dr. sc. Gorana Bikić-Carić, izvanredna profesorica

Ured: F 326

tel: 01/4092-317
Vrijeme primanja : zimski semestar utorkom 13.45-14.45, ljetni semestar četvrtkom 13h-14h (molimo najaviti se na gbcaric@ffzg.unizg.hr)
E-mail: gbcaric@ffzg.unizg.hr

KOLEGIJI:

 • Lingvistika za romaniste
 • Poredbena romanska lingvistika
 • Povijest rumunjskog jezika
 • Povijest španjolskog jezika
 • Povijest portugalskog jezika
 • Semantički seminar 2

ŽIVOTOPIS

Rođena 1963. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i Obrazovni centar za jezike. Godine 1982. upisala studij španjolskog jezika i književnosti i francuskog jezika i književnosti. Diplomirala 1986. godine s temom diplomskog rada Utjecaj francuskog jezika na španjolski u jeziku mode prve polovice 19. stoljeća.  Za vrijeme studija pohađala tečaj talijanskog jezika na Filozofskom fakultetu. Dvogodišnji studij portugalskog jezika završila 1987., a 1995. magistrirala iz područja metodike nastave stranih jezika s temom Kompjutor kao dodatno pomagalo u nastavi francuskog jezika. Godine 1998. završila sveučilišni tečaj rumunjskog jezika. Godine 2008. obranila doktorsku disertaciju iz područja lingvistike pod naslovom Član u francuskom i rumunjskom te njegovi hrvatski ekvivalenti u računalnom usporednom korpusu.

Od 1986. do 1991. radila kao profesor francuskog jezika u Francuskoj alijansi u Zagrebu. Od 1991. na Katedri za francuski jezik Odsjeka za romanistiku radila kao lektor, odnosno od 1997. do 2017. godine kao viši lektor (kolegiji Francuski jezik 1, 2, 3 i 4). Godine 2013. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija. U rujnu 2017. postaje docenticom na Katedri za romansku lingvistiku, a u srpnju 2023. izvanrednom profesoricom. Od 2011. izvodi kolegij Povijest rumunjskog jezika na Katedri za rumunjski jezik i književnost Odsjeka za romanistiku, od 2012./13. kolegij Povijest španjolskog jezika na Katedri za španjolski jezik, od 2017./18. kolegij Semantički seminar 2 na Katedri za francuski jezik, a od 2018./19. kolegij Povijest portugalskog jezika na Katedri za portugalski jezik i književnost, te kolegije Lingvistika za romaniste i Poredbena romanska lingvistika, namijenjene studentima svih diplomskih studija na Odsjeku za romanistiku. Mentor je za izradu više diplomskih radova na prevoditeljskom i nastavnom usmjerenju studija francuskog jezika i književnosti, na znanstvenom usmjerenju studija španjolskog jezika i književnosti, te na studiju rumunjskog jezika i književnosti. Bila je pročelnica Odsjeka za romanistiku ak. g. 2019./2020. i 2020./2021.

Boravila je na više stručnih usavršavanja u Hrvatskoj i inozemstvu (Francuska, Španjolska, Portugal i dr.), između ostalog na Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduction u proljeće 2005. godine u Parizu, te u listopadu 2007. u Beču, na seminaru “Publics spécifiques et objectifs spécialisés – Enseigner le français à des publics en charge de dossiers européens”, koji je organizirao Institut français de Vienne. U srpnju i kolovozu 2023. sudjelovala je u Şcoala de vară na Sveučilištu u Bukureštu. Redovito sudjeluje na međunarodnim lingvističkim konferencijama, gdje izlaže na francuskom, španjolskom, portugalskom i rumunjskom.

