Rumunjske jezične vježbe I

Rumunjske jezične vježbe I

Naziv studija: Rumunjski jezik i književnost

Ime nastavnika: Delia Sarafie

Naziv kolegija: Rumunjske jezične vježbe I

Status kolegija: obvezatan

Oblik nastave: vježbe

Broj ECTS bodova: 7

Ciljevi kolegija: Usvajanje gramatičkoga gradiva, vokabulara i frazeologije; uvježbavanje struktura te razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije studenata.

Sadržaj kolegija: Imenice (rod, broj), fonetske promjene, neodređeni i određeni član, brojevi, prezent glagola, pokazna zamjenica, pridjev, veznici; aktivnosti kojima se razvija sposobnost pismenog i usmenog razumijevanja i izražavanja na rumunjskom jeziku (rad prema udžbeniku te na didaktički osmišljenim tekstovima, diktati, gramatički i leksički zadaci).

Studentske obveze: Pismeni i usmeni ispit.

Raspored rada:

1. tjedan: Cjelina: Bine aţi venit! GRAMATIKA: abeceda, lične zamjenice, glagol ‘ a fi=biti’, VOKABULAR: pozdravi, osobni podaci (ime, nacionalnost), kontinenti, zemlje, gradovi

2. tjedan: Cjelina: Bine aţi venit! GRAMATIKA: prilozi mjesta, neodređene zamjenice, prijedlozi s AC: pe, în, itd. VOKABULAR: dani u tjednu, mjeseci u godini, godišnja doba

3. tjedan: Cjelina: Bine aţi venit! GRAMATIKA: neodređeni član u jednini, veznici VOKABULAR: nazivi predmeta u učionici

4. tjedan: Cjelina: Despre noi! GRAMATIKA: glagol ‘a avea = imati’ VOKABULAR: osobni podaci (starost, adresa, zanimanje)

5. tjedan: Cjelina: Despre noi! GRAMATIKA: glavni brojevi VOKABULAR: kupovina

6. tjedan: Cjelina: Despre noi! GRAMATIKA: glavni brojevi – ponavljanje, prijedlozi VOKABULAR: izražavanje vremena (koliko je sati/ vremenska razdoblja)

7. tjedan: Cjelina: Casă dulce casă! GRAMATIKA: množina imenica VOKABULAR: kuća, prostorije u stanu/kući

8. tjedan: Cjelina: Casă dulce casă! GRAMATIKA: upitne zamjenice, redni brojevi VOKABULAR: kuća (ponavljanje), namještaj

9. tjedan: Cjelina: Casă dulce casă! GRAMATIKA: neodređeni član množina, vremenski prilozi, veznici VOKABULAR: nazivi predmeta za osobnu higijenu, nazivi geografskih lokacija

10. tjedan: Cjelina: O zi liberă! GRAMATIKA: Glagol: indikativ prezenta (glagoli koji završavaju na –a, -i, i î) VOKABULAR: aktivnosti za slobodno vrijeme

11. tjedan: Cjelina: O zi liberă! GRAMATIKA: neodređene zamjenice tvorene pomoću sastavnice ni (niciun, nicio), vremenski prilozi, brojevni prilozi VOKABULAR: vremensko trajanje aktivnosti

12. tjedan: Cjelina: Poftă bună! GRAMATIKA: određeni član, mult/puţin/tot (puno, malo, sve – kvantifikatori) VOKABULAR: nazivi jela i pića

13. tjedan: Cjelina: Poftă bună! GRAMATIKA: neodređeni glagoli, glagol ‘a-i plăcea- sviđati se’ VOKABULAR: nazivi predmeta u kuhinji

14. tjedan: Cjelina: Poftă bună! GRAMATIKA: osobna imena u Dativu, nenaglašeni oblici dativa VOKABULAR: gdje kupujemo hranu, gdje jedemo

15. tjedan: Ponavljanje

Literatura:

1. Brâncuş, G.; Ionescu, A.; Saramandu, M., Limba română. Manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1999.
2. Cojocaru, D., You Can Speak Romanian! (Manual de limba română pentru cei care chiar vor s-o înveţe), Ed. Compania, Bucureşti, 2003.
3. Manual de limba română ca limbă străină (RLS), Elena Platon, Ioana Sonea, Dina Vilcu, Editura casa cărţii de stiinţă, 2012.