O Triplex Confiniumu
Istraživački tim
Ciljevi, pristupi, metode

Istraživački pod-projekti 

            > Kula Jankovića

            > Podravska višegraničja

            >Titius

            >Banovac

Centar za komparativno-

historijske i interkulturne studije

Publikacije

Karte i baze podataka
Konferencije, kolokviji, ... 
Medijska predstavljanja
Rasprave Istraživačkog tima
Sudionici Projekta (1996-)
Donatori, sponzori, izdavači
Kontakt

 

 

 

               

                                             

 

Rasprave i sastanci istraživačkog tima u

Hrvatskoj od 1998. godine

<english version

1. sastanak

24. 06. 1998, Filozofski fakultet, C-014, 17.00 - 19.30.

 

Prisutni (upitnik za suradnike-članove ispunili):  Zrinka Blažević, Mr. Lovorka Čoralić, Dr. Pejo Čošković, Dr. Borna Fürst Bjeliš, Hamdija Hajdarhodžić, Željko Holjevac, Mr. Ivan Jurišić, Sanja Lazanin, Mr. Dubravka Mlinarić, Dr. Nenad Moačanin (su-voditelj), Mr. Mirela Slukan, Dr. Dane Pejnović, Dr. Drago Roksandić (su-voditelj), Igor Stojaković, Mr. Nataša Štefanec.  

 

Dnevni red: Formalno konstituiranje hrvatskog tima istraživača u međunarodnom istraživačkom projektu Triplex Confinium, utemeljenom 1996. godine, te načelno utvrđivanje programa istraživanja i rada za 1998 i 1999. godinu.

 


 

2. sastanak

07. 09. 1998, Filozofski fakultet, C-014, 17.00-20.00

 

<< home page

Prisutni: Zrinka Blažević, Dr. Pejo Čošković, Dr. Borna Fürst Bjeliš, Željko Holjevac, Mr. Ivan Jurišić, Dr. Nenad Moačanin (su-voditelj), Dr. Dane Pejnović, Dr. Drago Roksandić (su-voditelj), Igor Stojaković, Mr. Nataša Štefanec. 

 

Dnevni red:

1. Rasprava o članku Prof. dr. Drage Roksandića Triplex Confinium: Prijedlog međunarodnog istraživačkog projekta (članak dostavljen uz poziv)

2. Rasprava o trenutnom stanju izlaganja i istraživanja za nadolazeću konferenciju u Grazu, u prosincu 1998. godine

3. Preliminarna rasprava o trećoj Projektnoj konferenciji o ekohistoriji 2000. godine

4. Razno

 


 

3. sastanak

13. 10. 1998, Filozofski fakultet, C-014, 18.00-20.30.

 

Prisutni: Zrinka Blažević,  Hamdija Hajdarhodžić, Željko Holjevac, Mr. Ivan Jurišić, Sanja Lazanin, Dr. Nenad Moačanin (su-voditelj), Dr. Dane Pejnović, Dr. Drago Roksandić (su-voditelj), Igor Stojaković, Mr. Nataša Štefanec.  

Novi član: Mr. Valentina Gulin

 

Dnevni red:

1. Pripreme članova Istraživačkog tima za projektnu konferenciju u Grazu i rasprava o rezultatima njihova rada

2. Pripreme za projektnu konferenciju o ekohistoriji Triplex Confiniuma

 


 

4. sastanak

11. 01. 1999, Filozofski fakultet, C-014, 18.00-20.20.

 

Prisutni: Zrinka Blažević, Dr. Borna Fürst Bjeliš, Mr. Valentina Gulin, Željko Holjevac, Mr. Ivan Jurišić, Sanja Lazanin, Mr. Mirela Slukan, Dr. Dane Pejnović, Dr. Drago Roksandić (su-voditelj), Mr. Nataša Štefanec.  

 

Dnevni red:

1. Izvještaj o međunarodnoj projektnoj konferenciji "Plan and Practice: How to Construct a Border Society? The Triplex Confinium, cca. 1700-1850)", Graz, 9-12. 12. 1998.

2. Dogovor o tiskanju zbornika znanstvenih radova na hrvatskom i njemačkom jeziku

3. Program obilježavanja 300. obljetnice Karlovačkog mira i daljnje projektne inicijative

4. Razno (Podjela primjerka knjige, prvog projektnog izdanja "Microhistory of the Triplex Confinium" članovima koji knjigu još nisu dobili.)

