada, financijskog plana i završnog računa

-priprema materijal za rad Skupštine, izvršava odluke Skupštine

-osniva stalne i povremene komisije i radne skupine

-utvrđuje visinu i naplatu članarine

-vodi brigu o imovini KSPUFF-a

-organizira kulturne manifestacije

-odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova

.

Sjednicu IO saziva predsjednik. Odluke IO donose se većinom njegovih članova. Sjednice IO održavaju se jednom mjesečno, a po potrebi i češće o čemu odlučuje predsjednik.

IO se bira na mandat u trajanju od jedne godine.

.

Članak 23.

Predsjednik:

-predstavlja i zastupa KSPUFF

-saziva IO i Skupštinu

-predstavlja IO

-zajedno s tajnikom odobrava i isplatu računa

-vodi brigu o administraciji KSPUFF-a, organizacijskim pitanjima, izvršavanju plana i programa

-po potrebi vodi financijsko poslovanje i isplatu računa

 

Članak 24.

Tajnik:

-predstavlja i zastupa KSPUFF

-vodi knjigu članova KSPUFF-a

-vodi brigu o administraciji KSPUFF-a, organizacijskim pitanjima, izvršavanju plana i programa

-vodi zapisnik sa sjednice IO i Skupštine

-zajedno s predsjednikom odobrava isplatu računa

-po potrebi vodi financijsko poslovanje i isplatu računa

 

Članak 25.

Blagajnik:

-vodi financijsko poslovanje

-prikuplja članarinu i druge priloge

-vrši isplatu računa

-brine za inventar, osigurava rekvizite i opremu za kulturne događaje

-brine o stručnoj literaturi

.

Članak 26.

Članovi IO biraju se na mandat od jedne (1) godine.

.

Članak 27.

Član IO opozvat će se i prije isteka mandata:

-ako neopravdano izostane sa sjednice odbora dva puta (2x)

-ako neuredno izvršava obaveze koje je preuzeo

-ako mu prestane članstvo u KSPUFF-u

Ukoliko opoziva pojedine članove IO, Skupština bira nove glasovanjem. Mandat takvih članova IO traje do isteka mandata u čiji su sastav birani. Ukoliko opoziva cijeli IO Skupština bira novi s punim mandatom.

.

3.  NADZORNI ODBOR

.

Članak 28.

NO je tijelo koje vrši funkciju kontrole nad radom KSPUFF-a, njegovih tijela i dužnosnika, te brine o poštivanju Statuta i ostalih važećih propisa. O uočenim nepravilnostima NO izvješćuje mjerodavno tijelo KSPUFF-a. NO se sastoji od pet (5) članova, čiji je mandat jedna (1) godina, a čine ga predstavnici I, II, III i IV godine, njihovi zamjenici te predstavnik apsolvenata Studija povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Članovi NO biraju predsjednika NO između sebe.

 

Sjednice NO održavaju se prema potrebi, a na zahtjev predsjednika NO.

 

NO Donosi odluke natpolovičnom većinom članova NO.

 

NO dužan je prisustvovati na svim Skupštinama Kluba. Pojedini članovi NO mogu najviše dva puta (2x) izostati sa Skupštine, u protivnom će biti sankcionirani.

 

Predstavnici godine koji čine NO dužni su prisustvovati na sjednicama Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta (u daljnjem tekstu Odsjek). Ukoliko je predstavnik godine spriječen, umjesto njega dužan je prisustvovati njegov zamjenik. Nakon svake sjednice Odsjeka  predstavnici (i/ili njihovi zamjenici) dužni su podnijeti izvještaj s vijeća sjednice Odsjeka i dostaviti ga IO.

.

IX/ ČLANSTVO, PRAVA, DUŽNOSTI, ODGOVORNOSTI ČLANOVA, OBLICI SUDJELOVANJA U AKTIVNOSTI I DJELATNOSTIMA KSPUFF-a

.

Članak 29.

Članovi KSPUFF-a dijele se na redovne, pridružene i počasne.

Članovima KSPUFF-a mogu biti svi studenti povijesti umjetnosti na svim razinama studija, kao i studenti srodnih struka, osobe te ili srodnih struka koje nisu studenti a svojim radom doprinose Klubu, osobe koje Skupština proglasi počasnim članovima.

Članstvo vrijedi godinu dana. Svi članovi KSPUFF-a, osim počasnih članova, svoje članstvo obnavljaju krajem akademske godine.

 

Članak 30.

