Triplex Confnium pod-projekt

 Titius


 

Kontakt: mr. sc. Marko Šarić, marko.saric2@zg.htnet.hr

 


 

Odsjek za povijest

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ivana Lučića 3

10000 Zagreb

 

Zavod za društveno-humanističke znanosti

Fakulteta prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja

Sveučilišta u Splitu

Nikole Tesle 12

21000 Split

 

Odjel za humanističke znanosti

Sveučilišta u Splitu

Radovanova 13

21000 Split

                                                                                 

 Međusveučilišni interdisciplinarni 

i revitalizacijski projekt Titius 

(Pokrčje ili porječje rijeke Krke)  

- pismo namjere

 

        Rijeka  Krka (Titius) i Pokrčje su sa svojom baštinom - okolišem i kulturnim nasljeđem - već postali vrlo prepoznatljiv fenomen u hrvatskoj kulturi pa i turističkoj privredi. Međutim, još je uvijek vrlo velik nedostatak nedovoljno poznavanje baštine tog prostora u najširem smislu. Implikacije izgradnje auto-ceste Zagreb - Split - Dubrovnik i mosta preko rijeke Krke za pokrčki pejsaž i okoliš, te posebno za lokalni ambijent u ekološkom, društvenom, gospodarskom i kulturnom smislu su dalekosežne. Ne samo što iniciraju nove socioekonomske i sociokulturne procese u Šibensko-kninskoj županiji, već i stvaraju nove mogućnosti razvoja Hrvatske, uključujući dakako i znanost.

            Ponukani takvim stanjem Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Zavodom za društveno-humanističke znanosti Fakulteta prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu pokrenuo je međusveučilišni interdisciplinarni i revitalizacijski projekt Titius (Pokrčje). Riječ je o tržišno orijentiranom multidisciplinarnom projektu suradnje društveno-humanističkih znanosti (povijesti, arheologije, sociologije, antropologije, pov. umjetnosti, znanosti o jeziku i književnosti itd.) i turizma u sklopu kojeg bi se, uz ostalo, i još dok se projekt izvodi, i Nacionalni park Krka dodatno afirmirao kao prepoznatljivo središte znanstvenog (kongresnog) turizma.

            Cilj je ovog projekta inicirati sustavno istraživanje kulturno-historijskog nasljeđa sjeverne Dalmacije usredotočujući se na rijeku Krku kao okosnicu mediteransko-dinarskih tema regionalne povijesti. Naglasak bi bio na još uvijek nedovoljno istraženoj ranonovovijekovnoj mletačko-osmanskoj problematici ovih prostora, ali dakako, uvijek povezanoj u šire dijakronijske kontekste hrvatske povijesti od antike do današnjeg doba.

            Cjeloviti projektni program bit će izrađen do konca ljeta, a okupit će brojne hrvatske i inozemne suradnike. Neki od pokretača projekta Pokrčje su ujedno osnivači i suradnici na Međunarodnom istraživačkom projektu Triplex Confinium - hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu, koji je u međunarodnim historiografskim krugovima već stekao prestiž u istraživanjima fenomena granica i regija u povijesti. U projekt bi se uključile i domicilne znanstveno-kulturne ustanove poput muzeja u Šibeniku, Drnišu i Kninu, a suradnju su obećale i vjerske organizacije.

            Projekt Pokrčje između ostalog u svom programu planira sljedeće teme i aktivnosti:

 

1.      Istraživanje, konzervacija, restauracija i revitalizacija, te posebice popularizacija izabranih fortifikacijsko-rezidencijalnih objekata u gornjem, srednjem i donjem roku rijeke Krke (Nečven /Promina/, Trošelj /Bukovica/, Kula Vuka Mandušića u Rupama, Kamičak na rijeci Krki, Ključ na Čikoli, Uzdah-kula u Plastovu…);

2.      Izrada kataloga sakralnih objekata od prapovijesti do suvremenog doba (ubikacija, periodizacija, kategorizacija …);

3.      Rekonstrukcija "morlačkog" naselja (ili dijela naselja uključujući i "jare", kućerice/bunje i sl.) radi očuvanja i zaštite pučke arhitekture naselja u porječju Krke;

4.      Izrada registra "jara" i stanova (gospodarskih zgrada za ovce i pastirskih stanova građenih kamenom, o kojima piše još Baraković, uglavnom suhozidom i pokrivenih pločom) izvan naselja, njihov popis i fotografiranje, te izrada osnove za njihovu zaštitu. Jednako tako i seoskih, zajedničkih gustirni/gusterni kao što je npr. ona uz cestu Drniš-Roški slap u Širitovcima;