 


 

5. sastanak

11. 03. 1999, Filozofski fakultet, C-014, 17.00-20.20.

 

Prisutni: Zrinka Blažević, Dr. Borna Fürst Bjeliš, Mr. Valentina Gulin-Zrnić, Hamdija Hajdarhodžić, Željko Holjevac, Mr. Ivan Jurišić, Sanja Lazanin, Mr. Mirela Slukan, Dr. Dane Pejnović, Dr. Drago Roksandić (su-voditelj), Mr. Nataša Štefanec.  

Novi članovi: Dr. Anna Maria Grünfelder, Mr. Suzana Marjanić

 

Dnevni red:

1. Pripreme projektnih skupova u 1999. i 2000. godini o historijskoj kartografiji i ekohistoriji - rasprave o distribuiranim predlošcima

- rasprava o definiranju tematike te nacrtu poziva i postera za ekohistoirjsku konferenciju u Zadru

- rasprava o predlošku Dr. Slukan o skupu o historijskoj kartografiji tromeđe

2. Razno

 


 

6. sastanak

09. 04. 1999, Filozofski fakultet, C-115, 17.00-19.30.

 

Prisutni: Zrinka Blažević, Dr. Borna Fürst Bjeliš, Dr. Anna Maria Grünfelder, Mr. Valentina Gulin-Zrnić, Hamdija Hajdarhodžić, Željko Holjevac, Mr. Ivan Jurišić, Sanja Lazanin, Mr. Suzana Marjanić, Boris Nikšić, Mr. Mirela Slukan, Dr. Dane Pejnović, Dr. Drago Roksandić (su-voditelj), Igor Stojaković, Mr. Nataša Štefanec.  

 

Dnevni red:

1. Razgovor s profesorom Prof. Dr. Eberhardom Bortom (University of Edinburgh) o europskim istraživanjima povijesti granica 

 


 

7. sastanak

10. 05. 1999, Filozofski fakultet, C-115, 17.00-19.20.

 

Prisutni: Zrinka Blažević, Dr. Anna Maria Grünfelder, Hamdija Hajdarhodžić, Željko Holjevac, Mr. Ivan Jurišić, Sanja Lazanin, Mr. Suzana Marjanić, Dr. Nenad Moačanin (su-voditelj), Dr. Mirela Slukan, Dr. Drago Roksandić (su-voditelj), Mr. Nataša Štefanec.  

 

Dnevni red:

1. Predavanje Prof. dr. Mithada Kozličića (Sveučilište u Zadru) na temu Kartografski izvori za toponomastičke studije Triplex Confiniuma.

2. Rasprava povodom predavanja

3. Razmatranje novih detalja priprema projektnih skupova u 1999. i 2000. godini o historijskoj kartografiji i ekohistoriji

 


 

8. sastanak

17. 05. 1999, Filozofski fakultet, C-115, 17.00-19.20.

 

Prisutni: Zrinka Blažević, Mr. Valentina Gulin-Zrnić, Hamdija Hajdarhodžić, Mr. Ivan Jurišić, Sanja Lazanin, Mr. Suzana Marjanić, Dr. Nenad Moačanin (su-voditelj), Dr. Mirela Slukan, Dr. Drago Roksandić (su-voditelj), Mr. Nataša Štefanec.  

 

Dnevni red:

1. Predavanje Prof. dr. Nenada Moačanina (Filozofski fakultet u Zagrebu) na temu Turski izvori za povijest Triplex Confiniuma i rasprava

2. Razmatranje novih detalja priprema projektnih skupova u 1999. i 2000. godini o historijskoj kartografiji i ekohistoriji

 


 

9. sastanak

24. 06. 1999, Filozofski fakultet, Dvorana IV, 17.00-20.30.

 

Prisutni: Zrinka Blažević, Dr. Pejo Čošković, Dr. Borna Fürst Bjeliš, Dr. Anna Maria Grünfelder, Mr. Valentina Gulin-Zrnić, Hamdija Hajdarhodžić, Željko Holjevac, Mr. Ivan Jurišić, Mr. Suzana Marjanić, Boris Nikšić, Dr. Mirela Slukan, Dr. Dane Pejnović, Dr. Drago Roksandić (su-voditelj), Mr. Nataša Štefanec.  

