Diplomski radovi

ODLUKE I PRAVILNICI

Odluka o diplomskim radovima

Odluka o diplomskim radovima na dvopredmetnim diplomskim studijima

Pravila o diplomskim radovima

 IZJAVA O AUTORSTVU DIPLOMSKOGA RADA

POSTUPAK OBRANE DIPLOMSKOG RADA

Obrani diplomskoga rada student može pristupiti tek kad je ispunio sve studijske obveze i prikupio potreban broj ECTS bodova predviđen studijskim programom (o tome upitati ISVU koordinatora matične studijske grupe).

IZBOR MENTORA I PRIJAVA TEME DIPLOMSKOG RADA

Temu diplomskog rada student bira u dogovoru s mentorom iz područja svog studija.

Tema rada prijavljuje se na hrvatskom jeziku i na jeziku koji je student studirao.

Tema se prijavljuje Molba-za-odobrenje-teme-i-imenovanje-mentora-komentora-diplomskog-rada ili Molba-za-odobrenje-teme-i-imenovanje-mentora-komentora-jedinstvenog-diplomskog-rada-u-dvopredmetnoj-kombinaciji-studija- i predaje se u tajništvo Odsjeka na mail: romanistika@ffzg.hr

Tema i naslov diplomskog rada moraju biti prihvaćeni na sjednici vijeća Odsjeka za romanistiku. (Sjednice Vijeća Odsjeka održavaju se jednom mjesečno, najčešće početkom mjeseca)

PROMJENA TEME ili MENTORA DIPLOMSKOG RADA

Promjena tema se prijavljuje Molba za promjenu teme i-ili mentora komentora diplomskog radaili Molba za promjenu teme i-ili mentora komentora jedinstvenog diplomskog rada i predaje se u tajništvo Odsjeka na mail: romanistika@ffzg.hr

 PREDAJA RADA MENTORU

Tekst diplomskoga rada, s kojim je suglasan mentor, student predaje u ispisu te u elektroničkom obliku mentoru.

Nakon prihvaćanja diplomskog rada, mentor predlaže Odsjeku imenovanje povjerenstva za obranu diplomskog rada. Vijeće Odsjeka za romanistiku imenuje Povjerenstvo za obranu u sastavu: voditelj povjerenstva, član, mentor.

POVJERENSTVO ZA OBRANU

Članovi povjerenstva za obranu diplomskog rada članovi su Odsjeka za romanistiku.

Kandidat svim članovima Povjerenstva dostavlja diplomski rad u ispisu te u elektroničkom obliku.

Obrana diplomskog rada može se organizirati tek kada svi članovi povjerenstva daju suglasnost da student može pristupiti obrani diplomskog rada.

Voditelj povjerenstva dužan je organizirati i oglasiti mjesto i vrijeme obrane, o čemu posebno obavještava studenta-pristupnika i članove povjerenstva. Obranu diplomskog rada vodi voditelj povjerenstva.

Obrana diplomskog rada je javna.

OBRAZAC ZA PRISTUPANJE OBRANI DIPLOMSKOGA RADA

Kada Povjerenstvo za obranu rada odredi datum obrane, student je dužan popuniti Molbu za pristup obrani diplomskog rada – dvopredmetni studij. Molba se ispunjava online i završava tipkom Predaj. Student će dobiti povratni e-mail pod naslovom Studentska služba – obrazac za pristup obrani diplomskog rada kojim se potvrđuje da je molba ispunjena i predana. Isti e-mail je potrebno jednostavno proslijediti (forward) u Tajništvo Odsjeka ( romanistika@ffzg.unizg.hr). Student je povratni e-mail dužan čuvati do samog završetka studija, a elektronička kopija se pohranjuje u tajništvu.

*(samo ako se radi o nastavničkoj kombinaciji/smjeru studija): U Centru za obrazovanje nastavnika podići potvrdu o izvršenju svih obveza na kolegijima iz nastavničkih smjerova. Potvrdu treba čuvati jer će biti dio dokumentacije o završetku studija.

Student je dužan najkasnije tjedan dana prije obrane diplomskoga rada predati mentoru i predsjedniku Povjerenstva za obranu potvrdu o tome da ispunjava uvjete za obranu diplomskoga rada.

