Triplex Confnium pod-projekt

 
Istraživačko-revitalizacijski program

Banovac


 

Kontakt: Dr. sc. Nataša Štefanec, natasa.stefanec@zg.htnet.hr

 


 

Voditelji

Prof. dr. sc. Aleksandar Durman

pročelnik Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Drago Roksandić

pročelnik Odsjeka za povijest i predstojnik Zavoda za hrvatsku povijest

Filozofskog fakulteta u Zagrebu

  

Predsjednik Znanstvenog vijeća

 Dr. sc. Željko Tomičić, znanstveni savjetnik

Ravnatelj Arheološkog instituta u Zagrebu

 

Izvršna voditeljica

 Dr. sc. Nataša Štefanec

znanstveni novak u Zavodu za hrvatsku povijest

  

Institucionalna afilijacija

 

1. Katedra za metodologiju i arheometriju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (voditelj: prof. dr. sc. Aleksandar Durman)

2. Međunarodni istraživački projekt „Triplex Confinium“, Zavod za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu (voditelj: prof. dr. sc. Drago Roksandić)

IRP “Banovac” izvodit će se i kao sastavni dio nastavne, napose poslijediplomske i istraživačke djelatnosti na matičnim katedrama, odnosno, projektima, kao i na više drugih suradnički dogovorenih sveučilišnih katedri i predmeta te projekata.

 

Prostor i vrijeme

 

IRP “Banovac” usmjerava svoju djelatnost primarno na područje Banovine/Banije, tj. međuriječje Gline, Kupe, Save i Une, uključujući i čitavo sisačko gradsko područje (dalje: regija). Vremenski uključuje čitavo razdoblje od prapovijesti do danas, a usmjeren je i prema budućnosti tog prostora.

  

Opći ciljevi

 

Istraživački ciljevi

 

1. Povijest rada i povijest poduzetništva u regiji.

2. Ekohistorija regije, što pored ostalog uključuje istraživanje i vrednovanje:

- geobiološke podloge za naseljavanje i oblikovanje naselja i prometnica;

- rijeka i drugih vodnih resursa;

- šuma i pašnjaka; 

- obradivih zemljišta;

- rudnog bogatstva itd.

3. Povijest materijalne i duhovne kulture.

4. Atlas prirodne sredine i kulturnopovijesne baštine.

5. Arhivska i monografijska obrada najvažnijih agrarnih, obrtničkih i industrijskih iskustava u regiji.

 

Revitalizacijski ciljevi

 

1. Kultiviranje tradicijski ukorijenjenih znanja i umijeća, tržišno iskoristivih i usklađenih s ekološkim, ekonomskim i kulturnim potencijalom regije.

2. Definiranje mogućih modela gospodarskog razvoja regije i izradba razvojnih projekata, uključujući turističku privredu.

3. Osnivanje i razvoj mreže obrazovnih i dokumentacijskih centara radioničkog (workshop) tipa sa stručno-savjetodavnim servisima.

 

 

Primarni zadaci

 

IRP “Banovac”, usmjeren prema promicanju kulture rada i kulture poduzetništva te temeljnih vrijednosti građanskog društva, otvoren je svima radno i poduzetnički usmjerenim stručnjacima, ustanovama i poduzećima, neovisno o disciplinama i strukama, koji su zainteresirani za istraživanje i revitalizaciju ove regije. Njegov je primarni zadatak okupljanje svih istraživača, svakovrsnih stručnjaka i svih drugih ljudi zainteresiranih sudjelovati u Programu i vlastitim inicijativama realizirati njegove glavne ciljeve. Temeljna je pretpostavka realizacije programskih ciljeva otvorenost spram svih inicijativa i projekata oblikovanih u skladu s ovim načelima. Svaka inicijativa i/ili projekt realiziraju se samostalno. Jedini je preduvjet prethodna verifikacija u IRP “Banovac” po proceduri načelnog usklađivanja, koja će naknadno biti utvrđena.

IRP “Banovac” je usmjeren na regionalnu, unutarhrvatsku i europsku, odnosno svjetsku suradnju u realizaciji svojih ciljeva. S time u vezi, Program “Eureka”, registriran u Ministarstvu znanosti i tehnologije Vlade Republike Hrvatske, bit će temeljno uporište njegove transregionalne situiranosti.