 

Dnevni red:

1. Dr. Mirela Slukan govoriti će o pripremama kolokvija o kartografskim izvorima za povijest Triplex Confinium-a te predstaviti svoju studiju Kartografski izvori za povijest Triplex Confinium-a, koja treba biti tiskana u katalogu izložbe.

2. Dr. Anna Maria Grünfelder, govoriti će na temu Senjski uskoci: mit i zbilja.

3. Rasprave povodom predavanja

 


 

10. sastanak

30. 09. 1999, Filozofski fakultet, Dvorana IV, 17.00 - 20.00.

 

Prisutni: Zrinka Blažević, Dr. Anna Maria Grünfelder, Mr. Valentina Gulin-Zrnić, Željko Holjevac, Mr. Ivan Jurišić, Sanja Lazanin, Mr. Suzana Marjanić, Dr. Nenad Moačanin (su-voditelj), Dr. Mirela Slukan, Dr. Drago Roksandić (su-voditelj), Mr. Zvjezdana Sikirić, Mr. Nataša Štefanec.  

Novi članovi: Olga Diklić,  Mr. Marin Knezović, Hrvoje Petrić, Marko Šarić

 

Dnevni red:

1. Rasprava o ekohistoriji područja tromeđe i posebno Senja - na osnovu tekstova Andre Blanca i Veljka Rogića, umnoženih i dostavljenih svim članovima prije nekoliko mjeseci - s posebnim osvrtom na pitanja koja će biti u središtu rasprava na zadarskoj konferenciji.

2. Dr. Mirela Slukan će govoriti o pripremama kolokvija i izložbe o kartografskim izvorima za pvijest Triplex Confiniuma (Sada je već sasvim sigurno da će izložba biti otvorena 28. listopada t.g., kada će se održati i dogovoreni kolokvij).

3. S ovim mjesecom zaključeno je prijavljivanje sudionika za zadarsku konferenciju. Članovi projekta biti će obaviješteni o pristiglim prijavama, nakon čega bi trebao uslijediti precizan dogovor o podjeli obveza u organizaciji konferencije.

 


  

12. sastanak

27. siječnja 2000, Filozofski fakultet, 17.00 -  19.30

 

Prisutni: Zrinka Blažević, Dr. Borna Fürst Bjeliš, Mr. Valentina Gulin-Zrnić, Željko Holjevac, Mr. Ivan Jurišić, Mr. Dubravka Mlinarić, Dr. Nenad Moačanin (su-voditelj), Dr. Mirela Slukan, Dr. Drago Roksandić (su-voditelj), Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec.

Novi član: Giovanni D'Alessio, Mr. Dubravka Mlinarić

 

Dnevni red:

1. Predavanje Dr. Mirele Slukan na temu Mletački katastri u Dalmaciji.

2. Rasprava povodom predavanja biti će povezana s raspravom povodom kritičkog izdanja izvora Priručnik o vojnim krajinama u Dalmaciji iz 1783, autora  Prof. dr. Drage Roksandića i Olge Diklić, prethodno dostavljenog svim članovima.

3. Mr. Nataša Štefanec izvijestiti će o napretku u organiziranju zadarske konferencije

 


 

13. sastanak

06. 10. 2000, Filozofski fakultet, A-202, 12.00- 13.45

 

Prisutni: Dr. Filiberto Agostini, Zrinka Blažević, Dr. Borna Fürst-Bjeliš, Dr. Borislav Grgin, Dr. Anna Maria Grünfelder, Mr. Valentina Gulin-Zrnić, Robert Holjevac, Željko Holjevac, Dr. Zdenka Janeković Römer, Sanja Lazanin, Mr. Suzana Marjanić, Mr. Dubravka Mlinarić, Dr. Elisabetta Novello, Hrvoje Petrić, Dr. Mirela Slukan, Mr. Mario Strecha, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec, Dr. Jelka Vince-Pallua.

 

Dnevni red:

Na ovom sastanku istraživački tim će biti u mogućnosti razgovarati s Prof. dr. Filibertom Agostinijem sa Sveučilišta u Padovi koji je istovremeno i direktor Instituta za društvenu i vjersku povijest iz Vicenze. Sastanku će prisustvovati i dr. Elisabetta Novello, članica projekta Triplex Confinium iz Venecije. Glavna tema razgovora će biti organiziranje slijedeće međunarodne konferencije istraživačkog projekta Triplex Confinium u Italiji 2001. ili 2002. godine. Na sastanku će se razgovarati i o drugim mogućnostima stručne suradnje s Italijom.