U sklopu stručnog poslijediplomskog studija prevoditeljstva ak. god. 2004./2005. i 2005./2006. držala je vježbe prevođenja s francuskog na hrvatski. U listopadu 2009. na Fakultetu za strane jezike i književnosti Sveučilišta u Bukureštu održala je predavanje studentima hrvatskog jezika i književnosti pod naslovom Hrvatski ekvivalenti rumunjskom članu / Echivalentele croate ale articolului din română. U lipnju 2015. predstavila je grupu GRAC Croatie, u čijem je osnivanju sudjelovala, na 3. međunarodnom savjetovanju GRAC (Grammaires et contextualisation, međunarodni projekt Université Sorbonne Nouvelle Paris 3) održanom u Faru (Portugal). U veljači 2017., te u veljači 2020. na Sveučilištu Eötvös Loránd u Budimpešti održala je po osam nastavnih sati iz poredbene romanske lingvistike u okviru kolegija Povijest francuskog jezika studentima diplomskog studija francuskog jezika.

Bila je član Organizacijskog odbora svih međunarodnih savjetovanja Francontraste održanih na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu: Le français en contraste – langue et culture francophones dans l’espace de la communication, od 2. do 4. prosinca 2010., zatim L’affectivité et la subjectivité dans le langage, od 11. do 13. travnja 2013, te Structuration, langage, discours et au-delà, od 8. do 10. travnja 2016. Osim toga, bila je član Organizacijskog i Znanstvenog odbora skupa FrancontrasteConceptualisation, contextualisation, discours održanog od 26. do 28. listopada 2023. Također je bila član Organizacijskog odbora 2. i 4. susreta članova Katedri za francuski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Filozofskog fakulteta u Zadru, u veljači 2003. i rujnu 2006. godine. Bila je član Organizacijskog odbora međunarodnog savjetovanja povodom stote godišnjice osnivanja studija romanistike (“100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive”) održanog 15.-17. studenog 2019., te gostujući urednik u posebnom broju časopisa SRAZ posvećenom tom skupu. Zajedno s kolegama s Odsjeka za romanistiku i Odsjeka za talijanistiku tom je prilikom sudjelovala u emisijama posvećenima skupu (radio emisija “Drag mi je Platon” 13. 11. 2019. na HR 1, radio emisija “Znanstveni koncentrat” 18. 11. 2019. na HR 3, TV emisija “Bilješke o jeziku” 4. 12. 2019. na HRT 3, te radio emisija “Okrugli stol ponedjeljkom”, 16. 12. 2019. na HR 3).

Voditeljica je projekta Računalni usporedni korpus tekstova na romanskim jezicima i hrvatskom (RomCro) odobrenog u okviru namjenskog financiranja znanstvene djelatnosti u 2019. godini, koji je ponovno odobren i 2020., te 2021. Projekt je, zajedno s drugim projektima Filozofskog fakulteta, predstavljen na Izložbi inovacija ARCA 2021. U 2022. godini projekt je proširen i odobren pod naslovom Računalni korpus RomCro u romanističkim istraživanjima – opreka virtualnost/realnost u romanskim jezicima i hrvatskom. U 2023. godini odobren je projekt pod naslovom Računalni korpus RomCro u romanističkim istraživanjima – uloga infinitiva u romanskim jezicima i hrvatskom.

Od 1992. godine član je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku, od 2011. Hrvatske udruge frankofonih sveučilišnih nastavnika, od 2015. Hrvatsko-hispanskog društva, a od 2019. Société de linguistique romane.

Radovi:

CROSBI profil: https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Biki%C4%87-Cari%C4%87,%20Gorana%20%2814582%29|text|profile

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Gorana-Bikic-Caric/research)

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=532biVQAAAAJ&hl=hr&oi=ao

Knjiga

“Zanimljivosti o romanskim jezicima u dijakroniji i sinkroniji (uz usporedbu s hrvatskim)”, FF Open Press, Zagreb (prihvaćeno za objavljivanje)

Članci

a) o kontrastivnoj lingvistici:

 1. “Las dificultades de los hispanohablantes que estudian croata”. Estudios hispánicos VII, Acta Universitatis Wratislaviensis 2087, Wroclaw, 1999, str. 115-122. ISBN 83-229-1833-X
 2. “L’aspect verbal en français et en croate”. Studia Romanica Posnaniensia, XXXI, Poznań, 2004, str. 167-174. ISBN 83-232-1353-4
 3. “Uloga računala u jezičnoj obradi teksta”. Zbornik Savjetovanja Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku “Jezik i mediji – Jedan jezik: više svjetova”, Zagreb – Split, 2006, str. 89-96. ISBN 953-96391-8-2
 4. “L’article en français et en roumain et ses équivalents en croate”. 7º Congrés de Lingüística General, Universitat de Barcelona, del 18 al 21 d’abril de 2006, CD-ROM, ISBN 84-475-2086-8
 5. “L’article zéro en français et en roumain”. Actes du 4ème colloque sur les études françaises, Zagreb, 2007, str. 90-102. ISBN 978-953-6522-59-0
 6. “L’article en français et ses équivalents en croate”. Actas del 6º Congreso de Lingüística General del 3 al 7 de mayo de 2004, Santiago de Compostela, 2007, str. 1309-1316. ISBN 978-84-7635-671-5
 7. “L’article dans les langues romanes”, 8º Congreso de Lingüística General, Universidad Autónoma de Madrid, del 25 al 28 de junio de 2008, CD-ROM, ISBN 978-84-691-4124-3
 8. “L’article en français et en roumain avec ses équivalents en croate dans un corpus aligné”. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LIV, 2009, str. 15-50. ISSN 0039-3339 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=92240
 9. “Imenica, prostor i član”. Zbornik Savjetovanja Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku “Prostor i vrijeme u jeziku: Jezik u prostoru i vremenu”, Zagreb – Osijek, 2010, str. 3-16. ISBN 978-953-314-017-9
 10. “L’expression de la détermination du nom en croate, français et roumain”. Romanoslavica, vol. XLVI, 2010, str. 27-39. ISSN 0557-272X
 11. “La virtualité dans les domaines nominal et verbal”. 9º Congreso de Lingüística General, Universidad de Valladolid, del 21 al 23 de junio de 2010 CD-ROM, ISBN 987-84-693-6786-5, str. 382-394.
 12. “L’expression de l’espace virtuel en français et en croate (article indéfini/subjonctif et leurs équivalents)”. Actes du 1er Colloque Francophone International de l’Université de Zagreb, du 2 au 4 décembre 2010 : Le français en contraste – langue et culture francophones dans l’espace de la communication, Mons: CIPA, 2011, str. 155-163. ISBN 978-2-87325-063-8
 13. “Un regard sur les couples virtualité/réalité et subjonctif/indicatif en français, espagnol, portugais et roumain”. Casanova Herrero, Emili – Calvo Rigual, Cesáreo (eds.) (2013): Actes del 26é Congrés de Lingüística i Filologia Romàniques (València, 6-11 de setembre de 2010). Berlin: W. de Gruyter. str. 341-352. ISBN 978-3-11-032738-0
 14. L’aspect verbal en croate – que peut-il exprimer en plus de la perfectivité / imperfectivité du verbe ? ” Sorin Paliga (ed.) Actes du colloque Aspectul verbal în limbile slave, 4-7 octombrie 2012. Romano-Bohemica II, vol. 2/2013. Editura Universităţii din Bucureşti, str. 9-34. ISSN 2284-7014, ISSN-L 2284-7014
 15. Rolul corpusului de traduceri în studierea diferenţelor dintre română şi franceză”. Ofelia Ichim (coord.) (2013): Tradiţie / inovaţie – identitate / alteritate: paradigme în evoluţia limbii şi culturii române. Iaşi: Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”. str. 19-31. ISBN 978-973-703-952-1, navedeno u: Thomson Reuters – Web of Science – Conference Proceedings Citation Index (CPCI), indeks ISI
 16. L’aspect verbal et l’expression de la subjectivité”. Bogdanka Pavelin Lešić (dir.): Actes du 2ème Colloque Francophone International de l’Université de Zagreb, du 11 au 13 avril 2013: L’affectivité et la subjectivité dans le langage, Mons: CIPA, 2013, str. 99-105. ISBN 978-2-930200-28-6
 17. L’infinitif et l’expression de l’opposition non personnel/personnel – comparaison entre le français, l’espagnol, le portugais et le roumain”. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LVIII, 2013, str. 31-51. ISSN 0039-3339 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=192240
 18. “L’aspect verbal par rapport au temps (comparaison entre le français et le croate)”. SCOLAGRAM nº 1, 2015, str. 1-14.  https://scolagram.u-cergy.fr/attachments/article/160/Scolagram%20n%C2%B01-Juin%202015Bikic-Caric.pdf
 19. “Quelques réflexions linguistiques sur la politesse en français et en croate”. Vessela Guenova (dir.) : Actes du Colloque international, du 5 au 6 novembre 2011 : L’éloquence des gestes. Enjeux linguistiques et interculturels de la politesse, Sofia: Presses universitaires Saint Clément d’Ohrid, 2015, str. 633-650. ISBN 978-954-07-3927-4