5.      Istraživanje mjesnih govora naselja i krajeva u okolici Krke i njenih pritoka kao npr. mjesnih govora u Bukovici, Promini, Miljevcima, Skradinskom području itd.;

6.      Istraživanje, proučavanje i publiciranje usmene (narodne) književnosti u Pokrčju (lirske i epske pjesme, zagonetke, pitalice, brojalice priče, legende i dr.), pučke književnosti i preostalih etnoloških fragmenata;

7.      Uredile bi se različite baze podataka o značajnijim i spomena vrijednim ljudima koji su podrijetlom iz porječja rijeke Krke ili koji su djelovali na tom prostoru (npr. književnici i dr. umjetnici, svećenici, liječnici, prosvjetni radnici i dr.);

8.      Istražaivanje bi zahvatilo kako proučavanje starih zanata i obrta (kovači - posebice npr. njihovo oštrenje "sočivica za posicanje mlinova" - meštri-zidari, tkalje, majstori za klačine, rezbarenje u drvu, klesanje kamena…), tako i formiranje baze podataka o tome, kao osnovice za buduća sustavna izučavanja povijesti rijeke, rada i ljudske svakidašnjice u tim krajevima;

9.      Posebno bi se - u suradnji s odgovarajućim stručnim institucijama kao što su npr. zavodi za katastar i geodetsku upravu - izradile posebne karte (za pojedina uža područja), po prilici najmanje oko 30-tak, u kojima bi se ubilježili potoci, lokve, pojila, gustirne (javne), izvori, gajevi, putevi i puteljci u njima itd.;

10.  Pokrčka povijesna toponimija  i današnji toponimi i antroponimi;

11.  Ekohistorija Pokrčja;

12.  Izrada i publiciranje kulturnopovijesnog atlasa Pokrčja;

13.  Izrada mapa s reprodukcijama Krke (CD ROM);

14.  Neka sociodemografska kretanja u porječju rijeke Krke;

15.  Izrada virtualnog i kibernetičkog muzeja; itd. itd.

 

Ovo je pismo namjere, a znanstvena istraživanja koja će se projektom predvidjeti (u skladu s ovim pismom) po svojoj naravi bit će jednim dijelom fundamentalna/temeljna, a drugim dijelom primijenjena istraživanja.

      Ciljevima i zadacima projekta razradit će se načini primjene rezultata istraživanja na projektu:

a) u nastavi sa studentima na splitskom i zagrebačkom sveučilištu (npr. sa studentima povijesti, sociologije, hrvatskog jezika i književnosti itd.) ali i na drugim stupnjevima školskog sustava (npr. ostvarivanje načela zavičajnosti u osnovnim školama);

b) praktična primjena u koncepciji, strategiji i politici razvoja naselja, općina i gradova u porječju rijeke Krke, a naročito NP "Krka".

            Publicistička djelatnost bi se odvijala trojako:

a) članci, rasprave i sl. u znanstvenim i stručnim časopisima odgovarajućih disciplina;

b) knjige i zbornici u odgovarajućim bibliotekama Književnog kruga u Splitu i drugih izdavača posebice u Zagrebu i drugdje;

c) prezentacije rezultata u masovnim medijima (TV, tisak, radio, video-kazete, … vrpce …) radi populariziranja rezultata i informiranja domaće i strane javnosti, te širenja i jačanja svijesti o prirodnoj i kulturnoj baštini u Pokrčju i potrebi njene zaštite i revitalizacije.

 

 

Za Odsjek za povijest                  Za Zavod za DHZ                 Za Odjel humanističkih

Filozofskog fakulteta                    Fakulteta PMZ i                   znanosti                

                                                   odgojnih područja                    Sveučilišta u Splitu

 

Prof. dr. Drago Roksandić     Prof. dr. Šime Pilić           Prof. dr. Joško Božanić

<< home page

 << home page


Triplex Confinium web pages are created and maintained by Nataša Štefanec

 

 

O Triplex Confiniumu
Istraživački tim
Ciljevi, pristupi, metode

Istraživački pod-projekti 

            > Kula Jankovića

            > Podravska višegraničja

            >Titius

            >Banovac

Centar za komparativno-

historijske i interkulturne studije

Publikacije

Karte i baze podataka
Konferencije, kolokviji, ... 
Medijska predstavljanja
Rasprave Istraživačkog tima
Sudionici Projekta (1996-)
Donatori, sponzori, izdavači
Kontakt