 


 

14. sastanak

18. 12. 2000, Filozofski fakultet, A-301, 18.00-20.30.

 

Prisutni: Dr. Anna Maria Grünfelder, Mr. Valentina Gulin-Zrnić, Željko Holjevac, Mr. Marin Knezović, Mr. Suzana Marjanić, Mr. Dubravka Mlinarić, Dr. Nenad Moačanin (su-voditelj), Dr. Mirela Slukan, Dr. Drago Roksandić (su-voditelj),  Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec.

Novi članovi: Dr. Jelka Vince-Pallua, Dino Mujađević

 

Dnevni red:

1. Predavanje Prof. dr. Drage Roksandića s raspravom na temu njegova članka prethodno dostavljenog članovima Projekta, "Kavaljer Stojan Janković ili o robovima, plaćenicima i podanicima". (NB: Ova točka odložena je za idući sastanak zbog hitnih dogovora oko daljnjeg djelovanja Projekta)

2. Kalendar priprema za četvrtu međunarodnu projektnu konferenciju "Imperiji, društva i vjere Drugih na Triplex Confiniumu (c. 1400-1800), koja će se održati u Padovi i Veneciji.

2. Preliminarna rasprava o daljnjim interesima članova projekta, o registriranju projekta u Ministarstvu znanosti i tehnologije teo  mogućnostima širenja projektnih područja i istraživanja podjelom na sub-projekte (na pr. Dubrovački konfin; Podunavlje; Podravina; Istra) ujedinjene pod imenom "Hrvatska višegraničja u povijesnoj perspektivi (Od Antike do danas)"

4. Razno (podjela druge projektne publikacije, Constructing Border Societies on the Triplex Confinium, članovima Projekta, itd.)

 


 

15. sastanak

22. siječnja 2001, Filozofski fakultet, A-301, 18.00-20.30

 

Prisutni: Zrinka Blažević, Dr. Borna Fürst Bjeliš, Dr. Anna Maria Grünfelder, Mr. Valentina Gulin-Zrnić, Hamdija Hajdarhodžić, Željko Holjevac, Mr. Ivan Jurišić, Mr. Marin Knezović, Sanja Lazanin, Mr. Suzana Marjanić, Mr. Dubravka Mlinarić, Dr. Nenad Moačanin (su-voditelj), Dr. Mirela Slukan, Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić (su-voditelj), Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec, Dr. Jelka Vince-Pallua.

 

Dnevni red:

1. Rasprava o članku Prof. dr. Drage Roksandića Kavaljer Stojan Janković ili o robovima, plaćenicima i podanicima, prethodno dostavljenog članovima Projekta.

2. Rasprava o članku Mr. Suzane Marjanić, Krajolik i životinjsko u Kavanjinovu "univerzalnom epu" Povijest Vanđelska: prilog kulturnoj botanici i kulturnoj zoologiji

3. Dogovor o prijavi Istraživačkog projekta "Hrvatska višegraničja u srednjoeuropskoj, jugoistočnoeuropskoj i mediteranskoj povijesnoj perspektivi" (uključujući Atlas vjerske povijesti Jugoistočne Europe)

4. Razno

 


 

16. sastanak

03. 04. 2001, Filozofski fakultet, A-301, 17.00-20.00.

 

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Dr. Borna Fürst Bjeliš, Dr. Anna Maria Grünfelder, Hamdija Hajdarhodžić, Željko Holjevac, Mr. Ivan Jurišić, Dr. Mira Kolar-Dimitrijević, Mr. Marin Knezović, Vesna Lalošević, Sanja Lazanin, Mr. Suzana Marjanić, Mr. Dubravka Mlinarić, Dr. Mirela Slukan,  Naida Pavić, Hrvoje Petrić, Silvija Pisk, Jakša Raguž, Dr. Drago Roksandić (su-voditelj), Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec, Dr. Jelka Vince-Pallua.