Redovni članovi KSPUFF-a mogu biti isključivo fizičke osobe i to:

-studenti povijesti umjetnosti

-apsolventi povijesti umjetnosti

-osobe koje su upisale poslijediplomski studij iz područja umjetnosti

Redovni članovi KSPUFF-a imaju slijedeća prava i obveze:

-birati i biti biran u sva tijela KSPUFF-a,

-biti informiran o radu KSPUFF-a,

-biti informiran o ostvarivanju svojih prava u području djelovanja KSPUFF-a,

-ocjenjivati rad KSPUFF-a,

-poštivati odredbe ovog Statuta i drugih općih i pojedinačnih akata, te propisa udruga kojima je KSPUFF pristupio,

-sudjelovati u radu KSPUFF-a,

-sudjelovati na Skupštinama KSPUFF-a,

– davati prijedloge u svezi s djelatnošću Kluba,

– štiti svojim djelovanjem interese, ugled, čast i imovinu KSPUFF-a,

-plaćati članarinu sukladno odluci IO.

 

Članak 31.

Pridruženi članovi KSPUFF-a mogu biti isključivo fizičke osobe i to:

-studenti srodnih studijskih grupa ili fakulteta

-diplomirani studenti povijesti umjetnosti i srodnih struka

-osobe iz kulturno-umjetničkog polja djelatnosti koje će svojim članstvom pridonijeti boljitku Kluba

-inozemni studenti povijesti umjetnosti, suradnici, asistenti, profesori i dr.

Pridruženi članovi KSPUFF-a imaju slijedeća prava i obveze:

-pridruženi članovi imaju sva prava i obveze kao i redovni osim prava da glasuju na Skupštinama, biraju i budu birani u tijela KSPUFF-a.

 

Članak 32.

Počasni članovi KSPUFF-a mogu biti isključivo fizičke osobe i to:

-profesori Odsjeka i sve osobe iz kulturno-umjetničkog polja djelatnosti čiji rad, stručnost i zalaganje članovi Skupštine ocijene kao doprinos radu, boljitku i ugledu KSPUFF-a.

Počasne članove predlažu:

-IO

-NO

-svi članovi Skupštine

Odluka o počasnim članovima donosi se natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine.

 

Članak 33.

Članstvo prestaje:

-istupanjem člana

-istekom članarine

-isključenjem (Odluku o isključenju člana donosi IO. U roku od četrnaest (14) dana nakon primitka odluke, član ima pravo podnijeti prigovor Skupštini KSPUFF-a. Skupština donosi odluku o prigovoru na prvoj idućoj sjednici Skupštine.)

-prestankom rada KSPUFF-a

-počinjenjem kaznene štete drugom članu KSPUFF-a

-smrću člana

.

X/ PRESTANAK RADA KSPUFF-A

 

Članak 34.

KSPUFF prestaje s radom:

-odlukom Skupštine KSPUFF-a, a odluku podrže svi prisutni članovi Skupštine, a da taj broj čini jednu polovinu (1/2) ukupnog broja članova

-u drugim slučajevima utvrđenim zakonom

.

U slučaju prestanka s radom KSPUFF svu imovinu namjenjuje Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofski fakultet, Zagreb, Ivana Lučića 3.

.

Članak 35.

Predsjednik KSPUFF-a ili osoba koja ga punopravno zamjenjuje dužna je podnijeti prijavu o prestanku rada KSPUFF-a tijelu državne uprave radi brisanja KSPUFF-a iz registra udruga.

.

XI/ PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Izmjene i dopune Statuta donose se prema postupku donošenja Statuta. Inicijativu za izmjenu i dopunu Statuta može iznijeti svaki član KSPUFF-a Izvršnom odboru ili neposredno na sjednici Skupštine. Ukoliko član iznese prijedlog izmjene Statuta Izvršnom odboru, a IO taj prijedlog podrži, pristupa se izmjeni Statuta. Ukoliko član iznese prijedlog izmjene Statuta neposredno na sjednici Skupštine, a  IO prijedlog podrži, pristupa se izmjeni Statuta. Ukoliko član iznese prijedlog izmjene Statuta neposredno na sjednici Skupštine, a prijedlog podrže svi prisutni članovi Skupštine, a da taj broj čini jednu trećinu (1/3) ukupnog broja članova, također se pristupa izmjeni Statuta.

.

Članak 37.

Za tumačenje ovog Statuta nadležna je Skupština.

.

Članak 38.

Pitanja koja nisu pobliže određena ovim Statutom mogu se odrediti drugim propisima KSPUFF-a koje donosi Skupština ili IO.

.

Članak 39.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegova usvajanja na Skupštini KSPUFF-a.