Silabi – 1. godina diplomskoga studija

ZIMSKI SEMESTAR

Obvezni kolegiji
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) I. 1. (4 ECTS)
Metodika nastave talijanskog jezika (samo za nastavnički smjer) (5 ECTS)

Izborni kolegiji iz talijanskoga jezikoslovlja i kulture
Tvorba riječi (5 ECTS)
Semantika talijanskoga jezika (5 ECTS)
Varijeteti talijanskog jezika (5 ECTS)
Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana (5 ECTS)

Izborni kolegiji iz talijanske književnosti i kulture
Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina (5 ECTS)
Kazalište Carla Goldonija (5 ECTS)
Mafija na filmu (5 ECTS)

Izborni kolegiji iz metodike nastave talijanskoga jezika
Vrednovanje i testiranje jezične kompetencije (5 ECTS)
Proces usvajanja drugog jezika (5 ECTS)

Izborni kolegiji iz područja prevođenja
Talijanska pripovjedna proza u prijevodu (3 ECTS)

 

LJETNI SEMESTAR

Obvezni kolegiji
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) I. 2. (4 ECTS)
Studentska praksa 1 (samo za nastavnički smjer) (5 ECTS)

Izborni kolegiji iz talijanskoga jezikoslovlja i kulture
Teorija prevođenja (5 ECTS)
Talijanska dijalektologija (5 ECTS)
Od latinskoga do talijanskoga (5 ECTS)
Pragmalingvistika i tekstna lingvistika: izvornik i prijevod (5 ECTS)

Izborni kolegiji iz talijanske književnosti i kulture
Neprilagođeni. Talijanski roman početkom 20. st. (5 ECTS)
Talijanska epika 15. i 16. stoljeća (5 ECTS)
Italo Calvino od neorealizma i postmodernizma (5 ECTS)

Izborni kolegiji iz metodike nastave talijanskoga jezika
Glotodidaktika (5 ECTS)
Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika (5 ECTS)

Izborni kolegiji iz područja prevođenja
Osnove usmenoga prevođenja (3 ECTS)