 20. “La conceptualisation à l’intérieur du domaine nominal (les cas croates et leurs équivalents en français)”. Bogdanka Pavelin Lešić (dir.): Actes du 3ème Colloque Francophone International de l’Université de Zagreb, du 8 au 10 avril 2016: Structuration, langage, discours et au-delà, Mons: CIPA, 2017, str. 73-85. ISBN 978-2-930200-79-8
 21. “L’enseignement du français en Croatie et l’analyse de l’emploi de l’article en français vu par les croatophones” (Gorana Bikić-Carić, Bogdanka Pavelin Lešić), Actes du 3e colloque international du GRAC : “Enseigner la grammaire : discours, descriptions et pratiques”, 18-19 juin 2015 – Université d’Algarve, Faro. Paris: Editions Le Manuscrit, 2018, str. 277-303, ISBN 978-230404-7226
 22. “Les langues romanes comme écarts et comme norme”. Qvaestiones Romanicae VI. Canon cultural. Canon literar. Canon lingvistic. Lucrările Colocviului Internaţional Comunicare şi cultură în Romània europeană, 16-17 iunie 2017, Universitatea de Vest din Timişoara. Szeged: JATE Press, 2018, str. 324-333. ISSN 2457 8436, ISSN-L 2457 8436  https://ciccre.uvt.ro/sites/default/files/acl/quaestiones-romanicae_vi-1.pdf
 23. “Le français et les langues romanes – influences linguistiques et culturelles”. Intertext – Revistă ştiinţifică. 45/46, 1/2, 2018, str. 53-64. ISSN 2345-1750  http://icfi.ulim.md/volume/Intertext%20N1-2.%202018.pdf
 24. ” El infinitivo y los complementos circunstanciales (comparación entre español, francés, portugués y rumano)” (Gorana Bikić-Carić, Metka Bezlaj), Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LXIII, 2018, str. 23-40. ISSN 0039-3339 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=334585
 25. “Les concepts derrière le subjonctif – quelques particularités dans quatre langues romanes”. Zbornik Poglavlja iz romanske filologije u čast akademiku Augustu Kovačecu, Zagreb: FF Press, 2018, str. 103-119. ISBN 978-953-175-711-9
 26. “Adjuncţii substantivali genitivali în croată şi echivalentele lor în română”, (Gorana Bikić-Carić, Clara Căpăţînă) Slaviștii în Centenarul Marii Uniri – Slavistica românească și dialogul culturilor 2018, 21-22 septembrie, Bucureşti; Romanoslavica LV 1, 2019, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, str. 32-46. ISSN 2537-4214, ISSN-L 0557-272X
 27. “Quelques particularités dans l’expression de la détermination du nom – comparaison entre cinq langues romanes”, în Adrian Chircu (coord.), Recherches sur les langues romanes et leurs variétés, număr special Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, 65 (LXV), nr. 4, Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, 2020, pp. 39-54. ISSN 2020-10-30 (online), 2020-11-30 (print)
 28. “Correspondance entre les formes de l’adjectif en croate et la détermination du nom en français”, colloque international Contacts linguistiques, littéraires, culturels : Cent ans d’études du français à l’Université de Ljubljana, du 12 au 14 septembre 2019, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2020, pp. 44-56., ISSN 2335-335X
 29. “L’apparition des formes verbales composées exprimant le passé et leur destin dans les langues romanes”, međunarodni znanstveni skup 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 15.-17. studenog 2019. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LXV, 2020, str. 47-54. ISSN 0039-3339  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=379305
 30. “Comparaison des compléments déterminatifs du nom en français et en roumain”, colloque international L’étude des langues romanes à l’époque du polylinguisme, Université linguistique d’Etat de Moscou (MGLU), du 18 au 20 octobre 2018, Moskva, MGLU, 2021, pp. 7-19, ISBN: 978-5-00120-162-5
 31. Bikić-Carić, Gorana; Bezlaj, Metka: “Neke specifičnosti upotrebe određenog člana u romanskim jezicima (s posebnim naglaskom na francuski i španjolski), 70 godina Odsjeka za romanistiku Univerziteta u Sarajevu, 3.-4. prosinca 2021., Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet, 2023, pp. 15-27. ISBN: 978-9926-491-13-0
 32. Bikić-Carić, Gorana; Mikelenić, Bojana; Bezlaj, Metka: “Construcción del RomCro, un corpus paralelo multilingüe” // Procesamiento del lenguaje natural, 70 (2023), pp. 99-110 doi:10.26342/2023-70-8
 33. Bikić-Carić, Gorana; Bezlaj, Metka: “Le choix entre l’infinitif et une forme conjuguée après les verbes d’opinion dans cinq langues romanes”, colloque international Considérations philologiques en contexte français et francophone, Skopje, Université Sts. Cyrille et Méthode, du 19 au 20 novembre 2021 (prihvaćeno za objavljivanje)
 34. Bikić-Carić, Gorana; Căpăţînă, Clara: “Particularităţi ale articolului zero în limba română”, SRAZ (prihvaćeno za objavljivanje)
 35. “Applications du corpus parallèle RomCro dans les recherches contrastives – les valeurs de l’article zéro dans les langues romanes”, zbornik “Zagrebačka romanistička istraživanja”, FF Open Press (prihvaćeno za objavljivanje)

