Fonetika i fonologija rumunjskog jezika

Fonetika i fonologija rumunjskog jezika (vježbe)

Naziv studija: Rumunjski jezik i književnost

Ime nastavnika: Silvia Giurgiu, ug. lekt.

Naziv kolegija: Fonetika i fonologija rumunjskog jezika

Status kolegija: obvezatan

Oblik nastave: vježbe

Broj ECTS bodova: 3 (zajedno s predavanjem)

Ciljevi kolegija: Usvajanje rumunjskog fonetskog sustava na perceptivnoj i na artikulacijskoj razini.

Sadržaj kolegija: Fonološki sustav rumunjskog jezika: samoglasnici, suglasnici, diftonzi, triftonzi; fonetske promjene; hijat i njegovo izbjegavanje u rumunjskom jeziku; naglasak; intonacija; praktično usvajanje rumunjskog fonetizma s posebnim težištem na elementima problematičnim za govornike hrvatskog jezika: «kratko», dočetno i, diftonzi, triftonzi, samoglasnici predočeni grafemima ă, â/î.

Studentske obveze: Usmeni ispit.

Raspored rada:

1. tjedan: Abeceda. Samoglasnici rumunjskog jezika.

2. tjedan: Suglasnici rumunjskog jezika.

3. tjedan: «Kratko», dočetno i. Suglasnik + l, r + i. Uvježbavanje razlikovanja samoglasnika: ă/a, e/i, i/â, u/o itd.

4. tjedan: Uvježbavanje razlikovanja samoglasnika: a/â, a/e, ă/e, ă/â, a/ă/â, â/u itd.

5. tjedan: Suglasnici. Uvježbavanje razlikovanja suglasnika: b/p, d/t, g/c, j/ş, z/s, v/f, b/v, ge/ce, gi/ci, ghe/che, ghi/chi itd.

6. tjedan: Suglasničke alternacije. Dvostruki samoglasnici i suglasnici.

7. tjedan: Rumunjski diftonzi (ea, ia, oa, ou, io, oi, iu, ui itd.)

8. tjedan: Rumunjski diftonzi (ău, ăi, âi, ău, âu itd.). Fonetske alternacije (ea/e, ia/ie, oa/o, o/oa itd.).

9. tjedan: Rumunjski triftonzi (eai, eau, eoa, iei itd.)

10. tjedan: Hijat. Naglasak. Značenje riječi ovisno o naglasku.

11. tjedan: Intonacija.

12. tjedan: Ponavljanje.

13. tjedan: Ponavljanje.

Literatura:

1. Dorobăţ, A.; Fotea, M., Limba română de bază, Institutul European, Iaşi, 1999.
2. Ispas, B., Fonetica practică a limbii române. Exerciţii de pronunţare, Timişoara, 1988.
3. Brâncuş, G.; Ionescu, A.; Saramandu, M., Limba română. Manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1999.

 

Fonetika i fonologija rumunjskog jezika (predavanje)

Ime nastavnika: dr. sc. Petar Radosavljević, izv. prof.

Status kolegija: obvezatan

Oblik nastave: predavanje

Broj ECTS bodova: 3 (zajedno s vježbama)

Ciljevi kolegija: Usvajanje rumunjskog fonetskog sustava na perceptivnoj i na artikulacijskoj razini.

Sadržaj kolegija: Fonološki sustav rumunjskog jezika: samoglasnici, suglasnici, diftonzi, triftonzi; fonetske promjene; hijat i njegovo izbjegavanje u rumunjskom jeziku; naglasak; intonacija; praktično usvajanje rumunjskog fonetizma s posebnim težištem na elementima problematičnim za govornike hrvatskog jezika: «kratko», dočetno i, diftonzi, triftonzi, samoglasnici predočeni grafemima ă, â/î.

Studentske obveze: redovno pohađanje i praćenje nastave te obavljanje obveza vezanih uz kolegij

Način polaganja ispita: pismeni i usmeni ispit

Raspored rada:

1. tjedan: Uvod u strukturu kolegija. Fonetika i fonologija.

2. tjedan: Ljudski govorni organi i načela tvorbe glasova (općenito)

3. tjedan: Bilježenje glasova i fonema: transkripcijski sustavi.

4. tjedan: Rumunjski vokali. Sustav vokala i razlikovna obilježja.

5. tjedan: Rumunjski diftonzi i triftonzi (inventar, primjeri, realizacije).

6. tjedan: Rumunjski suglasnici. Sustav i razlikovna obilježja.

7. tjedan: Rezimiranje obrađenih cjelina.

8. tjedan: Suglasničke skupine (početne, interne, finalne).

9. tjedan: Rumunjska prozodija. Uloga mjesta naglaska. Intonacija.

10. tjedan: Morfonološke pojave. Vokalske alternacije (apofonija).

11. tjedan: Morfonološke pojave. Suglasničke alternacije.

12. tjedan: Glasovi (izgovor) i grafijski sustavi za njihovo bilježenje (IPA i srodni sustavi).

13. tjedan: Fonetska i fonološka analiza jednoga teksta (transkripcija).

14. tjedan: Rezimiranje obrađenih cjelina

15. tjedan: Ponavljanje i priprema za ispit.

 

Osnovna literatura

  1. http://seelrc.org:8080/grammar/pdf/stand_alone_romanian.pdf
  2. Malmberg, Bertil, Fonetika, IVOR, Zagreb, 1995.
  3. Dorobăţ, A.; Fotea, M., Limba română de bază, Institutul European, Iaşi, 1999.
  4. Ispas, B., Fonetica practică a limbii române. Exerciţii de pronunţare, Timişoara, 1988.
  5. Brâncuş, G.; Ionescu, A.; Saramandu, M., Limba română. Manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1999.

Dopunska literatura

  1. Academia de Şiinţe a Moldovei / Institutul de Lingvistică, Gramatica uzuală a limbii române, Chişinău, 2000.
  2. Ramona Gönczöl-Davies, Romanian – An Essential Grammar, London – New York, 2008.
  3. http://dexonline.ro/
  4. Odabrane gramatike hrvatskog jezika