 

Dnevni red:

1.   Rasprava o projektnom “Atlasu vjerske povijesti Jugoistočne Europe od prapovijesti do danas” (II. dio)

2.   Rasprava o projektnom zadatku, sub-projektu, Podravska višegraničja na osnovu opisa projekta kojega su napisali Prof. dr. Mira Kolar-Dimitrijević i Hrvoje Petrić

3.   Rasprava o članku kolege Mr. Marina Knezovića Morlak kao prirodni čovjek u djelima Alberta Fortisa i Ivana Lovrića

4.   Razno (prijava Projekta na Ministarstvo zananosti i tehnologije, itd., potvrda novog tajnika projekta, Marka Šarića, itd.)

 


 

17. sastanak

29. 05. 2001, Filozofski fakultet, A-301, 18.00 - 20.00.

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Hrvoje Gračanin, Dr. Anna Maria Grünfelder, Željko Holjevac, Dr. Ivan Jurišić, Mr. Marin Knezović, Sanja Lazanin, Kristina Milković, Mr. Dubravka Mlinarić, Dino Mujađević, Dr. Mirela Slukan Altić, Hrvoje Petrić, Jakša Raguž, Dr. Drago Roksandić (su-voditelj), Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec, Ivica Šute, Dr. Jelka Vince-Pallua.  

Dnevni red:

1. Rasprava o rukopisu Željka Holjevca Gospić u Vojnoj krajini, dostavljenog svim članovima Projekta

2. Izvješće sa studijskog putovanja Ambijenti plemićkih društava u ranom novom vijeku kroz Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu

3. Najava terenske nastave Ogulinskim krajem od 2. VI. 2001.

4. Najava stručne ekskurzije Putovima civilizacijskih razgraničenja na Baniji, 23. VI. 2001.

 


 

18. sastanak

25. lipnja 2001, Filozofski fakultet, A-309, 18.00 - 20.30

 

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević,  Dr. Anna-Maria Grünfelder, Željko Holjevac, Dr. Catherine Horel, Kornelija Jurin-Starčević, Dr. Ivan Jurišić,   Mr. Marin Knezović,  Vesna Lalošević, Sanja Lazanin, Kristina Milković, Mr. Dubravka Mlinarić, Dino Mujadžević, Naida Pavić, Tea Perinčić, Hrvoje Petrić, Silvija Pisk, Jakša Raguž, Dr. Drago Roksandić (su-voditelj), Mr. Zvjezdana Sikirić-Assouline, Dr. Mirela Slukan Altić, Marko Šarić, Mr. Snježana Šušnjara, Mr. Nataša Štefanec, Dr. Jelka Vince-Pallua.

 

Dnevni red:

1. Kolegica Tea Perinčić održati će predavanje pod naivom Tramuntana-otok Cres: kontinuiteti interakcije s prirodnim okolišem kao uvod u raspravu o ekohistorijskom laboratoriju Tramuntana na otoku Cresu;

2. Dr. Mirela Slukan Altić održati će predavanje Kartografski izvori i njihovo vrednovanje dajući instrukcije o izradi baza podataka za rad na Atlasu vjerske povijesti o čemu je potom otvorena rasprava;

3.  Informacije o kolokviju o Podravskim višegraničjima održanom u Križevcima, te informacije o pripremama Četvrte međunarodne konferencije Triplex Confinium koja bi se trebala održati u Italiji

 


 

19. sastanak

24. 01. 2002, Filozofski fakultet, A-001, 18.00-21.00

 

Prisutni:  Mr. Zrinka Blažević, Dr. Emil Heršak,  Željko Holjevac, Mr. Marin Knezović, Sanja Lazanin, Kristina Milković, Mr. Dubravka Mlinarić,  Naida Pavić, Hrvoje Petrić, Silvija Pisk,  Dr. Drago Roksandić (voditelj), Dr. Mirela Slukan Altić, Marko Šarić,  Mr. Nataša Štefanec.