Izlaganja na skupovima gdje nisu objavljeni zbornici:

 1. “As duas extremidades da România – comparação entre o português e o romeno (emprego do conjuntivo e infinitivo)”, V Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste, 29 de setembro – 1 de outubro de 2016, Zagreb
 2. “Application des recherches linguistiques contrastives dans l’enseignement du français pour les croatophones”, colloque Enseignement du/en français en contexte universitaire : méthodologies et pratiques innovantes, Université de Tirana, le 26 mai 2017
 3. “Les compléments déterminatifs du nom en français et leurs équivalents en croate – une approche contextualisée”, Colloque International Grammaire et Contextualisation : Discours et représentations grammaticales du français langue étrangère dans  les pratiques pédagogiques et les ouvrages didactiques, Nicosie, 13-14 juin 2018
 4. “El cambio lingüístico en latín vulgar y sus resultados en las zonas periféricas de la Romania (portugués, español, rumano)”, V Congreso Internacional de Lingüística y Literatura: Intersecciones en el estudio de lenguas modernas, Universidad de Cantabria, Santander, 25-27 de junio de 2018
 5. “Rumunjski između Romanije i balkanskog jezičnog saveza”, Skup povodom stogodišnjice ujedinjenja Rumunjske, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 28. studenog 2018.
 6. “Quelques équivalences entre le subjonctif en français et le présent perfectif en croate”, colloque international Nouvelles méthodes dans l’enseignement de la grammaire et verbalisations métalinguistiques des apprenants, Université d’Erevan, Arménie, du 26 au 27 septembre 2019
 7. “Construcción de un corpus multilingüe y su aplicación en el análisis contrastivo de los artículos (Gorana Bikić-Carić, Metka Bezlaj), XLIX Simposio de la Sociedad Española de Lingüística, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 21-24 de enero de 2020
 8. “Le corpus parallèle RomCro et ses applications”, XXe rencontre internationale des romanisants «Défis des études romanes dans la troisième décennie du XXI e siècle», Université Palacký d’Olomouc, du 25 au 26 novembre 2022
 9. “Neke posebnosti rumunjskog u odnosu na ostale romanske jezike”, Skup povodom 20. godišnjice osnivanja studija rumunjskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 2. lipnja 2023.
 10. “Contrastive Analysis of Articles in Romance Languages and Croatian on a Parallel Corpus” (Bojana Mikelenić, Gorana Bikić-Carić), 10th Contrastive Linguistics Conference, University of Mannheim, 18th-21st July 2023

