Morfologija rumunjskog jezika

Naziv kolegija: Morfologija rumunjskog jezika

Ime nastavnika : dr. sc. Petar Radosavljević, izv. prof.

Broj ECTS-bodova: 5

Jezik:  hrvatski

Trajanje: jedan semestar, II. – ljetni

Status kolegija: obvezatni

Oblik nastave: 2 sata predavanja + 2 sata seminara tjedno

Uvjeti za upis kolegija: položeno Fonetika i fonologija rumunjskog jezika

Ciljevi kolegija: usvajanje temeljnih elemenata morfološkog sustava rumunjskog jezika, njegova teorijskog, ali i normativnog aspekta.

Studentske obveze: redovno pohađanje i praćenje nastave te sudjelovanje na seminarima i obavljanje obveza vezanih uz kolegij

Način polaganja ispita: pismeni i usmeni ispit

Sadržaj kolegija: Teorijski opis gramatičkih kategorija i njihovih svojstava; imenice (oblici: rod, broj, padeži i deklinacija; specifične supstantivalne lokucije), član (vrste i oblici, osnove sintakse), pridjev (oblici: rod, broj, padež; stupnjevi), brojevi, zamjenice (vrste i oblici), glagol (podjela; stanje, način, vrijeme, lice, broj; konjugacije, nepravilni glagoli, povratni glagoli, oblici pasivnog stanja); prilozi (vrste, stupnjevi); prijedlozi; veznici; uzvici.

 

Nastava se održava u obliku predavanja i seminara.

Seminar i nastavni materijali koji se koriste na seminaru sadržajno su vezani uz obrađenu nastavnu jedinicu.

 Raspored rada po tjednima:

 1. Uvod u strukturu kolegija. Gramatičke kategorije u rumunjskom jeziku.
 2. Imenica: rod, broj.
 3. Imenica: padeži i deklinacija.
 4. Član: vrste i oblici.
 5. Pridjev: rod, broj, padež; stupnjevi.
 6. Zamjenica: vrste.
 7. Zamjenica: oblici. Rezimiranje obrađenih cjelina.
 8. Broj.
 9. Glagol: podjela; stanje, način, vrijeme, lice, broj.
 10. Glagol: konjugacije, nepravilni glagoli, povratni glagoli, oblici pasivnog stanja.
 11. Prilog: vrste, stupnjevi.
 12. Prijedlog.
 13. Veznik, uzvik.
 14. Rezimiranje obrađenih cjelina.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Literatura:

Constantinescu-Dobridor, Gh., Gramatica limbii române, Bucureşti, 2001.

Academia Română / Institutul de Lingvistică, Gramatica de bază a limbii române, Bucureşti, 2010.

http://seelrc.org:8080/grammar/pdf/stand_alone_romanian.pdf

Academia de Ştiinţe a Moldovei / Institutul de Lingvistică, Gramatica uzuală a limbii române, Chişinău, 2000.

Dopunska literatura:

G. Brâncuş et al., Limba română – Manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii Bucureşti, 1996. (tekstovi lekcija su materijal za morfološku analizu)

D. Irimia, Gramatica limbii române, Iaşi, 2004.

Academia R.S.România, Gramatica limbii române, vol. I, Bucureşti, 1963.

Ramona Gönczöl-Davies, Romanian – An Essential Grammar, London – New York, 2008.

http://dexonline.ro/

I. Iordan, V. Guţu Romalo, A. Niculescu, Structura morfologică a limbii române contemporane, Bucureşti, 1967.