 

Dnevni red:

1.   Predavanje Dr. Emila Heršaka Problemi kompjutorske rekonstrukcije objekata materijalne kulture u historijskoj perspektivi s raspravom. Predavanje će biti realizirano uz kompjutrske projekcije

2. Radni dogovor o pripremama za projektnu Međunarodnu istraživačku konferenciju iz Izvedbenog projekta “Podravska višegraničja” Etnokonfesionalne promjene na području Križevačke županije i Varaždinskog generalata u ranom novom vijeku (1450-1800)

3. Izvješće o radu na “Atlasu vjerske povijesti Jugoistočne Europe” i djelatnosti u 2002

5. Informacija o dogovorima u Goriziji s predstavnicima talijanskih ustanova iz Udina, Padove i Vicenze, zainteresiranih za organizaciju Četvrte međunarodne konferencije “Triplex Confinium” pod radnim naslovom Tolerancija i netolerancija na Triplex Confiniumu (XV-XIX. stoljeće)

4. Razno

 


 

20. sastanak / stručni kolokvij

20. 06. 2002, Filozofski fakultet, A-001, 10.00-17.00

 

Prisutni:  Mr. Zrinka Blažević, Olga Diklić, Dr. Anna-Maria Grünfelder, Željko Holjevac, Kornelija Jurin-Starčević, Mr. Marin Knezović, Mr. Meri Kunčić, Kristina Milković, Mr. Dubravka Mlinarić, Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić (voditelj), Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec.

 

Dnevni red:

1. Rasprava o prethodno dostavljenom tekstu Hrvoja Petrića Život u ranom novom vijeku na sjevernoj hrvastkoj tromeđi (Osmanskog carstva, Civilne i Vojne Hrvatske) u europskom kontekstu – prilozi poznavanju gospodarskog i socijalnog razvoja Podravine od kraja 16. do početka 18. stoljeća

2. Rasprava o prethodno dostavljenom tekstu Mr. sc. Marina Knezovića Stanovništvo Hrvatske u `Abbildung und Beschreibung…` Balthasara Hacqueta

3. Rasprava o prethodno dostavljenom tekstu Olge Diklić o Arhivskom gradivu za vjersku povijest Dalmacije u 18. stoljeću u talijanskim arhivima i rasprava.

4. Informacije o Istraživačko-revitalizacijskom programu Banovac koji će pokrenuti Prof. dr. sc. Aleksandar Durman i Prof. dr. sc. Drago Roksandić u sklopu tržišno orijentiranog programa Eureka

5. Informacija o pripremama Međunarodnog znanstvenog skupa u Križevcima od 26. do 28. VI. 2002. i dogovor o Drugome međunarodnom skupu u izvedbenom projektu “Podravska višegraničja” pod radnim naslovom Ekohistorija Podravskog višegraničja

6. Informacija o pripremi četvrte međunarodne projektne konferencije u Italiji.

7. Razno

 


 

21. sastanak

20. 03. 2003, Filozofski fakultet, A-001, 18.30-20.30

 

Prisutni:  Olga Diklić, Dr. Borislav Grgin, Željko Holjevac, Kornelija Jurin-Starčević, Mr. Marin Knezović, Mr. Sanja Lazanin,  Kristina Milković, Mr. Dubravka Mlinarić,  Dr. Dane Pejnović, Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić (voditelj),  Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec.

 

Dnevni red:

1. Rasprava o rukopisu magistarskog rada Mr. Sanje Lazanin Slika drugoga i pismo o sebi - Josip Rabatta (1661-1731) o Hrvatskoj i sebi

2. Rasprava o nacrtu Predgovora Bibliografije Zapadnoj Hrvatskoj Marka Šarića

3. Rasprava o pripremama za Četvrtu međunarodnu konferenciju “Triplex Confiniuma” pod nazivom Religions, Cultures, Societies, Political Structures of the “Other” in the Eastern Adriatic (XV-XIX Centuries) koja će se održati u Padovi, od 25 do 26. ožujka 2004.

4. Izvješće Olge Diklić o poslijediplomskoj stipendiji Alpe Adria Sveučilišta u Trstu i radu na magisteriju Vjerska politika Mletačke Republike u Dalmaciji 1645-1757

5. Razno

 


 

22. sastanak - I. dio

09. 10. 2003, Filozofski fakultet, A-001, 17.00-18.30

 

Prisutni:  Mr. Zrinka Blažević, Olga Diklić, Dr. Borislav Grgin, Dr. Anna-Maria Grünfelder, Mr. Željko Holjevac, Dr. Egidio Ivetić, Kornelija Jurin-Starčević, Mr. Marin Knezović, Mr. Meri Kunčić, Mr. Dubravka Mlinarić, Tea Perinčić, Hrvoje Petrić, Jakša Raguž, Dr. Drago Roksandić (voditelj),  Dr. Mirela Slukan Altić, Marko Šarić, Mr. Nataša Šatefanec