Predavanja široj publici:

 1. “Putovanja Cervantesova i Don Quijoteova”, tribina Hrvatsko-hispanskog društva, 4. listopada 2016.
 2. Predstavljanje zagrebačke romanistike na Fakultetu za francuski jezik Moskovskog državnog lingvističkog sveučilista, 19. listopada 2018. (https://www.youtube.com/watch?v=0EqJcEt_2cw&t=66s)
 3. “Romanski jezici – kako i zašto?”, Zagrebački lingvistički krug, 2. travnja 2019.
 4. “Pogled u romanske jezike”, predavanje u knjižnici “Bogdana Ogrizovića”, 13. svibnja 2019.
 5. “Ljubavna poezija u Al-Andalusu”, tribina Hrvatsko-hispanskog društva, 11. lipnja 2019.
 6. “Antoine de Saint-Exupéry”, razgovor s voditeljicom Martinom Petrinjak u knjižari Bookara, 18. srpnja 2020. (https://www.youtube.com/watch?v=w0MyH5RGDmc&t=1222s)
 7. Predstavljanje romanskih jezika u emisiji “Ultraljubičasta katastrofa”, 3. studenog 2022. (https://www.youtube.com/watch?v=zAqMXWe_qXU)
 8. “RomCro: Računalni usporedni korpus tekstova na romanskim jezicima i hrvatskom– nastajanje korpusa i njegove primjene” (Gorana Bikić-Carić, Bojana Mikelenić), Zagrebački lingvistički krug, 16. siječnja 2024.

Sudjelovanje na Okruglom stolu:

 1. Empowering Learning Through Technology, HEIC (Higher Education Institutions Conference), 12. studenog 2021. https://www.heic.hr/panels2021/

b) o informatičkim tehnologijama u nastavi francuskog jezika:

 1. “Susret studenata prve godine francuskog s kompjutorom u nastavi jezika”. Zbornik Savjetovanja Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku “Trenutak sadašnjosti u učenju jezika”, Zagreb, 1993, str. 149-156.
 2. “Komunikacija u nastavi stranih jezika i nove tehnologije”. Zbornik Savjetovanja Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku “Jezik i komunikacija”, Zagreb, 1996, str. 98-101. ISBN 953-96391-2-3
 3. “Le rôle de l’ordinateur dans l’enseignement du FLE”. Actes du IXème congrès mondial des professeurs de français, Tokio, 1996, str. 455-461. ISSN 0226-6881
 4. “Računalo u nastavi francuskog jezika (s posebnim osvrtom na pisanje i čitanje)”. Strani jezici. XXV, 1996, br. 3-4, str. 173-179. ISSN 0351-0840
 5. “Nove tehnologije u nastavi stranih jezika”. Napredak, sv. 138, br. 2, Zagreb 1997, str. 190-194. ISSN 1330-0059
 6. “Iskustvo s francuskim računalnim programom za provjeru teksta”. Zbornik Savjetovanja Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku “Tekst i diskurs”, Zagreb, 1997, str. 255-260. ISBN 953-96391-3-1
 7. “Utilisation individuelle du CD-ROM intégrée en classe de français langue étrangère”. Enseignement public & informatique, Pariz, br. 92, 1998, str. 79-83. ISSN 1254-3985
 8. “CD-ROM u nastavi stranih jezika”. in: Yvonne Vrhovac et al: “Strani jezik u osnovnoj školi”, Zagreb, Naprijed, 1999, str. 347-349. ISBN 953-178-101-0
 9. “Govorni činovi i simulacije u novim tehnologijama za učenje stranih jezika”. Zbornik Savjetovanja Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku “Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike”, Zagreb – Rijeka, 1999, str. 77-83. ISBN 953-96391-5-8
 10. “Kako uklopiti CD-ROM u nastavu francuskog jezika”. Strani jezici, XXVIII (1999), No. 1, Zagreb, str. 39-43. ISSN 0351-0840
 11. “Internet u nastavi francuskog jezika”. Zbornik Savjetovanja Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku “Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj – izazovi na početku XXI. stoljeća”, Zagreb – Rijeka 2002, str. 17-24. ISBN 953-6839-13-X
 12. Damić Bohač, D. i Bikić-Carić, G. “Problem člana u francuskom jeziku i kako ga savladati”. Zbornik Savjetovanja Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku “Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj – izazovi na početku XXI. stoljeća”, Zagreb – Rijeka 2002, str. 97-104. ISBN 953-6839-13-X
 13. “Internet i francuski jezik”. “Strani jezici”, 31 (2002), 1-2, str. 95-101. ISSN 0351-0840
 14. “Nouvelles technologies (vidéo, ordinateur, Internet) dans l’enseignement du français langue étrangère”. Actes du 1er Colloque sur les études françaises en Croatie, Zagreb 2002, str. 46-57. (nema ISBN-a)
 15. “Texte et ordinateur”. Actes du 2ème colloque international sur les études françaises en Croatie, Zagreb, 2003, str. 164-184. ISBN 953-6522-42-X
 16. “Drugačija uloga nastavnika uz nove tehnologije”. Zbornik Savjetovanja Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku “Suvremena kretanja u nastavi stranih jezika”, Zagreb – Rijeka 2004, str. 37-44. ISBN 953-6839-25-3

 

 Prikazi knjiga:

 1. Vrhovac, Yvonne i suradnici: Introduire le Portfolio européen des langues dans des classes croates et françaises de langues étrangères – Expériences des enseignants et activités avec des apprenants de 8 à 14 ans, Zagreb, FF press, 2010.; Introduire le Portfolio européen des langues dans des classes croates et françaises de langues étrangères – De lʹusage de la langue à la conscience linguistique, Zagreb, FF press, 2012., in: Strani jezici 41 (2012), 2
 2. Bidaud, Samuel, (2016) La vicariance en français et dans les langues romanes (italien, espagnol, portugais). Paris, L’Harmattan, 297 pp., ISBN: 978-2-343-077727, in: Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses (Vol. 32, Issue 1), Universidad Complutense de Madrid

Recenzija knjige:

Franić, Ivana / Kromidha, Esmeralda (ur.): Guide de bonnes pratiques d’intégration des outils numériques en classe de FLE (ouvrage publié dans le cadre du projet “Intégration du numérique aux méthodologies de l’enseignement/apprentissage et défis de formation des enseignants” entre l`Université de Tirana et l`Université de Zagreb, soutenu par l`Agence Universitaire de la Francophonie), 2023, Tirana / Zagreb

Prijevodi:

a) na francuski jezik:

 • Franković, Dubravka: “‘Sĕdiljke’ ou ‘besĕde’ (Soirées ou cercles) à Zagreb en 1844 – Caractères socio-historiques et musicaux”, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, sv. 23, br. 2, Zagreb 1992, str. 171-176 (u suradnji s Evaine Le Calvé-Ivičević)
 • Žigo, Bože: “Mesdames et Messieurs!”, 59th P.E.N. World Congress – Place and Destiny, Most, Zagreb, 1993 (u suradnji s Evaine Le Calvé-Ivičević)
 • Tomasović, Mirko: “Dinko Ranjina dans l’anthologie de la poésie française”, Most, br. 3, Zagreb, 1994, str. 35-36 (u suradnji s Evaine Le Calvé-Ivičević)
 • Marinković, Ranko: “Discours sur la main”, Most, br. 9-10, Zagreb,1995, str. 21-25.
 • Frangeš, Ivo: “Sur Ranko Marinković”, Most, br. 9-10, Zagreb, 1995, str. 38-39.
 • La Croatie souhaite la bienvenue à l’IFOR, Kvantum-tim, Zagreb, 1996, 143 str.