 

Pristup i metode

 

U istraživačkom dijelu, IRP “Banovac” podržavat će kultiviranje onih pristupa konkretnim istraživačkim zadacima koji će poticati multidisciplinarnu i interdisciplinarnu suradnju, kao i onakvih pristupa koji će olakšavati gospodarsko korištenje stečenih znanja i umijeća. U slučaju konkretnih izvedbenih projekata, IRP “Banovac” poticat će ponajprije one koji su utemeljeni na egzaktno obrazloženom vrednovanju regionalnih potencijala i zaštiti prirodne i kulturne sredine regije.

 

Konkretni programski projekti

 

Prijedlozi koji slijede predlošci su za raspravu sa svima zainteresiranima u regiji i izvan nje, a konačni će projekti biti ugovoreni tek nakon okončanja svih potrebnih konzultacija i postignutih sporazuma o osiguranju radnih uvjeta u najširem smislu:

 

1. Izradba “Atlasa prirodne sredine i kulturnopovijesne baštine Banovine”.

Ovaj bi atlas, zamišljen kao on-going project, tj. stalno otvoreni projektni zadatak, trebao biti jedno od glavnih uporišta u izvođenju svih ostalih programskih projekata. Kako sustavnošću prikupljanja obavijesti o prirodnoj, društvenopovijesnoj i kulturnoj sredini Banovine od najstarijih vremena do danas, tako i njihovom kartografskom prezentacijom, Atlas će omogućavati dobivanje potrebnih obavijesti u različitim medijima i formatima. Atlas bi se sastojao od otvorenog niza tematskih karata, koje bi koncepcijski bile povezane u cjelinu, a svaka bi karta u načelu mogla biti realizirana kao poseban projekt. Izvedbeno bi svaka karta mogla biti ostvarena najmanje u znanstvenoj i nekoj primijenjenoj formi.

 

2. Komunikacijski sustavi u povijesnoj perspektivi (posebno, današnje i moguće buduće potrebe);

 

3. Kovine i obrada kovina na području regije (npr., starovjekovni i srednjovjekovni rudokopi, seoski i gradski obrti, Željezara Sisak itd.).

 

4. Stočno bogatstvo u izboru pasmina i njegovo korištenje (npr., Muzej Tvornice Gavrilović).

 

5. Vodeni resursi i njihovo korištenje (npr., istraživanje, obrada i kartografiranje izvorske vode, temeljne vode i organizacija vodovodne mreže);

 

6. Drvno bogatstvo i njegovo korištenje (npr., uređenje Botaničkog vrta i rekonstrukcija stolarskih umijeća);

 

7. Sakralna baština, njezino regionalno vrednovanje i turistička prezentacija (npr., identifikacija i opis baštine, stručni radovi na izabranim objektima i njihova turistička prezentacija);

           

8. Fortifikacijska baština, njezino vrednovanje i korištenje (npr., Gorička i Gvozdansko: istraživanje, konzervacija, rekonstrukcija, prezentacija);

 

9. Projektiranje i realizacija mreže ambijentalnih ekoloških i kulturnopovijesnih cesta (npr., gljivarska cesta, kestenova cesta, željezna cesta, kordonska cesta, putevima starih utvrda, uzduž rijeka itd.).

 

10. “Banovinski leksikon kulture rada i poduzetništva”.

 

 

Suradničke institucije

 

IRP “Banovac” konstituirat će svoje Znanstveno vijeće, a sjedište će mu biti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Institucionalno će biti afiliiran i u svim onim ustanovama koje mu budu u bilo kojoj radnoj formi pridružene. Posebno će se cijeniti svaka forma regionalne afilijacije, kao bitna pretpostavka uspješnog rada. U procesu legalizacije ovog programa njegovi će voditelji slijediti proceduru propisanu za znanstvene istraživače sa strane Ministarstva znanosti i tehnologije.

 

 

U Zagrebu, 9.-23. travnja 2002.

 

 prof. dr. sc. Aleksandar Durman, v. r.

 prof. dr. sc. Drago Roksandić, v. r.

 


<< home page

<< home page


Triplex Confinium web pages are created and maintained by Nataša Štefanec

O Triplex Confiniumu
Istraživački tim
Ciljevi, pristupi, metode

Istraživački pod-projekti 

            > Kula Jankovića

            > Podravska višegraničja

            >Titius

            >Banovac

Centar za komparativno-

historijske i interkulturne studije

Publikacije

Karte i baze podataka
Konferencije, kolokviji, ... 
Medijska predstavljanja
Rasprave Istraživačkog tima
Sudionici Projekta (1996-)
Donatori, sponzori, izdavači
Kontakt