Student-pristupnik prijavljuje obranu diplomskog rada u ISVU-sustavu. Rok treba biti u mjesecu u kojem će se održati obrana.

POSTUPAK OBRANE

Nakon što se student-pristupnik pristupi pred Povjerenstvo u vrijeme određeno za obranu diplomskoga rada, predsjednik povjerenstva pozdravlja nazočne, utvrđuje identitet studenta-pristupnika, navodi datum održavanja obrane te konstatira da je student-pristupnik ispunio sve uvjete za pristupanje obrani rada.

Predsjednik povjerenstva potom navodi naslov diplomskoga rada te ukratko nabraja dijelove rada. Na kraju predsjednik daje riječ studentu-pristupniku koji u kratkom izlaganju od 15 minuta predstavlja u osnovnim crtama svoj rad: motivaciju za obradu teme, polazne hipoteze, metodologiju, osnovne značajke analize te rezultate do kojih je došao. Predsjednik zahvaljuje studentu-pristupniku te otvara diskusiju o temi diplomskoga rada tijekom koje svaki član povjerenstva postavlja studentu-pristupniku tri pitanja. Nakon što student-pristupnik odgovori na pitanja te nakon eventualne rasprave, članovi povjerenstva se povlače i u odsutnosti kandidata ocjenjuju sam rad, usmeno izlaganje kandidata o radu, odgovore na postavljena pitanja, te odlučuju o konačnoj ocjeni rada.

Svaki član povjerenstva upisuje postavljena pitanja u Zapisnik o obrani diplomskoga rada. Zapisnik potpisuju svi članovi povjerenstva.

Ocjenu izrade diplomskog rada i obrane diplomskog rada određuje Povjerenstvo, odmah nakon održane obrane diplomskog rada. Ukupnu (zbirnu) ocjenu upisuje predsjednik Povjerenstva.

Voditelj povjerenstva upisuje završnu ocjenu u sustav ISVU, kojim se potvrđuje da je student obavio sve obveze u postupku pripreme diplomskog rada te uspješno obranio rad.

Zapisnik o obrani diplomskoga rada pohranjuje se u Studentskoj službi u dosje studenta.

Jedna od obaveza studenata na završetku studija je i pohrana diplomskog rada u repozitorij: ODRAZ​ – otvoreni digitalni repozitorij akademske zajednice Filozofskog fakulteta. Opis postupka dostupan je u dokumentu ​Kako pohraniti svoj rad u repozitorij? Pohranjivanje završnih i diplomskih radova​. Rad trebate pohraniti nakon održane obrane, a verzija dokumenta koji pohranjujete mora biti konačna. Nakon što pohranite rad u repozitorij, on neće odmah biti javno vidljiv! Podatke će prvo provjeriti i po potrebi dopuniti i ispraviti urednici repozitorija (knjižničari) u roku od 3 radna dana i zatim ga objaviti. Tada možete spremiti ispis zapisa u repozitoriju (na papiru ili updf-u) i priložiti ga kao potvrdu da ste izvršili obavezu pohrane. Za pomoć pri unosu, i sa svim pitanjima, možete se javiti na ​knjiznica@ffzg.hr

Ocjena diplomskoga rada ulazi u ukupni prosjek ostvaren tijekom studiranja. Broj ECTS bodova stečenih obranom diplomskog rada pribraja se broju ECTS bodova stečenih tijekom studiranja.

MOLBA ZA IZDAVANJE DIPLOME

Student diplomskog studija nakon obranjenog diplomskog rada dužan je popuniti Molbu za izdavanje potvrde o završetku diplomskog studija – dvopredmetni studij.  Molba se ispunjava online i završava tipkom Predaj. Student će dobiti povratni e-mail pod naslovom  Studentska služba – obrazac nakon obrane rada kojim se potvrđuje da je Molba ispunjena i predana. Isti e-mail je potrebno jednostavno proslijediti (forward) u Tajništvo Odsjeka (romanistika@ffzg.unizg.hr). Student je povratni e-mail dužan čuvati do samog završetka studija, a elektronička kopija se pohranjuje u tajništvu.

*NAPOMENA: Obrasce ispunjavajte u preglednicima Chrome i Firefox.
Prilikom popunjavanja obrasca za završetak studija molimo Vas da vodite računa da JMBAG nije JMBG, da ispunite sva polja.