b) s francuskog jezika:

 • Bonnet, Catherine: Razbijeno dijete – incest i pedofilija (L’enfant cassé – L’inceste et la pédophilie), Zagreb, BIOS, 2000, 238 str.

 c) sa španjolskog jezika:

 • Juez Galvez, Francisco Javier: “Južnoslavenske književnosti u Španjolskoj”, Književna smotra – 32 (2000), 3 (117); str. 53-68.
 • Peñate Rivero, Julio: “Integracija i interkulturalizam: španjolsko useljeništvo u Švicarskoj viđeno kroz asocijativni pokret”, Književna smotra – 29 (1997), 2/3 (104/105); str. 13-22.
 • Peñate Rivero, Julio: “Internacionalizacija književnosti u Španjolskoj”, Književna smotra – 32 (2000), 3 (117); str. 43-52.
 • Peñate Rivero, Julio: “Utopije i antiutopije u dvadesetom stoljeću: Romulo Gallegos, Miguel Angel Asturias i Ernesto Sabato”, Književna smotra, – 31 (1999), 1 (111); str. 173-184.
 • Peñate Rivero, Julio: “Suučesnički pogled: književnost Istočne Europe kako je vidi meksički pisac Sergio Pitol”, Književna smotra – 34 (2002), 2-3 (124-125); str. 39-44.
 • Peñate Rivero, Julio: “Književnost i periferija u Španjolskoj sedamdesetih godina: “Novo kanarsko pripovjedaštvo”, Književna smotra – 36 (2004), 4 (134); str. 65-76.
 • Peñate Rivero, Julio: “Književnost i društvo u Španjolskoj osamdesetih godina: “slučaj” kriminalističkog romana”, Književna smotra – 42 (2010), 1 (155); str. 21-32.
 • Peñate Rivero, Julio: “Odisej i Javier Reverte: na putovanju po hispanskoj književnosti devedesetih”, Književna smotra – 46 (2014), 1 (171); str. 147-152.

d) s engleskog jezika:

 • Celant, Germano: “Wim Delvoye: unutrašnja strana kože”, Art info, 1, Zagreb, 1992, str. 26-29.
 • Hermes, Manfred: “Ponavljanje, prerušavanje, dokumenti: kako je fotografija prožela dva desetljeća suvremene njemačke umjetnosti”, Art info, br. 1, Zagreb, 1992,
  8-13.
 • Kapoor, Anish: Duhovnost boje & materijalnost tame, Kontura,4, Zagreb,1992, str. 4-5.
 • Magnani, Gregorio: “Ovo nije konceptualno”, Art info, 1, Zagreb, 1992, str. 14-17.
 • Maragliano, Giorgio: “Gerhard Merz”, Art info, 1, Zagreb, 1992, str. 20-25.
 • Maher, John i Groves, Judy: Chomsky za početnike, Zagreb, Jesenski i Turk, 2003, 176 str.

 Ostalo:

Bikić, Ante Vladimir, Bikić-Carić, Gorana, Skender, Inja: Ilustrirani rječnik hrvatskoga, engleskoga i njemačkoga jezika, Zagreb, Didakta, 2001.

Magistarski rad:

Kompjutor kao dodatno pomagalo u nastavi francuskog jezika, Filozofski fakultet u Zagrebu, 1994. (mentor prof. dr. Yvonne Vrhovac)

Doktorski rad:

Član u francuskom i rumunjskom te njegovi hrvatski ekvivalenti u računalnom usporednom korpusu, Filozofski fakultet u Zagrebu, 2008. (mentor prof. dr. Marko Tadić, komentor akademik August Kovačec)