 

Dnevni red:

Rasprava o pripremama za Četvrtu međunarodnu projektnu konferenciju Tolerance and Intolerance on the Triplex Confinium. Religions, Cultures, Societies, Political Structures of the „Other” in the Eastern Adriatic (XV-XIX Cebturies), koja će se održati na Sveučilištu u Padovi 25. i 26. ožujka 2004. godine

 

Uvodno izlaganje će imati kolega Prof. dr. Egidio Ivetić (Sveučilište u Padovi).

 

U prilogu Vam dostavljamo izvorni „Call for Papers” i prijedlog programa rada konferencije. U radu ovog sastanka će sudjelovati i Prof. dr. Karl Kaser.


 

22. sastanak - II. dio

 Drugi dio: 14.10.2003, Zavod za hrvatsku povijest, soba 1, 17.00-19.30

 

Prisutni: Dr. Drago Roksandić, Hrvoje Petrić, Mr. Željko Holjevac, Mr. Dubravka Mlinarić, Silvija Pisk, Kristina Milković, Mr. Marin Knezović, Marko Šarić

 

Dnevni red:

1. Rasprava o pripremama za Drugu međunarodnu projektnu konferenciju iz ciklusa „Podravska višegraničja”- Ekohistorija Podravskog višegraničja (od cca. XV. Stoljeća do 1918. godine), koja će se održati u Koprivnici od 13. do 15. studenog 2003. godine.

Uvodno izlaganje o ovoj temi će imati kolega Hrvoje Petrić. U prilogu Vam dostavljamo program rada konferencije. 

 

2. Rasprava o znanstvenom članku Hrvoja Petrića O socioekonomskom i kulturnom pejsažu pograničnog prostora uz rijeku Dravu na strani Habsburškog imperija u XVII. stoljeću

Uvodno izlaganje za raspravu pod t. 2 pripremiti će kolega Marko Šarić.

 


 

23. sastanak / stručni kolokvij

23. 02. 2004, Filozofski fakultet, A-001, 10.00-14.00

 

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Ana Čurila, Aleksandra Đurić, Dr. Borislav Grgin, Dr. Anna Maria Grünfelder, Mr. Robert Holjevac, Mr. Željko Holjevac, Mr. Robert Holjevac, Dr. Stanko Jambrek, Dr. Zdenka Janeković-mer, Kornelija Jurin-Starčević, Mr. Meri Kunčić, Mr. Jelena Lakuš, Mr. Sanja Lazanin, Mr. Tea Mayhew (Perinčić), Mr. Dubravka Mlinarić, Hrvoje Petrić, Dr. Štefanija Popović, Jakša Raguž, Dr. Drago Roksandić (voditelj), Dr. Zvjezdana Sikirić, Dr. Mirela Slukan Altić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

Na kolokviju će se raspravljati o sljedećim pitanjima u vezi s poviješću trpeljivosti/netrpeljivosti:

        prvo, povijest trpeljivosti i netrpeljivosti u ranonovovjekovnima Mletačkoj Republici, Osmanskom Carstvu i Habsburškoj Monarhiji: temeljni problemi i pristupi;

        drugo, pravni sustavi i religijske kulture: crkveni i državni interesi i prakse, pravne tradicije i običajno pravo, pravni status vladajuće, trpljenih i proganjanih vjerskih zajednica;

        treće, trpeljivost i netrpeljivost u svakodnevnom životu (teme mikrohistorije, povijesti obitelji, društvene i kulturne povijesti (npr., društvene skupine i slojevi, pismeni i nepismeni, gradsko i seosko žiteljstvo);

        četvrto, trpeljivost i netrpeljivost u svakodnevnom životu: teme rodne povijesti, povijesti djece i satrijih, povijesti "marginalaca" (nemoćnih, prosjaka, robova itd.);

        peto, "Drugi" i trpeljivost i netrpeljivost na tromeđi; sociokulturna isključivanja/uključivanja; "represivna tolerancija"; iskustva suživota i

        šesto, prema novoj poredbenoj vjerskoj povijesti.

 << home page


Triplex Confinum web pages are created and maintained by Nataša Štefanec